học vị trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Giải được lập vào năm 1925 nhân dịp kỷ niệm 50 năm học vị tiến sĩ của Hendrik Lorentz.

It was established in 1925 on the occasion of the 50th anniversary of the doctorate of Hendrik Lorentz.

WikiMatrix

Sau khi hoàn thành học vị tiến sĩ của mình, ông đã đi làm việc tại Princeton.

Upon completing his doctorate he went on to work at Princeton.

WikiMatrix

Thêm vào đó, 75% giảng viên có học vị tiến sĩ và 46% thuộc biên chế nhà trường.

In addition, 75% of the faculty have doctorate degrees, and 46% currently have tenure at the university.

WikiMatrix

Thế nên mới có bằng bác sĩ và học vị tiến sĩ cùng lúc.

That’s how I got my M.D. and Ph.D. At the same time.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 27 tháng 10 năm 2005, bà được Đại học Queen ở Kingston, Ontario trao tặng học vị danh dự.

On October 27, 2005, she was awarded an honorary degree in Law from Queen’s University in Kingston, Ontario.

WikiMatrix

Pope kiếm được học vị tiến sĩ triết học ở Seattle Pacific.

Pope earned his doctorate in philosophy from Seattle Pacific.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 16 tuổi, ông đã giành được học vị toán học.

When he was 16, he earned his math degree.

WikiMatrix

Con có biết là phụ nữ thậm chí còn không nhận được học vị ở Oxford?

You know women don’t even get degrees at Oxford?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy giành học vị thạc sĩ ở Mỹ.

She got her Masters from the States .

QED

Bạn không thể giúp người ta với cái học vị đó được.

You can’t help people with a doctorate.

OpenSubtitles2018. v3

Sau 20 năm làm phóng viên, Bellos quyết định kết hợp nghề nghiệp và học vị của mình .

After 20 years as a reporter, Bellos decided to combine his profession and his degrees .

EVBNews

Ông học luật tại Đại học Wien, nhận học vị tiến sĩ vào năm 1961.

He studied law at the University of Vienna, earning a doctorate in 1961.

WikiMatrix

Ông đạt được học vị tiến sĩ tại trường Sorbonne năm 1951.

He was awarded his doctorate from the Sorbonne in 1951.

WikiMatrix

Em đã có học vị tiến sĩ về hành vi động vật

I have a doctorate in animal behavior

opensubtitles2

Ông nhận học vị tiến sĩ danh dự từ đại học Würzburg năm 1882.

Honorary doctorate from the University of Würzburg in 1882.

WikiMatrix

Ông tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ Triết học.

He graduated as a doctor phil.

WikiMatrix

Hai năm sau, ông nhận được học vị tiến sĩ thần học.

Two years later he earned a Doctor of Medicine degree.

WikiMatrix

Fields nhận được học vị Tiến sĩ vào năm 1887.

Fields received his Ph.D. in 1887.

WikiMatrix

Chức danh habilitation của bà được chấp nhận vào năm 1919, cho phép bà có học vị Privatdozent.

Her habilitation was approved in 1919, allowing her to obtain the rank of Privatdozent.

WikiMatrix

Ông hoàn tất học vị tiến sĩ ở Orsay dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Gérard Laumon .

He completed his PhD Degree in Orsay under the supervision of Gérard Laumon .

EVBNews

Ông được nhận vào học vị Tiến sĩ Âm nhạc danh dự của Đại học Oxford năm 1999.

He was admitted to the degree of Doctor of Music honoris causa of the University of Oxford in 1999.

WikiMatrix

Tôi giữ 2 học vị tiến sĩ, và tôi đang cố lấy cái thứ 3.

I hold two PhDs, and I’m working on a third.

OpenSubtitles2018. v3

Ông cũng giành được học vị danh dự chuyên ngành luật (LL.D.) tại University of Alberta vào năm 2011.

He received an honorary law degree ( LL.D. ) from the University of Alberta in 2011 .

WikiMatrix

Sau đó ông sang Hoa Kỳ, nhận học vị Thạc sĩ Kinh tế học tại Đại học Columbia năm 1925.

He then moved to the United States, where he obtained a master’s degree in Economics at Columbia University in 1925.

WikiMatrix

Cha bà sống tại Avignon mong muốn bà phải đạt được một học vị tiến sỹ về ngành luật.

Her father, who had meanwhile settled at Avignon, wanted his daughter to obtain a law doctorate.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments