đề mục trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Vì thế nên có đề mục riêng biệt trong Phiếu Khuyên Bảo ghi “Xong đúng giờ”.

For that reason there is a separate entry on the Speech Counsel slip for “Timing.”

Advertisement

jw2019

Sách mỏng 32 trang có tựa đề Mục đích đời sống là gì?

The 32-page brochure What Is the Purpose of Life?

jw2019

Advertisement

Tiêu đề Mục Mới

New Section Title

KDE40. 1

(Liệt kê những câu trả lời của học sinh lên trên bảng dưới đề mục thích hợp)

Advertisement

(List students’ responses on the board under the appropriate heading.)

LDS

In bảng đề mục

Print header table

KDE40. 1

Điểm này được ghi riêng trong Phiếu Khuyên Bảo dưới đề mục “Ví dụ hợp với thính giả”.

Advertisement

This is listed separately on the counsel form as “Illustrations fit audience.”

jw2019

Đó chính là đề mục “Làm rõ sự áp dụng câu Kinh-thánh” trong Phiếu Khuyên Bảo.

This is what the Speech Counsel slip refers to as “Scripture application made clear.”

jw2019

Đề mục sẽ nghe rất sexy.

Advertisement

The columns will have to sound sexy.

OpenSubtitles2018. v3

Đặc biệt thú vị là các đề mục Cấu trúc, các Thành phần và Hợp tác.

Of particular interest are the Structure, Participants, and Collaboration sections.

WikiMatrix

Đức tính này ghi trong Phiếu Khuyên Bảo dưới đề mục “Làm nổi bật các điểm chính”.

Advertisement

On your Speech Counsel slip this is listed asMain points made to stand out.”

jw2019

Vậy, đề mục “Khéo dẫn vào câu Kinh-thánh” ghi trong Phiếu Khuyên Bảo đáng được bạn xem trọng.

So the matter of “Scriptures properly introduced,” which is noted on your Speech Counsel slip, is an important one for consideration.

jw2019

Đây là đề mục duy nhất trong Sách Hướng Dẫn được liệt kê một cách chi tiết như vậy.

Sometimes other topics in the guide contain information that relates to the topic you are studying.

Advertisement

LDS

Dưới đề mục “Law” trong bộ Insight on the Scriptures, hãy xem bản “Some Features of the Law Covenant”.

Under “ Law ” in Insight on the Scriptures, consult the chart “ Some Features of the Law Covenant. ”

jw2019

Mở sách Đề tài Kinh-thánh để thảo luận ở đề mục số 16C, “Kẻ gây ra sự khốn khổ thế giới”.

Turn to page 1659, and point to “Bible Topics for Discussion” No. 43a, “Who is responsible for world distress.”

jw2019

Câu hỏi này xuất hiện dưới đề mục “Vấn đề về đạo đức” trong bản báo cáo của một hiệp hội tôn giáo.

This question appeared in a report from a religious association under the heading “Ethical Dilemmas.”

jw2019

CiteScore: chỉ số dành cho các serial title (đề mục hàng loạt) ở trong Scopus, được khởi xướng vào tháng 12 năm 2016 bởi Elsevier.

For example, CiteScore: is a metric for serial titles in Scopus launched in December 2016 by Elsevier.

WikiMatrix

Điểm này được xem xét trong Phiếu Khuyên Bảo của bạn dưới đề mục “Tiếp xúc với thính giả, dùng các ghi chép”.

On your Speech Counsel slip this is given attention, and it is listed as “Audience contact, use of notes.”

jw2019

Để giúp bạn điều hướng bằng trình đọc màn hình, trang kết quả tìm kiếm có chứa thứ bậc của các tiêu đề mục.

To help you navigate with a screen reader, the search results page has a hierarchy of section headings.

support.google

Năm 2011, báo này lại tái thiết kế kiểu chữ, chọn Farnham và Amplitude cho tiêu đề, Utopia cho nội dung và Freight cho tên đề mục.

Another redesign in 2011 changed the typefaces to Farnham and Amplitude for headlines, Utopia for text, and Freight for headers.

WikiMatrix

9 Đề mục “Khai triển hợp lý, có mạch lạc” ghi trong Phiếu Khuyên Bảo có liên quan chặt chẽ với việc dùng các sự chuyển tiếp.

9 A closely related aspect of speech is “Logical, coherent development,” and this, too, is included on the counsel form.

jw2019

Tôi có một loạt đề mục chính và phụ sắp xếp theo thứ tự, và từ những đề mục đó tôi phát triển các đề tài”.

I have a series of major and minor head [ ing ] s in order, and from these I work out my subject matters. ”

jw2019

Tôi sẽ chỉ yêu cầu cô đọc về những đề mục công việc mà tôi đang làm để-để cô có thể theo kịp tốc độ.

I’m just gonna have you read a few articles of the work I’m doing so-so you can get up to speed.

OpenSubtitles2018. v3

8 Thật ra thì người ta nói Bộ luật Hammurabi của người Ba-by-lôn có trước Luật pháp Môi-se, bao gồm cũng ngần ấy đề mục.

8 True, the Babylonian Code of Hammurabi, which is said to predate the Mosaic Law, covered a similar span of subjects.

jw2019

Trong khi các đề mục khác chỉ đưa ra những câu trả lời hiển nhiên, Agony Q&A hướng người dùng tới những lời khuyên hữu ích.

While other categories usually provide factual answers, Agony Q&A tends to return more opinionated responses.

WikiMatrix

7 Đề mục “Đọc câu Kinh-thánh với sự nhấn mạnh” không có mục đích kê khai tất cả những cách nhấn mạnh trong nghệ thuật hùng biện.

7 This aspect of the quality “Scriptures read with emphasis” is not intended to exhaust all possible means of oral emphasis.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments