Tìm hiểu về các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và SIPAS

Tìm hiểu về các chỉ số: PAR INDEX, PAPI và SIPAS

04/05/2021
A. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH : PAR INDEX ( Public Administration Reform Index ) : PAR INDEX là chỉ số cải cách hành chính, là công cụ quan trọng để theo dõi, nhìn nhận hoạt động giải trí cải cách hành chính ( CCHC ) .

 

Ngày 30/12/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1150 / QĐ-BNV về phê duyệt Đề án “ Xác định Chỉ số cải cách hành chính của những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; theo đó, Bộ tiêu chuẩn xác lập Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 nghành nhìn nhận, 43 tiêu chuẩn, 95 tiêu chuẩn thành phần, đơn cử :
1. Công tác chỉ huy, quản lý cải cách hành chính ( CHCC ) : 6 tiêu chuẩn và 2 tiêu chuẩn thành phần
2. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh : 4 tiêu chuẩn và 6 tiêu chuẩn thành phần
3. Cải cách thủ tục hành chính : 5 tiêu chuẩn và 19 tiêu chuẩn thành phần
4. Cải cách tổ chức triển khai cỗ máy : 4 tiêu chuẩn và 12 tiêu chuẩn thành phần
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức : 9 tiêu chuẩn và 16 tiêu chuẩn thành phần
6. Cải cách kinh tế tài chính công : 4 tiêu chuẩn và 15 tiêu chuẩn thành phần
7. Hiện đại hóa hành chính : 5 tiêu chuẩn và 17 tiêu chuẩn thành phần
8. Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức triển khai và những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh : 6 tiêu chuẩn, 8 tiêu chuẩn thành phần
Phương pháp nhìn nhận : Với thang điểm nhìn nhận là 100 điểm, trong đó : 33,50 điểm là điểm qua tìm hiểu khảo sát ; 64,50 điểm tự chấm và 2.00 điểm do Bộ Nội vụ nhìn nhận .
B. CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH : PAPI ( The Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index ) :
Chỉ số PAPI thống kê giám sát hiệu suất cao quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên thưởng thức và nhìn nhận của người dân khi tương tác với những cấp chính quyền sở tại địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lượng quản lý, quản trị nhà nước, thực thi chủ trương và đáp ứng dịch vụ công của chính quyền sở tại địa phương ; giúp những cấp chính quyền sở tại địa phương có những địa thế căn cứ kiểm soát và điều chỉnh và cải tổ hiệu suất cao công tác làm việc, Giao hàng người dân tốt hơn .
Từ năm 2018, Chỉ số PAPI gồm có 08 chỉ số nghành nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu đơn cử về hiệu suất cao quản trị và hành chính công của hàng loạt 63 tỉnh / thành phố, đơn cử :
1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở : tối đa 10 điểm .
– Tri thức công dân
– Cơ hội tham gia
– Chất lượng bầu cử
– Đóng góp tự nguyện
2. Công khai, minh bạch : tối đa 10 điểm .
– Tiếp cận thông tin
– Danh sách hộ nghèo
– Thu, chi ngân sách cấp xã / phường
– Quy hoạch / kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù
3. Trách nhiệm báo cáo giải trình với người dân : tối đa 10 điểm .
– Hiệu quả tương tác với cấp chính quyền sở tại
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân
– Tiếp cận dịch vụ tư pháp
4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công : tối đa 10 điểm .
– Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền sở tại
– Kiểm soát tham nhũng trong dịch vụ công
– Công bằng trong tuyển dụng vào nhà nước
– Quyết tâm chống tham nhũng
5. Thủ tục hành chính công : tối đa 10 điểm .
– Chứng thực, xác nhận
– Giấy phép kiến thiết xây dựng
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
– Thủ tục hành chính cấp xã, phường
6. Cung ứng dịch vụ công : tối đa 10 điểm .
– Y tế công lập
– Giáo dục đào tạo tiểu học công lập

– Cơ sở hạ tầng căn bản

– An ninh, trật tự
7. Quản trị môi trường tự nhiên : tối đa 10 điểm .
– Nghiêm túc trong bảo vệ thiên nhiên và môi trường
– Chất lượng không khí
– Chất lượng nước
8. Quản trị điện tử : tối đa 10 điểm .
– Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền sở tại địa phương
– Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương
Phương pháp nhìn nhận : Với giải pháp đánh đa phần trải qua tìm hiểu xã hội học .
C. CHỈ SỐ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC : SIPAS ( Satisfaction Index of Public Administrative Services ) :
SIPAS là hiệu quả mang tính xu thế của việc giám sát sự hài lòng của dân cư, tổ chức triển khai so với sự ship hàng của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số SIPAS là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực hiệu quả nhìn nhận của dân cư, tổ chức triển khai về sự Giao hàng của cơ quan hành chính nhà nước trải qua việc phân phối những dịch vụ hành chính công cụ thể .
Thực hiện Quyết định số 2640 / QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của dân cư, tổ chức triển khai so với sự Giao hàng của cơ quan hành chính nhà nước tiến trình 2017 – 2020. Theo đó, tiêu chuẩn giám sát Chỉ số hài lòng của dân cư, tổ chức triển khai so với sự ship hàng của cơ quan hành chính nhà nước ( sau đây gọi tắt là Chỉ số SIPAS ) có 05 yếu tố cơ bản của quy trình đáp ứng dịch vụ hành chính công, gồm : Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước ; Thủ tục hành chính ; Công chức xử lý việc làm ; Kết quả đáp ứng dịch vụ hành chính công và Tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, yêu cầu ; 22 tiêu chuẩn, vận dụng giám sát sự hài lòng của dân cư, tổ chức triển khai, đơn cử như sau :
1.1. Tiếp cận dịch vụ :
– Nơi ngồi chờ tại cơ quan xử lý thủ tục hành chính / Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả có đủ chỗ ngồi ;
– Trang thiết bị Giao hàng người dân, tổ chức triển khai tại cơ quan xử lý thủ tục hành chính / Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng rất đầy đủ ;
– Trang thiết bị ship hàng người dân, tổ chức triển khai tại cơ quan xử lý thủ tục hành chính / Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng văn minh ;
– Trang thiết bị Giao hàng người dân, tổ chức triển khai tại cơ quan xử lý thủ tục hành chính / Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả dễ sử dụng .
1.2. Thủ tục hành chính ( TTHC ) :
– TTHC được niêm yết công khai minh bạch rất đầy đủ ;
– TTHC được niêm yết công khai minh bạch đúng chuẩn ;
– Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức triển khai phải nộp là đúng pháp luật ;
– Phí / lệ phí mà người dân, tổ chức triển khai phải nộp là đúng pháp luật ;
– Thời hạn xử lý ( tính từ ngày hồ sơ được đảm nhiệm đến ngày nhận tác dụng ) là đúng lao lý .
1.3. Về công chức trực tiếp xử lý việc làm :
– Công chức có thái độ tiếp xúc lịch sự và trang nhã ;
– Công chức quan tâm lắng nghe quan điểm của người dân / đại diện thay mặt tổ chức triển khai ;
– Công chức vấn đáp, giải đáp vừa đủ những quan điểm của người dân / đại diện thay mặt tổ chức triển khai ;
– Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo ;
– Công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu ;
– Công chức tuân thủ đúng pháp luật trong xử lý việc làm .
1.4. Về hiệu quả đáp ứng dịch vụ hành chính công :
– Kết quả đúng lao lý ;
– Kết quả có thông tin khá đầy đủ ;
– Kết quả có thông tin đúng mực .
1.5. Về tiếp đón, xử lý góp ý, phản ánh, yêu cầu :
– Cơ quan xử lý thủ tục hành chính / Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng có sắp xếp hình thức tiếp đón góp ý, phản ánh, đề xuất kiến nghị ;
– Người dân, tổ chức triển khai triển khai góp ý, phản ánh, yêu cầu thuận tiện ;
– Cơ quan xử lý thủ tục hành chính / Bộ phận đảm nhiệm và trả tác dụng tiếp đón, giải quyết và xử lý những góp ý, phản ánh, yêu cầu tích cực ;
– Cơ quan xử lý thủ tục hành chính / Bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả có thông tin hiệu quả giải quyết và xử lý góp ý, phản ánh, đề xuất kiến nghị kịp thời .
Phương pháp nhìn nhận : Phương pháp nhìn nhận xác lập hiệu quả Chỉ số SIPAS hầu hết trải qua phiếu tìm hiểu xã hội học ; đối tượng người dùng tìm hiểu, khảo sát là người dân, người đại diện thay mặt cho tổ chức triển khai đã trực tiếp thanh toán giao dịch và nhận tác dụng đáp ứng dịch vụ hành chính công trong khoanh vùng phạm vi thời hạn tìm hiểu xã hội học .

QUỐC HƯNG

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments