Cách nói Tháng và Mùa bằng tiếng Anh siêu dễ nhớ

Trong bài học kinh nghiệm ngày thời điểm ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ ôn tập từ vựng, học cách nói Tháng và Mùa trong tiếng Anh, sau đó mày mò đặc trưng của bốn mùa. Cùng mindovermetal tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây!

Ghi chú:

  • Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước. (Dựa theo từ điển Cambrigde)
  • Một từ có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu (weak-sound trong một số trường hợp hoặc khi nói, hiện tượng nuốt âm hoặc nhiều âm được nói nhẹ đi biến thành một âm nhẹ hơn nhưng gần với nó).

Từ vựng

Các khoảng thời gian trong năm

cach-noi-thang-va-mua-bang-tieng-anh-sieu-de-nho-mindovermetal

UNITS OF TIME(UK)(US)ĐƠN VỊ THỜI GIAN
year/jɪər//jɪr/năm
quarter/ˈkwɔːtər//ˈkwɔːrt̬ɚ/quý
month/mʌntθ/tháng
half month/hɑːf mʌntθ//hæf mʌntθ/nửa tháng (hai tuần)
season/ˈsiːzən/mùa
spring/sprɪŋ/mùa xuân
summer/ˈsʌmər//ˈsʌmɚ/mùa hè
autumn/fall /ˈɔː.təm//fɔːl//ˈɑː.t̬əm//fɑːl/mùa thu (Anh Mỹ hay nói là: Fall)
winter/ˈwɪn.tər//ˈwɪn.t̬ɚ/mùa đông

Các tháng trong năm

cach-noi-thang-va-mua-bang-tieng-anh-sieu-de-nho-1-mindovermetal

MONTHS(UK)(US)CÁC THÁNG
January/ˈdʒænjuəri//ˈdʒænjueri/tháng 1
February/ˈfebruəri//ˈfebrueri/tháng 2
March/mɑːtʃ//mɑːrtʃ/tháng 3
April/ˈeɪprəl//ˈeɪprəl/tháng 4
May/meɪ//meɪ/tháng 5
June/dʒuːn//dʒuːn/tháng 6
July/dʒuˈlaɪ//dʒuˈlaɪ/tháng 7
August/ɔːˈɡʌst//ɔːˈɡʌst/tháng 8
September/sepˈtembə(r)//sepˈtembər/tháng 9
October/ɒkˈtəʊbə(r)//ɑːkˈtoʊbər/tháng 10
November/nəʊˈvembə(r)//noʊˈvembər/tháng 11
December/dɪˈsembə(r)//dɪˈsembər/tháng 12
in + Month
in January/ɪn ˈdʒænjuəri//ɪn ˈdʒænjueri/vào tháng 1
in February/ɪn ˈfebruəri//ɪnˈfebrueri/vào tháng 2
in March/ɪn mɑːtʃ//ɪn mɑːrtʃ/vào tháng 3
in April/ɪn ˈeɪprəl//ɪn ˈeɪprəl/vào tháng 4
in May/ɪn meɪ//ɪn meɪ/vào tháng 5
in June/ɪn dʒuːn//ɪn dʒuːn/vào tháng 6
in July/ɪn dʒuˈlaɪ//ɪn dʒuˈlaɪ/vào tháng 7
in August/ɪn ɔːˈɡʌst//ɪn ɔːˈɡʌst/vào tháng 8
in September/ɪn sepˈtembə(r)//ɪn sepˈtembər/vào tháng 9
in October/ɪn ɒkˈtəʊbə(r)//ɪn ɑːkˈtoʊbər/vào tháng 10
in November/ɪn nəʊˈvembə(r)//ɪn noʊˈvembər/vào tháng 11
in December/ɪn dɪˈsembə(r)//ɪn dɪˈsembər/vào tháng 12

Hỏi và trả lời về tháng và mùa

Những phiên âm dưới đây : Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước. ( Dựa theo từ điển Cambrigde ) Một từ hoàn toàn có thể nhiều hơn 1 phiên âm : Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu ( weak-sound trong 1 số ít trường hợp hoặc khi nói, hiện tượng kỳ lạ nuốt âm hoặc nhiều âm được nói nhẹ đi biến thành một âm nhẹ hơn nhưng gần với nó ) .Tháng và mùa

cach-noi-thang-va-mua-bang-tieng-anh-sieu-de-nho-2-mindovermetal

Công thức hỏi thời gian trong tháng và mùa : When + trợ động từ + S + V ?

When were you born ?

– I was born in December. It was in winter .( Bạn được sinh ra khi nào ? – Tớ được sinh vào tháng Mười Hai. Lúc đó là mùa đông. )

When did they get married ?

– They got married in năm nay .( Họ đã cưới khi nào vậy ? – Họ cưới năm năm nay. )

When will your parents come here ? – They will come in July this year . (Khi nào thì bố mẹ cậu đến đây? – Họ sẽ đến vào tháng 7 năm nay.)

Đặc trưng riêng từng mùa

Spring – Mùa xuân

Spring is the season when tree buds sprout and flowers bloom. It is also the beginning of a new year with many festivals, usually to welcome the new year. Spring also means that the weather gets warmer and everyone spends more time outside. It seems that everything is full of energy

( Mùa xuân là mùa chồi non nhú trên cây và hoa bừng nở. Đây còn là thời gian mở màn năm mới với nhiều tiệc tùng, thường để đón năm mới. Xuân về tức là trời ấm hơn và người ta ra đường nhiều hơn. Dường như vạn vật đều căng tràn nhựa sống. )

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
peach blossom/piːtʃ ˈblɒsəm//piːtʃ ˈblɑː.səm/hoa đào
apricot blossom/ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm//ˈeɪ.prɪ.kɑːt blɒsəm/hoa mai
kumquat tree/ˈkʌm.kwɒt tri//ˈkʌm.kwɑːt tri/cây quất
Lunar New Year/ˈlu·nər nu jɪər/Tết nguyên đán
The New Year/ðə nu jɪər/năm mới
New Year’s Eve/ˈnu ˌyɪərz iv/Giao thừa

Để miêu tả cảm xúc “ căng tràn nhựa sống ” của vạn vật trong mùa xuân, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cụm từ “ spring fever ” ( cơn sốt mùa xuân ). Ngoài ra, nó còn chỉ sự bồn chồn, xao xuyến lúc giao mùa nữa .

Summer – Mùa hè

Summer is the hottest time of the year, also the time to rest after a long year of study and start summer break. This is a time for fun activities, beach vacations, and a swimming pool because the weather is very hot .

cach-noi-thang-va-mua-bang-tieng-anh-sieu-de-nho-3-mindovermetal

( Mùa hè là thời điểm nóng nhất trong năm, và cũng là lúc nghỉ ngơi sau một năm dài học tập và khởi đầu nghỉ hè. Đây là khoảng chừng thời hạn dành cho những hoạt động giải trí mê hoặc, những kì nghỉ mát ở bãi biển và hồ bơi bởi tiết trời vô cùng oi bức. )

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
summer break/ˈsʌm·ər breɪk/nghỉ hè
sunbathe/ˈsʌnˌbeɪð/tắm nắng
beach/bitʃ/bãi biển
sun/sʌn/mặt trời
sunglasses/ˈsʌnˌɡlæs·əs/kính râm

Autumn/Fall – Mùa Thu

Fall is the start of the school year with cool weather and blue sky days. It is the time when the trees change leaves, so the scenery is very beautiful and romantic. The occasion that children look forward to in autumn is the Mid-Autumn Festival. There are many activities at this festival, such as carrying lanterns in processions, watching lion dances, and eating moon cake

Mùa thu là lúc khởi đầu năm học với thời tiết thoáng mát và khung trời xanh. Đây là thời gian cây cối thay lá nên khung cảnh vô cùng đẹp tươi và lãng mạn. Dịp mà trẻ con mong đợi nhất trong mùa thu là Tết trung thu. Có nhiều hoạt động giải trí trong dịp lễ này như rước đèn, xem múa lân và ăn bánh trung thu.

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
Mid-Autumn Festival/mɪd-ˈɔːtəm ˈfes.tɪ.vəl//mɪd-ˈɔːtəm ˈfes.tə.vəl/Tết trung thu
squirrel/ˈskwɪr.əl//ˈskwɝː.əl/con sóc
mooncake/ˈmuːn.keɪk/bánh trung thu
lantern/ˈlæn·tərn/đèn lồng
lion dance/ˈlɑɪ·ən dæns/múa lân

Winter – Mùa đông

Winter is the coldest time of the year. The northeast monsoon winds make the sky murkier and the trees pour out the leaves, leaving the branches alone in the wind. Winter is also the time to welcome spring at the end of a year and celebrate Christmas with Santa Claus, the Christmas tree, and the red-nosed reindeer.

cach-noi-thang-va-mua-bang-tieng-anh-sieu-de-nho-4-mindovermetal

Mùa đông là thời gian lạnh nhất trong năm. Gió mùa Đông Bắc khiến khung trời trở nên u ám và đen tối và cây cối rụng lá, để lại cành cây trơ trụi trong gió. Đây cũng là lúc đón mùa xuân vào cuối năm và mừng Giáng sinh với ông già Noel, cây thông Noel và chú tuần lộc mũi đỏ.

RELATED WORDS(UK)(US)TỪ VỰNG LIÊN QUAN
the northeast monsoon wind/ðə ˌnɔrθˈist mɑnˈsun wɪnd/gió mùa Đông Bắc
murky/ˈmɜr·ki//ˈmɝː.ki/tối tăm, u ám
Christmas/ˈkrɪs·məs/Lễ giáng sinh
Santa Claus/ˈsæn·tə ˌklɔz/Ông già Noel
reindeer/ˈreɪnˌdɪər/tuần lộc

Mỗi mùa đều có những ngày lễ hội tưng bừng đúng không nào ? Cùng tìm hiểu và khám phá thêm về Lễ hội và dịp nghỉ lễ trong năm

Practice – Thực hành

Hỏi khi nàoTrả lời bằng các cụm từ chỉ thời gian
When do you go back to school?Khi nào thì cậu quay lại trường học?In Autumn.Vào mùa Thu.
When did that train leave?Con tàu khởi hành vào lúc nào?In Spring.Vào mùa Xuân.
In which year did you graduate from the university?Anh tốt nghiệp đại học vào năm nào?In 2012.Vào năm 2012.
In which month did you come to Viet Nam?Cô đến Việt Nam vào tháng mấy?In October.Vào tháng 10.
When is your birthday?Sinh nhật bạn là khi nào?In January.Tháng 1.

Bạn hoàn toàn có thể thực hành thực tế cùng bạn hữu trò chuyện bằng cách cùng để lại tin nhắn dưới đây hoặc trực tiếp nói bằng tiếng Anh cùng bè bạn để nhớ lâu hơn. Đừng quên theo dõi mindovermetal để cập nhật thêm những thông tin mới nhất nhé!

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments