hiệu chỉnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đã hiệu chỉnh và truyền tải.

Proofed and transmitting.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Đôi khi, Google có thể hiệu chỉnh số dư Google Ads của bạn trong từng thời điểm.

From time to time, Google might tweak your Google Ads balance .

support.google

Advertisement

Chúng ta sẽ cần ít nhất là 3 bộ, tất cả phải được hiệu chỉnh lại.

We’ll need at least three sets, all vetted.

OpenSubtitles2018. v3

Hiệu chỉnh thuộc tính tập ảnh và thông tin tập hợp

Advertisement

Edit Album Properties and Collection information

KDE40. 1

Nếu bạn muốn hiệu chỉnh mô hình kinh doanh của mình để vươn tới thị trường mới.

If you want to adjust your business model to the new world.

QED

& HIệu chỉnh thuộc tính

Advertisement

& Edit Attributes

KDE40. 1

Giả sử bạn mang xe đến một người thợ khéo, có tay nghề để được hiệu chỉnh.

Suppose you take your car to a trained and skilled technician for a tune-up.

jw2019

Lo cái xe RV chạy tốt, hiệu chỉnh, thay dầu, đèn phanh, mấy đồ linh tinh.

Advertisement

Get the RV in shape, tune-up, oil change, brake lights, and whatnot.

OpenSubtitles2018. v3

Nguồn gốc của việc hiệu chỉnh khúc xạ ngày nay

Origin of Modern Refractive Correction

jw2019

Bán cầu não phải đang hiệu chỉnh.

Advertisement

Right hemisphere is calibrating.

OpenSubtitles2018. v3

Bấm nút này để hiệu chỉnh thực thể được chọn hiện thời

Press this button to edit the currently selected entity

KDE40. 1

Sẵn sàng tiến hành hiệu chỉnh những vấn đề nào cản trở bước tiến.

Be prepared to take steps to correct problems that are impeding your progress.

Advertisement

Literature

Tầu Bozeman, tại sao phải hiệu chỉnh lộ trình?

Why would the Bozeman alter course?

OpenSubtitles2018. v3

Hai quả Fat Man lắp ráp đưa tới Tinian trong những chiếc B-29 được hiệu chỉnh.

Two Fat Man assemblies travelled to Tinian in specially modified 509th Composite Group B-29s.

WikiMatrix

Rồi đưa tầu ra xa 100Km, hiệu chỉnh lại qũy đạo song hành.

Then take us out to 100 kilometers distance… adjusting parallel course.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều khiếm khuyết nghiêm trọng trong thiết kế của Kaga đã không được hiệu chỉnh.

Several major weaknesses in Kaga’s design were not rectified.

WikiMatrix

Được rồi, nếu chúng ta hiệu chỉnh xung tác động thành xung âm thanh EMF cấp thấp?

Okay, what if we modify the pulse rifle to emit a low-level EMF?

OpenSubtitles2018. v3

Anh biết đấy, anh phải hiệu chỉnh đúng, anh khá là không chắc chắn.

You know, you’ve got to make corrections, you’re not quite sure.

QED

Bán cầu não trái đang hiệu chỉnh.

Left hemisphere calibrating.

OpenSubtitles2018. v3

Hiệu chỉnh văn lệnh đã chọn

Edit selected script

KDE40. 1

Nhiều tờ báo quốc gia đều được hiệu chỉnh tại Luân Đôn.

Many national newspapers are edited in London.

WikiMatrix

Tổng cộng, anh đã cắt bỏ 30 phút từ phần hiệu chỉnh gốc.

In total, he cut about 30 minutes from his original edit.

WikiMatrix

Nó là một chức năng được biết đến rộng rãi với tên “hiệu chỉnh theo chủng tộc”.

It’s a well-known function called “correcting for race.”

ted2019

Nhiều điểm yếu nghiêm trọng của Akagi đã không được hiệu chỉnh.

Several major weaknesses in Akagi’s design were not rectified.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments