Fundus Là Gì

Below are sample sentences containing the word ” fundus of stomach ” from the English – Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word ” fundus of stomach “, or refer to the context using the word ” fundus of stomach ” in the English – Vietnamese Dictionary .Bạn đang xem : Fundus là gì
1. KSS results in a pigmentation of the retina, primarily in the posterior fundus .

KSS dẫn đến một sắc tố của võng mạc, chủ yếu ở phía sau fundus.

Bạn đang đọc: Fundus Là Gì

2. Stomach in .Bụng hóp vào .3. Diseases of the Stomach and Intestines .Rối loạn trong dạ dày và ruột. 4. Oh, my stomachOhh ! Này đừng làm bậy trên mai tôi nghe chưa ?5. Her stomach hurts, okay ?dạ dày con bé đau, okay ?6. If you have an empty stomach, your stomach produces a hormone called ghrelin .Nếu trong bụng bạn không có gì, nó sẽ sản xuất ra một hóc-môn gọi là ” ghrelin ” .7. ” Ogden ” s Celebrated Stomach Bitters. “” Bào rút bao tử trứ danh của Ogden. “8. Get on your stomach now !Giơ tay lên .9. Stomach cancer, and it ” s spread .Ông ấy bị ung thư dạ dày, và đã di căn rồi10. Probably just a stomach virus .Chắc em bị nhiễm vi rút dạ dày thôi ạ .11. I think it ” s his stomach .Tôi nghĩ đó là dạ dày anh ấy .12. Stomach really dropsical is dead .Dạ dày thực sự dropsical là chết .

13. She had her stomach stapled.

Cô ấy làm xẹp dạ mày mình xuống .14. Tire tread on burst stomach .Bước đi loạng choạng vì đói .Xem thêm : Chương Trình Điều Trị Cuối Đời ( Hospice Là Gì Và Dịch Vụ Nào Cung Cấp ?15. The stomach may be damaged .Bao tử cũng hoàn toàn có thể bị hư hại .16. 13 Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will bring both of them to nothing .13 Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn ; nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cả hai tiêu tan .17. Uhh, the thought churns the stomach .uhh, nghĩ đến cũng muốn mửa .18. The abomasum is like the human stomach ; this is why it is known as the ” true stomach ” .Dạ múi khế giống như dạ dày người, và đây là nguyên do tại sao nó được gọi là ” bao tử thực sự ” .19. Vasculitis, with stomach pains, so Behcet ” s .Viêm mạch và đau dạ dày, thế thì là hội chứng Behcet .20. But not on an empty stomach .Nhưng không hề làm được gì với bụng đói .21. Very good for an upset stomach .Rất tốt cho một cái bao tử bồn chồn .22. That ” s just a wee sheep ” s stomach .Chỉ là bao tử cừu non thôi .23. My stomach remains quite strong, however .Tuy nhiên lá gan của ta vẫn mạnh như thường .

24. Good stomach, good legs good posture.

Tốt bụng, tốt chân … tốt cả tướng25. The first indication of iron poisoning by ingestion is stomach pain, as iron is corrosive to the lining of the gastrointestinal tract, including the stomach .Dấu hiệu tiên phong của ngộ độc sắt khi ăn là đau dạ dày, vì sắt ăn mòn niêm mạc của đường tiêu hóa, gồm có cả dạ dày .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments