Carcinogen là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Carcinogen là gì?

Carcinogen là Chất gây ung thư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Carcinogen – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Advertisement

Giải thích ý nghĩa

Chất mà nguyên nhân hoặc làm trầm trọng thêm các khối u hoặc các loại ung thư khác. Một chất được coi là chất gây ung thư nếu nó là (1) tìm thấy là một chất gây ung thư hoặc chất gây ung thư tiềm năng do Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu Ung thư On, (2) liệt kê như là chất gây ung thư hoặc chất gây ung thư tiềm năng trong ấn bản mới nhất của Báo cáo thường niên On chất sinh ung thư được công bố do Mỹ Chương trình Chất độc quốc gia hoặc, (3) được quy định bởi An toàn & Sức khỏe Administration Mỹ Nghề Nghiệp (OSHA) như là một chất gây ung thư. Chất gây ung thư nhập cơ thể qua hít (sợi amiăng và khói thuốc lá, ví dụ), tiêu hóa (các kim loại nặng và thuốc trừ sâu, ví dụ), và hấp thụ (thuốc nhuộm và hydrocarbon, ví dụ) qua da. Bởi vì sự phát triển của ung thư là thông qua thiệt hại tế bào không thể đảo ngược, không có liều giới hạn an toàn được giả định cho chất gây ung thư. Trong khi đó, các chất độc hại gây tổn hại sức khoẻ không thể đảo ngược chỉ khi tiếp xúc với họ vượt quá một giới hạn liều nhất định. Hầu hết các hóa chất tổng hợp, đặc biệt là dung môi công nghiệp và nhựa, hoặc là chất gây ung thư đã được xác định hoặc chất gây ung thư bị nghi ngờ.

Definition – What does Carcinogen mean

Substance that causes or aggravates tumors or other types of cancer. A substance is considered carcinogen if it is (1) found to be a carcinogen or potential carcinogen by the International Agency For Research On Cancer, (2) listed as carcinogen or potential carcinogen in the latest edition of Annual Report On Carcinogens published by the US National Toxicology Program or, (3) is regulated by the US Occupational Safety & Health Administration (OSHA) as a carcinogen. Carcinogens enter a body through inhalation (of asbestos fiber and cigarette smoke, for example), ingestion (of heavy metals and pesticides, for example), and absorption (of dyes and hydrocarbons, for example) through skin. Because the development of cancer is through irreversible cellular damage, no safe dose-limit is assumed for carcinogens. In comparison, toxic substances cause irreversible health damage only when exposure to them exceeds a certain dose limit. Most synthetic chemicals, especially industrial solvents and plastics, are either already-determined carcinogens or suspected carcinogens.

Bạn đang đọc: Carcinogen là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Advertisement

Source: Carcinogen là gì? Business Dictionary

4.5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments