Từ Cost Overrun Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Cost Overrun

cost overruns in Midway”s reconstruction, which eventually totalled $202 million.This plan was derailed by massivein Midway ” s reconstruction, which eventually totalled USD 202 million .

Bạn đang xem: Cost overrun là gì

Kế hoạch này bị hủy bỏ cho chi phí quá tốn kém trong việc tái cấu trúc Midway, mà cuối cùng lên đến 202 triệu Đô-la Mỹ.
Một vấn đề với vượt chi phí có thể tránh được với một ước tính chi phí đáng tin cậy, đáng tin cậy và chính xác.
Its appearance, location, delays and cost overruns in construction resulted in much public controversy.
Vẻ ngoài, vị trí, sự trì hoãn và vượt chi tiêu trong quá trình xây dựng công trình đã dẫn đến không ít tranh cãi trong công chúng.
The Additional Financing (AF) would finance unanticipated cost overruns and modified project activities.
Tài chính bổ sung sẽ tài trợ cho những chi phí vượt quá bất ngờ và điều chỉnh các hoạt động của dự án.
In addition, corruption by politicians and construction companies resulted in cost overruns and some shoddy work.
Ngoài ra, tham nhũng của các chính trị gia và công ty xây dựng khiến chi phí vượt quá mức và một số công trình có chất lượng kém.
Chi phí phát triển của dự án tăng đáng kể dẫn đến việc hệ thống Global Hawk có khả năng sẽ bị hủy bỏ.
However, in 2011 NASA withdrew from IXO due to funding issues, mainly due to large cost overruns on JWST.
Tuy nhiên, trong năm 2011 NASA rút khỏi IXO do các vấn đề về tài chính, chủ yếu là do chi phí lớn vượt quá trên JWST.
The MBT-70 was a revolutionary design, but after large cost overruns and technological problems, Germany withdrew from the project in 1969.
MBT-70 là một thiết kế mang tính cách mạng, nhưng sau đó do chi phí quá lớn, Đức rút khỏi dự án vào năm 1969.

Kế hoạch này bị hủy bỏ chotrong việc tái cấu trúc Midway, mà cuối cùng lên đến 202 triệu Đô-la Mỹ.Một vấn đề vớicó thể tránh được với một ước tính chi phí đáng tin cậy, đáng tin cậy và chính xác.Its appearance, location, delays andin construction resulted in much public controversy.Vẻ ngoài, vị trí, sự trì hoãn vàtrongtrình xây dựng công trình đã dẫn đến không ít tranh cãi trong công chúng.The Additional Financing (AF) would finance unanticipatedand modified project activities.Tài chính bổ sung sẽ tài trợ cho nhữngbất ngờ và điều chỉnh các hoạt động của dự án.In addition, corruption by politicians and construction companies resulted inand some shoddy work.Ngoài ra, tham nhũng của các chính trị gia và công ty xây dựng khiếnmức và một số công trình có chất lượng kém.phát triểndự án tăng đáng kể dẫn đến việc hệ thống Global Hawk có khả năng sẽ bị hủy bỏ.However, in 2011 NASA withdrew from IXO due to funding issues, mainly due to largeon JWST.Tuy nhiên, trong năm 2011 NASA rút khỏi IXO do các vấn đề về tài chính, chủ yếu là dolớntrên JWST.The MBT-70 was a revolutionary design, but after largeand technological problems, Germany withdrew from the project in 1969.MBT-70 là một thiết kế mang tính cách mạng, nhưng sau đó dolớn, Đức rút khỏi dự án vào năm 1969.

Xem thêm: Mách Bạn 2 Cách Làm Bánh Dày Từ Xôi, Chuẩn Hương Vị Truyền Thống

The A-6 was intended to be replaced by the McDonnell Douglas A-12 Avenger II, but that program was canceled due to cost overruns.
For example, one study found that one in six IT projects were “black swans” with gigantic overruns (cost overruns averaged 200%, and schedule overruns 70%).
Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy rằng cứ một trong sáu dự án CNTT là “thiên nga đen” với chu phí dôi dư khổng lồ (chi phí quá mức trung bình là 200% và lịch trình dôi dư 70%). ^ Hubbard, Douglas (2009).
Cost overruns raised the price of this program from $88 million to US$202 million, and precluded a similar modernization planned for Franklin D. Roosevelt.
Chi phí tăng cao quá mức của chương trình này từ 88 triệu Đô-la Mỹ lên đến 202 triệu, khiến phải hủy bỏ việc hiện đại hóa tương tự dự định dành cho chiếc tàu chị em Franklin D. Roosevelt (CV-42).
Cost overruns led to the original plan to acquire 63 aircraft being cut to 45, and to a 2013 proposal to mothball the 21 Block 30 signals intelligence variants.
chi phí tăng vượt, kế hoạch ban đầu sản xuất 63 máy bay bị giảm xuống còn 45 cùng với đó là một văn bản năm 2013 đề nghị cho ngừng hoạt động 21 phiên bản tình báo điện tử Block 30.
Accenture engaged in an IT overhaul project for the National Health Service (NHS) in 2003, making headlines when it withdrew from the contract in 2006 over disputes related to delays and cost overruns.
Accenture tham gia vào một dự án sửa chữa cho ngành Dịch vụ Y tế Quốc gia ở Anh (NHS) vào năm 2003 và trở thành tiêu đề khi nó rút khỏi hợp đồng năm 2006 vì tranh chấp về sự chậm trễ và chi phí quá mức.
Regarding Hitler”s relationship with the army, Speer states, “Invariably, Hitler ordered the bends in the front to be held at all costs, and just as invariably the Soviet forces would overrun the position after a few days or weeks.
Về mối quan hệ với quân đội của Hitler, Speer nói, “lúc nào cũng vậy, Hitler ra lệnh uốn cong ở phía trước với tất cả giá nào, và lúc nào các lực lượng của liên Xô sẽ săn sàng tràn vào vị trí trong một vài ngày hay vài tuần.
During Hu Zongnan”s initial success, he was able to overrun the communists base in Shaanxi and forced the communists to evacuate most of their governmental bodies to the east of the Yellow River at a cost of merely losing 20,000 troops out of a quarter million total in the process, but in order to guard the newly conquered vast regions, the nationalist troops were dangerously overstretched and spread thin.
Trong thắng lợi bước đầu của Hồ Tông Nam, ông chiếm được căn cứ địa cộng sản ở Sơn Tây và buộc quân cộng sản phải di tản sang bờ đông sông Hoàng Hà với tổn thất 20.000 người trên tổng số 1/4 triệu người, nhưng để bảo vệ vùng đất rộng lớn vừa chiếm được, quân Quốc dân bị dàn mỏng hết sức nguy hiểm.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
The A-6 was intended to be replaced by the McDonnell Douglas A-12 Avenger II, but that program was canceled due toFor example, one study found that one in six IT projects were ” black swans ” with giganticaveraged 200 %, and schedule overruns 70 % ). Ví dụ, một nghiên cứu và điều tra cho thấy rằng cứ một trong sáu dự án Bất Động Sản CNTT là ” thiên nga đen ” với chu phí dôi dư khổng lồ ( mức trung bình là 200 % và lịch trình dôi dư 70 % ). ^ Hubbard, Douglas ( 2009 ). raised the price of this program from USD 88 million to US USD 202 million, and precluded a similar modernization planned for Franklin D. Roosevelt. tăng caomức của chương trình này từ 88 triệu Đô-la Mỹ lên đến 202 triệu, khiến phải hủy bỏ việc tân tiến hóa tựa như dự tính dành cho chiếc tàu chị em Franklin D. Roosevelt ( CV-42 ). led to the original plan to acquire 63 aircraft being cut to 45, and to a 2013 proposal to mothball the 21 Block 30 signals intelligence variants. Vì, kế hoạch bắt đầu sản xuất 63 máy bay bị giảm xuống còn 45 cùng với đó là một văn bản năm 2013 ý kiến đề nghị cho ngừng hoạt động giải trí 21 phiên bản tình báo điện tử Block 30. Accenture engaged in an IT overhaul project for the National Health Service ( NHS ) in 2003, making headlines when it withdrew from the contract in 2006 over disputes related to delays andAccenture tham gia vào một dự án Bất Động Sản thay thế sửa chữa cho ngành Dịch Vụ Thương Mại Y tế Quốc gia ở Anh ( NHS ) vào năm 2003 và trở thành tiêu đề khi nó rút khỏi hợp đồng năm 2006 vì tranh chấp về sự chậm trễ vàmức. Regarding Hitler ” s relationship with the army, Speer states, ” Invariably, Hitler ordered the bends in the front to be held at all, and just as invariably the Soviet forces wouldthe position after a few days or weeks. Về mối quan hệ với quân đội của Hitler, Speer nói, ” khi nào cũng vậy, Hitler ra lệnh uốn cong ở phía trước với tất cảnào, và khi nào những lực lượng của liên Xô sẽ săn sàngvào vị trí trong một vài ngày hay vài tuần. During Hu Zongnan ” s initial success, he was able tothe communists base in Shaanxi and forced the communists to evacuate most of their governmental bodies to the east of the Yellow River at aof merely losing 20,000 troops out of a quarter million total in the process, but in order to guard the newly conquered vast regions, the nationalist troops were dangerously overstretched and spread thin. Trong thắng lợi trong bước đầu của Hồ Tông Nam, ôngđược căn cứ địa cộng sản ở Sơn Tây và buộc quân cộng sản phải di tán sang bờ đông sông Hoàng Hà vớithất 20.000 người trên tổng số 1/4 triệu người, nhưng để bảo vệ vùng đất to lớn vừa chiếm được, quân Quốc dân bị dàn mỏng rất là nguy hại. The most popular queries list : 1K, ~ 2K, ~ 3K, ~ 4K, ~ 5K, ~ 5-10 K, ~ 10-20 K, ~ 20-50 K, ~ 50-100 K, ~ 100 k – 200K, ~ 200 – 500K, ~ 1M

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments