Cách sử dụng hàm SumIf dễ nhất (SumIf function)Hàm SumIf dùng để tính tổng giá trị của một cột nào đó trong bảng mà điều kiện thỏa mãn giá trị dữ liệu của một cột khác.
Cú pháp: SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *