hiển thị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Điều này sẽ hiển thị dữ liệu tổng hợp trong biểu đồ và bảng.

This will display the data in aggregate in the chart and table.

support.google

Theo mặc định, Analytics sẽ hiển thị 3 sự kiện đề xuất.

Analytics displays three recommendations by default.

support.google

Theo mặc định, hóa đơn của bạn hiển thị địa chỉ doanh nghiệp được đăng ký của bạn.

By default, your invoice shows your registered business address .

support.google

Ví dụ ô trực tiếp của email client có thể hiển thị số lượng email chưa đọc.

For instance, the live tile for an email client may display the number of unread emails.

WikiMatrix

Đồ họa có thể hiển thị toàn màn hình, ở tốc độ tối đa.

Graphics could be run full screen, at full speed.

WikiMatrix

Lần hiển thị video có đến từ một môi trường phát liên tục hay không.

Learn how to report on video content metadata .

support.google

Tôi có thể xem trang web của chính tôi mà không tạo hiển thị không hợp lệ không?

Can I view my own site without generating invalid impressions ?

support.google

Hãy nhấp vào biểu tượng hiển thị phạm vi ngày để chọn phạm vi ngày.

Click the date range display to select a date range.

support.google

Ngoài ra, thông tin hiển thị trong biểu đồ Merchant Center có thể bị trễ tối đa 1 tuần.

Additionally, the information shown in Merchant Center graphs can be delayed up to 1 week .

support.google

Giá trị chuyển đổi vẫn sẽ được hiển thị là £10 trong tài khoản người quản lý.

The conversion value will still be shown as £ 10 in the manager account .

support.google

Di chuột qua NGƯỜI DÙNG/SỰ KIỆN trong bảng chữ chạy để hiển thị tùy chọn XU HƯỚNG.

Hover over USERS/EVENTS in the marquee to display the TRENDING option.

support.google

Bạn nên đặt tiêu đề khớp với tiêu đề video hiển thị trên trang web.

Recommended that this match the video title displayed on the web page.

support.google

Bạn nên sử dụng đánh dấu dữ liệu có cấu trúc đường dẫn28 khi hiển thị đường dẫn.

We recommend using breadcrumb structured data markup28 when showing breadcrumbs .

support.google

Tìm hiểu về sự khác biệt về số lần hiển thị báo cáo.

Learn about discrepancies in reporting impressions .

support.google

Số lần hiển thị có thể xem hiển thị trong báo cáo chiến dịch của bạn.

The number of viewable impressions is shown in your chiến dịch reporting .

support.google

Tên này hiển thị ở địa điểm của người mua.

Displayed in the buyer’s locale.

support.google

1 title Hello World Là câu lệnh dùng để hiển thị tên của cửa sổ Command Prompt.

The ReactOS Command Prompt also includes the title command to set the window title for the command prompt window.

WikiMatrix

Hiển thị mục trình đơn ngữ cảnh « Xóa » mà xóa thẳng không qua sọt rác

Show ‘Delete ‘ context menu entries which bypass the trashcan

KDE40. 1

Thiết bị hiển thị

Display device

KDE40. 1

Các chương trình thường được sử dụng sẽ tự động được hiển thị trong menu bên tay trái.

Commonly used programs are automatically displayed in the left-hand menu.

WikiMatrix

Tên và thông tin liên lạc hiển thị cho người mua trong đề xuất.

The names and contact information shows to the buyer in the proposal .

support.google

Tuy nhiên, Google sẽ không hiển thị dữ liệu thuộc một số ngưỡng tối thiểu.

However, Google will not display data that falls under certain minimum thresholds.

support.google

Danh sách này hiển thị trong phần mô tả của video trên trang xem.

This is displayed in the video’s description on the watch page.

support.google

Nội dung hàng đầu (Mạng hiển thị, YouTube)

Top content (Display Network, YouTube)

support.google

Dự báo xem xét số lần hiển thị đã được đặt được cho các mục hàng khác.

Forecasts consider impressions that have been reserved for other line items.

support.google

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments