cố định trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Với thời gian, vua Đa-vít đề nghị xây một tòa nhà cố định.

(Joshua 18:1; 1 Samuel 1:3) In time, King David proposed building a permanent structure.

jw2019

Kết quả công trình này đã hoàn toàn không thiết lập một tiêu chuẩn cố định như Dr.

The result, far from establishing a fixed standard, which had been the hope of Dr.

Literature

Có 1 tấm ghép cố định 30cm trên mỗi bức tường của căn phòng này

There’s a fixed paneling of 12-inches.. .. on every wall of this floor.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã sử dụng một phạm vi Unertl, năng lượng cố định mười.

I used a Unertl scope, fixed power of ten.

QED

Điều gì đã sửa rồi thì là cố định.

What it fixes is fixed.

LDS

Môn đồ Chúa Giê-su có phải đóng góp một số tiền cố định không?

Are Christians Required to Give a Set Amount?

jw2019

Đó là một giá trị cố định xác định tỷ lệ cung cấp tối đa hàng ngày.

It is a fixed value that defines the maximum daily rate of supply.

WikiMatrix

Bề ngang cố định

Fixed width

KDE40. 1

Chúng tôi đã có những người giả vờ rằng điều này là một vấn đề được cố định.

We’ve had people pretend that this is a problem that’s been fixed.

ted2019

Google Play Sách hỗ trợ bố cục cố định cho tệp EPUB 2 và EPUB 3.

Google Play Books supports fixed layout in EPUB 2 and EPUB 3 files.

support.google

Tương lai không phải là điều cố định.

The future is not set.

QED

Nghĩa là– bây giờ là 2 và 20– 2% phí cố định và 20% lợi nhuận.

Which means — now it’s two and 20 — it’s two percent fixed fee and 20 percent of profits.

ted2019

Ngày mai bố sẽ gọi cho con từ máy cố định

I’ll call you tomorrow from a landline.

OpenSubtitles2018. v3

Lựa chọn của bạn là cố định và không thể thay đổi sau đó.

The choice you make is permanent and can’t be changed afterward.

support.google

Thay đổi duy nhất là thêm mục tiêu lợi nhuận bắt buộc vào chi phí cố định.

The only change is to add the required profit target to the fixed costs.

WikiMatrix

Này cuối cùng đã được cố định, và một lâu cần sơn lại được thực hiện.

This was finally fixed, and a long-needed repaint was undertaken.

WikiMatrix

Phông rộng cố định

Fixed width font

KDE40. 1

Nó luôn luôn giữ một khoảng cách cố định với Thomas.

He’s now keeping a constant distance to Thomas .

QED

Sợi dây chính có thể được sử dụng cố định cái cinches giữa cánh tay và cơ thể.

The primary rope can be used to place cinches between the arms and the body.

WikiMatrix

Sáu con đường cố định cacbon tự dưỡng được biết đến tính đến năm 2011.

Six autotrophic carbon fixation pathways are known as of 2011.

WikiMatrix

EPUB cũng hỗ trợ nội dung bố cục cố định.

EPUB also supports fixed-layout content.

support.google

Mục tiêu cố định rồi.

Target immobilized.

OpenSubtitles2018. v3

Ý kiến Martin khăng khăng đòi di tản bằng máy bay có cánh cố định là sai.

Martin’s insistence on an airplane evacuation was wrong .

Literature

7. Niên kim lãi suất cố định là khoản đầu tư kém hiệu quả

7. Fixed Rate Annuities are a Bad Investment

EVBNews

Thóc lúa có thể được trao đổi với các mặt hàng khác, theo một bảng giá cố định.

Grain could be traded for other goods, according to the fixed price list.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments