hệ điều hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nó dường như là một sản phẩm chạy Hệ điều hành Maemo 5 được chờ đợi từ khá lâu .

It appears to be the longawaited Maemo 5 product .

EVBNews

& Hệ điều hành

& Operating Systems

KDE40. 1

PC-BASIC – bộ giả lập GW-BASIC cho các hệ điều hành hiện đại.

PC-BASIC – a GW-BASIC emulator for modern operating systems.

WikiMatrix

GE giới thiệu GE-600 series cùng với hệ điều hành General Electric Comprehensive Operating Supervisor (GECOS) năm 1962.

GE introduced the GE-600 series with the General Electric Comprehensive Operating Supervisor (GECOS) operating system in 1962.

WikiMatrix

Lệnh traceroute là có sẵn trên một số hệ điều hành hiện đại.

The command traceroute is available on many modern operating systems.

WikiMatrix

Windows XP 64-Bit Edition, phát hành năm 2005, là hệ điều hành khách hàng cuối cùng hỗ trợ Itanium.

Windows XP 64-Bit Edition, released in 2005, is the last Windows client operating systems to support Itanium.

WikiMatrix

QuickBASIC 1,00 cho hệ điều hành Apple Macintosh đã được ra mắt vào năm 1988.

QuickBASIC 1.00 for the Apple Macintosh operating system was launched in 1988.

WikiMatrix

Chúng ta dùng hệ điều hành Windows 2000.

We were running Windows 2000.

ted2019

Windows 1.0 được cho là cạnh tranh với hệ điều hành của Apple nhưng lại ít phổ biến hơn.

Windows 1.0 was to compete with Apple’s operating system, but achieved little popularity.

WikiMatrix

Tuy nhiên, Dell có đưa ra hệ điều hành này một thời gian ngắn.

However, Dell did offer the operating system for a short time.

WikiMatrix

Đây là hệ điều hành nguyên thủy của Mac.

This is the original Mac operating system.

QED

ID phiên bản hệ điều hành trước được chuyển dưới dạng tham số.

The previous operating system version id is passed as a parameter.

support.google

Nó có vi xử lý lõi kép 1.0 GHz và chạy hệ điều hành Tizen.

It has a Dual Core 1.0 GHz processor and runs the Tizen operating system.

WikiMatrix

Bạn có muốn liếc nhìn vào hệ điều hành sắp tới của Microsoft không ?

Want to peek into Microsoft ‘s upcoming operating system ?

EVBNews

Chạy hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread của Google, vi xử lý 1.0 GHz lõi-kép.

It will run Google’s Android 2.3 Gingerbread OS, has a 1.0 GHz dual-core processor.

WikiMatrix

Zeta là một hệ điều hành thương mại dựa trên nền tảng mã của BeOS R5.1.

Zeta was a commercially available operating system based on the BeOS R5.1 codebase.

WikiMatrix

& Hệ điều hành

& Operating systems

KDE40. 1

Hệ điều hành đạo đức là gì?

What’s a moral operating system?

ted2019

Các trình biên dịch Object Pascal có sẵn cho một loạt hệ điều hành và kiến trúc.

Object Pascal compilers are available for a wide range of operating systems and architectures.

WikiMatrix

Phiên bản đầu tiên của Flutter được gọi là “Sky” và chạy trên hệ điều hành Android.

The first version of Flutter was known as “Sky” and ran on the Android operating system.

WikiMatrix

Windows Server 2008 R2 là một hệ điều hành cho máy chủ của Microsoft.

Windows Server 2008 R2 is a server operating system produced by Microsoft.

WikiMatrix

Apple phát hành GarageBand 10 cùng với hệ điều hành OS X 10.9 vào tháng 8 năm 2013.

Apple released GarageBand 10 along with OS X 10.9 Mavericks in October 2013.

WikiMatrix

Hệ điều hành của Chronos.

Chronos’operating system.

OpenSubtitles2018. v3

Loki cải tiến các thông báo của hệ điều hành và thêm nhiều phần mềm tiêu chuẩn mới.

Loki revamped the operating system’s notifications and added multiple new pieces of standard software.

WikiMatrix

Được phát triển bởi yellowTAB, hệ điều hành sau đó đã được phân phối bởi magnussoft.

Originally developed by yellowTAB, the operating system was then distributed by magnussoft.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments