sao Hoả trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ở vành đai tiểu hành tinh ( The Asteroid Belt ) ở giứa sao Hoảsao Mộc.

The Asteroid Belt located between Mars and Jupiter.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta cũng đã tiến hành thăm dò ứng viên số 1. Sao Hoả.

We’ve already began to explore our No. 1 pick, Mars.

QED

Advertisement

Nó đại loại đi qua sao Hoả — như một cuộc hành quân.

It’s kind of out past Mars. It’s a hike.

QED

Để so sánh, Mặt trời có kích thước biểu kiến khoảng 0.35° trên bầu trời Sao Hoả.

Advertisement

By comparison, the Sun has an apparent size of about 0.35° in the Martian sky.

WikiMatrix

Tàu thăm dò vũ trụ Phobos 1 đã mất liên lạc trên đường tới Sao Hoả.

Phobos 1 lost contact on the way to Mars.

WikiMatrix

Cũng như ngửi được hương hoa trên sao Hoả.

Advertisement

And, senator, can you imagine being able to smell a flower on the planet Mars?

OpenSubtitles2018. v3

Sao Hoả giống trái đất nhất trong tất cả các hành tinh lân cận

Mars is also the most earth- like of our fellow planets.

QED

Trở về Sao Hoả đi! Trái đất này nguy hiểm lắm!

Advertisement

Go back to the Mars, the Earth is so dangerous.

OpenSubtitles2018. v3

Còn giá trị hơn 1 đống đá sao Hoả.

More than just a pile of Martian rocks.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là hình ảnh từ sao Hoả.

Advertisement

This is the image from Mars.

OpenSubtitles2018. v3

Sao Hoả có hai mặt trăng nhỏ là Phobos và Deimos.

Mars has two small moons: Phobos and Deimos.

WikiMatrix

Anh luôn mơ tới sao Hoả và hơn thế nữa?

You’ve dreamed of Mars and beyond?

Advertisement

ted2019

Người con cuối cùng của Sao Hoả.

The Last Son of Mars.

OpenSubtitles2018. v3

Ông có thể còn nhớ NASA JPL đã mất tàu thám hiểm sao hoả Beagle 2.

You may remember NASA JPL lost the Beagle 2 Mars Rover.

OpenSubtitles2018. v3

Sau cùng, Sao Hoả có nhiều Mê tan, một chất khí là sản phẩm của những sinh vật sống

Finally, Mars has plenty of methane, a gas producted by living organisms.

QED

Bao gồm sao Kim, sao Thuỷ, sao Hoả, và Trái Đất, rồi tiếp theo là 2 hành tinh to lớn.

Venus, Mars, and of course the Earth, and then the two big, giant planets.

QED

Ông là kỹ sư trưởng tại NASA, nhà tiên phong trong sứ mệnh tàu Mariner viễn thám Sao Hoả.

He was a senior chief engineer at NASA, First involved in the Mariner expedition to Mars.

OpenSubtitles2018. v3

Những tấm gương này sẽ hướng ánh sáng xuống đất và trực tiếp tăng nhiệt độ bề mặt Sao Hoả.

This would direct the sunlight onto the surface and could increase Mars’s surface temperature directly .

WikiMatrix

Năm 2002, phi thuyền thăm dò Sao Hoả Oddissey đã phát hiện trữ lượng băng khổng lồ bên dưới bề mặt Sao Hoả.

In 2002, the Mars oddissey spacecraft, detected enormous reservours of ice, beneath the martian surface,

OpenSubtitles2018. v3

Và sớm thôi, Nasa muốn phái đi một thiết bị thăm dò khác để săn tìm sự sống trên Sao Hoả trước kia

And soon, NASA wants to send yet another rover to hunt for past Marsian life .

QED

Khi phân tích dữ liệu từ Tycho Brahe, Kepler nghĩ rằng giữa Sao HoảSao Mộc có một khoảng cách quá lớn.

While analyzing Tycho Brahe’s data, Kepler thought that there was too large a gap between the orbits of Mars and Jupiter.

WikiMatrix

Người máy mới này thậm chí có thể chuyển những mẫu đất Sao Hoả về cho các nhà khoa học trên trái đất

The new robot might even ship samples of Marsian soil back to human scientists on earth .

QED

Nhiệm vụ liên hành tinh đầu tiên của Nhật Bản là Nozomi (PLANET-B) quay quanh quỹ đạo Sao Hoả, được phóng vào năm 1998.

The first Japanese interplanetary mission was the Mars Orbiter Nozomi (PLANET-B), which was launched in 1998.

WikiMatrix

In 1596, Johannes Kepler dự đoán “Giữa Sao HoảSao Mộc, tôi đặt một hành tinh” trong cuốn Mysterium Cosmographicum (Bí ẩn vũ trụ).

In 1596, Johannes Kepler predicted “Between Mars and Jupiter, I place a planet” in his Mysterium Cosmographicum.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments