cạnh tranh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cạnh tranh nguồn lực mới.

Competition fuels innovation.

OpenSubtitles2018. v3

Chơi một cách đầy cạnh tranh, có một đội được tài trợ và mọi thứ như thế.

Doing it competitively, had a sponsored team and everything like that.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều công ty hiện nay đang cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường sách điện tử.

Many companies are now vying to crack the e-book market.

Literature

Xác định mức giá mà tại đó mục hàng cạnh tranh với các mục hàng khác.

Determines the price at which the line item competes with other line items.

support.google

Không cạnh tranh, độc quyền hoặc cartel có thể phát triển.

Without competition, a monopoly or cartel may develop.

WikiMatrix

Một con chim thiên đường trống, cạnh tranh nhau thu hút con mái bằng vũ điệu,

A male red bird-of-paradise, competing to attract a female by dancing.

OpenSubtitles2018. v3

“Trong xã hội cạnh tranh gay gắt ngày nay, nạn thất nghiệp là một vấn đề nan giải.

“Many people enjoy reading a newspaper almost every day.

jw2019

Đối thủ cạnh tranh trong giới buôn ma túy.

Rival elements from the trafficking world.

OpenSubtitles2018. v3

Có những người đang cạnh tranh dữ dội với những người còn lại.

There are guys competing with each other.

QED

Điều này sẽ cho phép cả hai định dạng cạnh tranh để tối đa hóa lợi nhuận.

This will allow both formats to compete to maximize yield.

support.google

” Họ có quy mô để cạnh tranh và sử dụng hiệu quả ” .

” They have the scale to be competitive and make that work. “

EVBNews

Nó là một vấn đề tiền cạnh tranh.

It’s a pre-competitive issue.

ted2019

Sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp có thể xuất hiện theo các nhiều hình thức.

A business’ competitive strengths can exist in several forms.

WikiMatrix

Cái này vượt quá cạnh tranh kinh doanh hay ghen tuông vì Victoria rồi.

This goes far beyond business rivalries or jealousy over Victoria.

OpenSubtitles2018. v3

Loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

Take out the competition.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng như các đối thủ cạnh tranh của họ, Dafabet và Bet365.

Also including their competitors, Dafabet and Bet365.

WikiMatrix

6. Giá cả cạnh tranh

6. Competitive pricing

EVBNews

Windows 1.0 được cho là cạnh tranh với hệ điều hành của Apple nhưng lại ít phổ biến hơn.

Windows 1.0 was to compete with Apple’s operating system, but achieved little popularity.

WikiMatrix

• Tăng tính cạnh tranh thông qua đào tạo nghề và phát triển kỹ năng

• Strengthening Competitiveness through vocational training and skills development

worldbank.org

Một điều tôi biết chắc chắn: cạnh tranh nhiều còn tốt hơn là ít cạnh tranh.

One thing I know for sure is more competition is better than less competition.

OpenSubtitles2018. v3

Trong môi trường làm việc đầy tinh thần cạnh tranh, tín đồ Đấng Christ nên tránh điều gì?

What will a Christian want to avoid in today’s competitive workplace?

jw2019

Elijah Macy xâm phạm lợi nhuận của hắn, hắn đáp trả bằng cách loại bỏ cạnh tranh.

Elijah Macy cuts into his profits, he responds by eliminating the competition.

OpenSubtitles2018. v3

Khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

It is best to favor healthy competition.

WikiMatrix

Nhưng với những đối thủ cạnh tranh.

But with rival companies.

OpenSubtitles2018. v3

Kinh doanh giấy là cạnh tranh.

paper business is dog eat dog.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments