cấp trên trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Điểm chính là tôi đang tiến lên cấp trên.

The point is, I’m moving up the food chain.

OpenSubtitles2018. v3

Ở đây tôi không phải anh cậu, mà là cấp trên của cậu.

I’m not your brother here, but your superior.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu các người không biến đi cho khuất mắt tôi thì tôi sẽ báo cáo cấp trên đấy.

If you don’t get out of my sight, I will blow the whistle.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tuân theo lệnh của cấp trên

Following our commander’s order,

OpenSubtitles2018. v3

Cấp trên sẽ hài lòng.

The others will be pleased.

OpenSubtitles2018. v3

Được cấp trên cho phép chưa?

Look, man !

QED

Delta 4 gọi cấp trên!

Delta 4 to leader.

OpenSubtitles2018. v3

từ cấp trên cao

Run this up the chain of command.

OpenSubtitles2018. v3

Và phải trả lời với cấp trên nữa

And bosses to answer to.

OpenSubtitles2018. v3

Theo như nghi thức, ta sẽ gửi báo cáo về cấp trên càng sớm càng tốt.

As protocol dictates, we’ll send word to Fleet as soon as we reach our reporting point.

OpenSubtitles2018. v3

Vì họ đã gần một bước để chống lại đám thoái hóa mà tôi gửi lên cấp trên.

They got me one step from fighting off a cell block of degenerates that I sent upstate.

OpenSubtitles2018. v3

Ta phải tắt máy phát điện khẩn cấp trên boong chính.

We need to shut down the generator on the main deck.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, các bộ phận mà chỉ OEM cung cấp trên thị trường.

So can parts that only the OEM provides in the market.

WikiMatrix

Một kẻ quẫn trí ở CIA, hắn nghĩ hắn có thể làm tốt hơn cấp trên của hắn.

A frustrated policy wonk in the CIA who felt he could do better than his superiors.

OpenSubtitles2018. v3

cậu ta đánh cấp trên.

Kamio, he hit a superior.

OpenSubtitles2018. v3

Cấp trên muốn gặp mày.

You’re going to see the assistant Warden Sir

OpenSubtitles2018. v3

Ai đó ở cấp trên, có thể đẩy ông ấy lên danh sách hiến nội tạng.

Someone, somewhere up the food chain… they can move him up the transplant list.

OpenSubtitles2018. v3

Byzantium có thể đã làm thất vọng cấp trên của tôi.

Byzantium may have disappointed my employer.

OpenSubtitles2018. v3

Cấp trên đã ra lệnh giết.

The provost has issued a kill order.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đâu phải cấp trên của tôi.

You’re not the boss of me.

OpenSubtitles2018. v3

Ra đây, tôi không có cấp trên.

Out here, I have no superiors.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay ta phải tìm cho ra ổng, nếu không tôi phải báo cáo lên cấp trên.

We have to find him today, or I’ll have to inform my superiors.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là cấp trên của cậu!

I’m your chief !

QED

Lấy đi vẻ đẹp của họ, tiền của họ và thái độ của cấp trên,

Take away their good looks, their money and their superior attitudes,

QED

Tôi cần anh xâm nhập vào đám cấp trên.

I need you inside HR.

OpenSubtitles2018. v3

4/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments