Năm triền cái – Wikipedia tiếng Việt

Năm triền cái là năm màn ngăn che làm cho con người không thấy được tâm mình tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ. Năm triền cái là chướng ngại chính cản trở sự thành công trong hành thiền và phát tuệ giải thoát.

Trong hệ tầm cỡ Pali[sửa|sửa mã nguồn]

Trích từ Kinh trường bộ – Tập II – Kinh số 22: Kinh Đại niệm xứ[sửa|sửa mã nguồn]

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Năm Triền Cái. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Năm Triền Cái?

Này các Tỷ -kheo, ở đây, Tỷ-kheo nội tâm có ái dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi có ái dục”; hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri:” Nội tâm tôi không có ái dục”. Và với ái dục chưa sanh nay đã được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy.

Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri: “ Nội tâm tôi có sân hận”; hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri:”Nội tâm tôi không có sân hận”. Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với san hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy.

Hay nội tâm có hôn trầm thuỵ miên, tuệ tri: “ Nội tâm tôi có hôn trầm thuỳ miên”; hay nội tâm không có hôn trầm thuỳ miên, tuệ tri: “ Nội tâm tôi không có hôn trầm thuỵ miên”. Và với hôn trầm thuỵ miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn trần thuỵ miên đã sanh nay được đoạn diệt vị ấy tuệ tri như vậy; và với hôn trầm thuỵ miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy.

Hay nội tâm có trạo hối, tuệ tri: “ Nội tâm tôi có trạo hối”; hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: “ Nội tâm tôi không có trạo hối”. Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với trạo hối đã được diệt, tương lai không sanh khởi nữa vị ấy tuệ tri như vậy.

Hay nội tâm có nghi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có nghi”; hay nội tâm không có nghi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có nghi”. Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy; và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy.

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp.

“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái.

Những chiêu thức nuôi dưỡng ( 1/5 ) và đoạn trừ ( 6-10 ) năm triền cái :1. – Ta không thấy một phép nào khác, này những Tỷ-kheo, dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này những Tỷ-kheo, như tịnh tướng. Tịnh tướng, này những Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại .2. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này những Tỷ-kheo, như đối ngại tướng. Ðối ngại tướng, này những Tỷ-kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến sân, chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại .3. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này những Tỷ-kheo, như không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Với người có tâm thụ động, này những Tỷ-kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại .4. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này những Tỷ-kheo, như tâm không được chỉ tịnh. Với người tâm không chỉ tịnh, này những Tỷ-kheo, trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại .5. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến nghi ngại chưa sanh được sanh khởi, hay nghi ngại đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này những Tỷ-kheo, như không như lý tác ý. Do không như lý tác ý, này những Tỷ-kheo, nghi ngại chưa sanh được sanh khởi, hay nghi ngại đã sanh được tăng trưởng quảng đại .6. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận, này những Tỷ-kheo, như tướng bất tịnh. Tướng bất tịnh, này những Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận .7. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận, này những Tỷ-kheo, như từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát, này những Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận .8. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến hôn trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận, này những Tỷ kheo, như tinh cần giới, tinh tấn giới, dõng mãnh giới. Người tinh cần tinh tấn, này những Tỷ kheo, hôn trầm thụy miên chưa sanh không sanh khởi, hay hôn trầm thụy miên đã sanh được đoạn tận9. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận, này những Tỷ-kheo, như tâm tịnh chỉ. Người có tâm tịnh chỉ, này những Tỷ-kheo, trạo hối chưa sanh không sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được đoạn tận .10. Ta không thấy một pháp nào khác, này những Tỷ-kheo, đưa đến nghi vấn chưa sanh không sanh khởi, hay nghi vấn đã sanh được đoạn tận, này những Tỷ-kheo, như lý tác ý. Nếu như lý tác ý, này những Tỷ-kheo, nghi vấn chưa sanh không sanh khởi, hay nghi vấn đã sanh được đoạn tận .

Quán pháp Năm Triền Cái

Khái niệm “ PHÁP ” trong kinh tạng Nikaya có một nội dung rất rộng. Ở đây, trong khoanh vùng phạm vi của Bốn Niệm Xứ cần phân biệt hai loại pháp : pháp thiện và pháp bất thiện, hay pháp chánh và pháp tà ._Pháp thiện hay chánh pháp là những pháp môn, học pháp, chiêu thức tu tập của Đức Phật giúp giải thoát khỏi khổ đau, đem lại an nhàn và niềm hạnh phúc. Ví dụ như những pháp Bốn Chánh Cần, Bốn Thần Túc, Bốn Niệm Xứ, Bốn Thánh Đế, Ngũ căn, Ngũ Lực, Tám Chánh Đạo, Bảy Giác Chi, Như lý tác ý, Chỉ, Quán v .. v … .._Pháp bất thiện hay tà pháp là những pháp gây ra khổ đau, trói buộc, phiền não. Ví dụ như những pháp năm triền cái, năm thủ uẩn, tám tà đạo, những kiết sử v .. v …

Ngoài ra các đối tượng bên ngoài ta cũng được hiểu là các”pháp”, do đó khái niệm “ quán pháp” còn có nghĩa là phải quán xét các pháp trên trong mối quan hệ giữa ta và các đối tượng bên ngoài. Đây chính là yếu tố quan trọng để phân biệt hệ thống quán pháp với các hệ thống quán thân, quán thọ và quán tâm.

Nếu mục tiêu của quán thân trên thân, quán thọ trên những thọ, quán tâm trên tâm nhằm mục đích chặt đứt những kiết sử, phiền não trói cột ” ta với ta ” vào với đau khổ, thì mạng lưới hệ thống quán pháp giúp đoạn trừ những pháp bất thiện gây cho ta khổ đau trong mối quan hệ giữa ta và những đối tượng người tiêu dùng khác. Trong mối quan hệ này, chiêu thức “ quán pháp trên những pháp ” chính là quán xét tu tập một pháp thiện trên một pháp bất thiện nhằm mục đích khắc phục và đoạn trừ dần những khổ đau do hệ luỵ với những đối tượng người dùng khác. Sự phân định này sẽ được thấy rõ hơn trong quy trình quán pháp Năm Triền Cái .

Trong bài kinh Tam Minh, Đức Thế Tôn đã định nghĩa năm triền cái rất cụ thể: “Cũng vậy, này Vàsettha, có năm triền cái được gọi là chướng ngại cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược trong giới luật của bậc Thánh. Thế nào là năm ? Dục cái, sân cái, hôn trầm thuỳ miên cái, tạo hối cái, nghi cái (TrB1, 13=[So.48.30])

Advertisement

Năm triền cái chính là những pháp bất thiện, là tà pháp cần phải đoạn tận, bởi lẽ : “ Nói đến một đống bất thiện, này những Tỷ-kheo, nói một cách chơn nhánh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này những Tỷ-kheo, hàng loạt đống triền cái. Thật vậy, này những Tỷ-kheo, hàng loạt đống bất thiện tức là năm triền cái ” ( TC V : 52, tr. 410 = [ I. 5.52 ] ) .

–“Năm triền cái này, các Tỷ-kheo, tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn hại, không đưa đến Niết-bàn” (TƯ5, 97 = [Ve.9.40]).

Cụ thể hơn, trong bài kinh “ Ngăn Chặn”, Đức Thế Tôn đã nói rõ những sự nguy hại của năm triền cái và ý nghĩa tự lợi- lợi tha trong việc đoạn tận những pháp bất thiện này: “Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Không có sức mạnh, và trí tuệ yếu kém, sẽ biết lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích của cả hai, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này không xảy ra.

…Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy, sau khi đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Có sức mạnh và có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay sẽ biết được lợi ích cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh; sự kiện này có xảy ra” (TC V;51, tr.408-409 = [I.5.51])

Advertisement

Chính vì thế Năm triền cái là mạng lưới hệ thống, bất thiện pháp tiên phong được nêu lên trong mạng lưới hệ thống quán pháp. Muốn đoạn trừ những pháp ác, bất thiện này cần phải quán xét nhận thức thấu đáo lần lượt từng triền cái một .

Tham dục triền cái[sửa|sửa mã nguồn]

Tham là để chỉ trạng thái mong cầu dục lạc, vui thú qua năm giác quan của hình dáng, âm thanh, mùi hương, vị nếm, và xúc cảm. Trong một dạng cực đoan, tham dục là lòng mong ước mãnh liệt để tìm khoái lạc trong những hoạt động giải trí tình dục, của cải vật chất .Tham dục triền cái nằm trong mạng lưới hệ thống quán pháp có nghĩa là lòng tham dục, luyến ái so với một hay nhiều đối tượng người dùng khác. Trong khi lòng tham dục thuộc bản năng tuần tuý được gọi là tham kiết sử, thì dục ái trên một đối tượng người tiêu dùng đơn cử khác lại là tham dục triền cái .Ví dụ tu sĩ A luyến ái, dục tưởng so với cô B, như vậy tu sĩ A đang bị tham triền cái và cô B là pháp tham triền cái của tu sĩ A. Ông C thèm rượu, thuốc lá ; bà D ham mê cờ bạc, như vậy ông C và bà D đều bị tham triền cái chi phối ; rượu, thuốc lá, cờ bạc là những pháp tham so với họ .Tham triền cái là tấm màn ngăn che trí tuệ khiến con người thuận tiện gây ra những nghiệp ác hại mình, hại người hay hại cả hai, tạo khổ đau ngay trong kiếp này lẫn kiếp sau .Hai ông vua chỉ vì đam mê vẻ đẹp một mỹ nhân chuẩn bị sẵn sàng đẩy hai quốc gia vào một cuộc cuộc chiến tranh đẫm máu để giành lấy người mẫu cho mình .Một cô gái chân yếu tay mềm nhưng vì luyến ái ngươi yêu dẫn đến ghen tuông, trở thành tội phạm hung tàn sát hại tình địch của mình để rồi chôn vùi cuộc sống trong tù ngục ; hoặc nếu không, lại rồ dại tự tử vì tình .Bên cạnh đó, cũng đã có biết bao những tệ nạn, những thảm cảnh đau thương do tham đắm rượu, ma tuý, cờ bạc … gây ra. Thật khó nói hết được những thảm kịch muôn vẻ này !

Đúng như kinh Pháp Cú có câu “ Lửa nào bằng lửa tham”. Một khi ngọn lửa tham bốc lên, nó có thể đốt cháy tất cả, ngay cho dù đó là tình nghĩa ruột thịt: con giết cha đoạt ngai vàng, anh em đâm chém nhau vì tài sản, vợ chồng lường gạt hãm hại nhau để ngoại tình…

Đối với người tu sĩ, tham dục triền cái không những làm ô nhiễm tâm, ngăn trở tiến trình giải thoát mà còn gây ra sự thối đoạ, trở lui đời sống thế tục ; hoặc nếu không, phải che giấu đời sống phi phạm hạnh của mình. Vị Tỷ-kheo không nỗ lực đoạn trừ triền cái nguy khốn này sẽ đi đến phá giới hạnh, ngay trong hiện tại bị rơi vào sự khổ đau. Không những thế với tội làm ô uế y áo của Tăng, gây mất lòng tin nơi người khác, khiến Tăng đoàn mang tiếng xấu, theo luật đạo nhân quả vị Tỳ-kheo thối đoạ này còn phải chịu cảnh đoạ xứ, âm ti trong tương lai về vĩnh viễn .Một thời tại Kosala, Đức Thế Tôn chỉ vào đống lửa đang cháy lớn hỏi những Tỷ-kheo rằng ôm đống lửa đang cháy và phá giới ôm ấp nữ nhân việc nào tốt hơn. Các Tỷ-kheo vấn đáp ôm một nữ nhân tốt hơn. Nhưng với trí tuệ Tam Minh thấu suốt nhân quả nghiệp báo nhiều đời kiếp, Đức Phật đã khẳng định chắc chắn :

Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng tự nhận là Sa-môn, không sống phạm hạnh, nhưng tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, thánh tình bất tịnh. Thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn.

Vì cớ sao ? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo người ấy có thể đi đến chết, hay đi đến gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục.

Advertisement

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới theo ác pháp…thánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát-đế- lỵ, hay người con gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài,sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục” (TC VII: 68, tr.458-69= [I.7.68]). 

Sân triền cái[sửa|sửa mã nguồn]

Sân triền cái là tấm màn ngăn che trí tuệ và chướng ngại đạo thứ hai. Sân triền cái gồm có cả hai trạng thái sân và hận, trong kinh Nikaya gọi là Phẫn nộ và Hiềm hận. Phẫn nộ là sự tức giận thể hiện ra ngoài ; còn hiềm hận là thù hằn, uất ức ngấm ngầm trong tâm .Trong khi sân kiết sử thuộc mạng lưới hệ thống quán tâm là tâm sân hận chính là bản thân mình ( tức mình, ực mình ) ; thì sân triền cái trong mạng lưới hệ thống quán pháp chính là sự tức giận, hận thù so với đối tượng người dùng khác. Trong kinh Nikaya, đối tượng người tiêu dùng gây cho ta sân hận được gọi theo nhiều tên khác nhau : đối ngại tướng, chướng ngại tướng, pháp đối ngại, pháp chướng ngại, pháp sân ….Ví dụ ông A phẫn nộ hiềm hận bà B, như vậy ông A đang bị đau khổ bởi sân triền cái và bà B là pháp sân, pháp chướng ngại của ông .Sân triền cái cũng nguy hại không kém gì tham dục. Nó không những khiến ngăn che trí tuệ mà còn dẫn đến những hậu quả tai nạn đáng tiếc khôn lường. Chỉ vì một phút nóng giận, không tỉnh giác, không biết kiềm chế cũng hoàn toàn có thể gây ra những tội ác, tội lỗi mối đe dọa cho mình và cho người về lâu dài hơn. Vì vậy sân hận cũng được ví như ngọn lửa, chỉ cần một đốm lửa nhỏ nhưng nếu không dập tắt kịp thời sẽ hoàn toàn có thể tiêu huỷ cả một cánh rừng to lớn trong phút chốc .Bên cạnh đó, giống như sân kiết sử, sân triền cái cũng hoàn toàn có thể gây ra hoặc ảnh hưởng tác động đến những chứng bệnh khác như tai biến tim mạch, trầm uất, điên cuồng … Không những thế người ôm giữ sân hận vĩnh viễn còn tạo nên một hành nghiệp bất thiện để rồi phải câu hữu tái sanh trong những thiên nhiên và môi trường sân hận khổ đau. Hẳn nhiên một Tỳ kheo không biết cách đoạn trừ được triền cái, vẫn còn bị chi phối bởi pháp bất thiện này sẽ không hề chứng nhập và an trú trong trạng thái hỷ lạc của Thánh thiền định

Chính vì thế sân triền cái là một pháp nguy hại ngay trong hiện tại lẫn về lâu dài cần phải đoạn trừ. Do vậy khi sân triền cái khởi lên, ngay đó phải biết rõ: ” Nội tâm có sân hận, tuệ tri: ” Nội tâm tôi có sân hận”

Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật chỉ ra hai duyên khiến sân triền cái sanh khởi, đồng thời cũng chỉ rõ phương pháp đoạn trừ:” Có hai duyên này, này các Tỷ kheo, khiến tâm sanh khởi. Thể nào là hai? Chướng ngại tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các Tỷ kheo là hai duyên khiến sân sanh khởi” (TC III, tr.161 = [I.2.11])h

–” Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ kheo, đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại, này các Tỷ kheo như đối ngại tướng. Đối ngại tướng, này các Tỷ kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến sân, chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại…

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ kheo, đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi và sân đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ kheo, như từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát. này các Tỷ kheo, nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh khởi và sân đã sanh được đoạn tận ” (TC I, tr.11 = [I.1.2.2/7])

Advertisement

Cũng trong Tăng Chi, bài kinh ” Những Trường Hợp Hiềm Hận ” Đức Thế Tôn đã nêu rõ mười trường hợp hiềm hận đơn cử :

“Này các Tỷ kheo, có mười trường hợp hiềm hận. Thế nào là mười ?”

Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm hại ta“. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: ” Nó đang làm hại ta”. Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng. ” Nó sẽ làm hại ta “.

Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng: ” Nó đã hại người ta yêu, người ta mến…” Nó đang hại người ta yêu, hại người ta mến…” ” Nó sẽ hại người ta yêu, người ta mến”

Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng: ” Nó đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến”. ” Nó đang làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến“. Hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng: ” Nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến”. Làm cho vị ấy tức giận không có lý do” (TC X:79, tr.441 = [I.10.79])

Đồng thời ngay sau đó, trong bài kinh ” Nhiếp Phục Hiềm Hận “, Đức Phật cũng nêu rõ cách đoạn trừ hiềm hận :

Advertisement

” Này các Tỷ kheo, có mười nhiếp phục hiềm hận này, Thế nào là mười ?

Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: ” Nó đã làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?” Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: ” Nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?”

Hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng:” Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi ta nghĩ như vậy?” Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: ” Nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến…”…” Nó đang làm hại người ta yêu người ta mến,…”… Nó sẽ làm hại người ta yêu người ta mến, nhưng lợi ích đâu đến khi nghĩ như vậy?”

Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng:” Nó đã làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến…”… ” Nó đang làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến…”… “Nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu người ta không mến, nhưng lợi ích đâu đến khi nghĩ như vậy?” Không làm cho các vị ấy tức giận không có lý do” (Sđd).

Trường đoạn ” nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy “ được lập đi lập lại nhiều lần giúp đoạn diệt các tâm niệm hận thù trên đối tượng khác, đây chính là câu Như lý tác ý. Trong kinh Nikaya, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rất nhiều các câu như lý tác ý thích ứng và hiệu quả khác, người tu Phật đọc kỹ để vận dụng trong thực tế.

Như vậy, khi bị sân triền cái chi phối, phải biết quán xét tìm ra những câu tác ý đúng hướng nhằm đối trị hữu hiệu sân hận, thực hiện được điều này chính là đã biết quán pháp Như Lý Tác Ý trên pháp chướng ngại để đoạn trừ sân hận triền cái gây ra.

Theo như lời Phật dạy ở trên, bên cạnh pháp Như lý tác ý, người tu tập Niệm Xứ còn phải biết dùng pháp từ tâm để đối trị, tẩy rửa sân hận triền cái.

Advertisement

Như trong phần quán tâm sân đã nêu rõ : Từ tâm giải thoát là một pháp nằm trong Bốn Vô Lượng Tâm hay Bốn Phạm Trú ( trú xứ của Phạm Thiên, Phạm hạnh ) gồm Từ, Bi, Hỷ và Xả. Trong đó :

-Từ tâm để đoạn trừ sân tâm,

-Bi tâm để đoạn trừ hại tâm,

-Hỷ tâm để đoạn từ bất lạc tâm,

-Xả tâm để đoạn từ hận tâm.

Tuy nhiên, ở đây sự vận dụng pháp Từ – Bi – Hỷ – Xả để đối trị sân hận triền cái có sự độc lạ .Nếu tâm sân hận chính bản thân mình thì phải dùng tâm từ-bi-hỷ-xả với chính mình để diệt trừ ; còn trong trường hợp tức giận một đối tượng người tiêu dùng khác thì phải quán xét để tăng trưởng pháp từ-bi-hỷ-xả so với chính kẻ đang gây cho ta sân hận. Bởi lẽ chỉ có từ-bi-hỷ-xả trên chính đối tượng người tiêu dùng gây cho ta sân hận mới xoá bỏ được sự tức giận hiềm hận đối tượng người dùng đó một cách tích cực nhất .Thông thường, tất cả chúng ta có hai phản ứng khác nhau so với cùng một việc đáng giận : nếu do người thân yêu gây ra thì ta thuận tiện bỏ lỡ, trong khi đó nếu người khác làm thì ta lại dễ nổi nóng, tức giận .Ví dụ trong khi đùa giỡn, một người cha bị đứa con trai quá tay tát mạnh vào mặt nhưng ông vẫn không hề tức giận ; hoặc người con trai dù bị mẹ la mắng nhưng ngay sau đó sẽ mau chóng nguôi ngoai không hiềm hận mẹ mình. trái lại, nếu người cha hoặc đứa con bị người khác tát tai, mắng chửi thì họ sẽ dễ bị kích động phẫn nộ, hận thù lâu bền hơn .Sở dĩ có hai phản ứng độc lạ là do người cha yêu con, người con thương mẹ. Chính tình thương so với người thân trong gia đình đã giúp cho tất cả chúng ta tránh khỏi tức giận họ. Và đương nhiên, nếu không có từ tâm nơi người khác thì sẽ dễ dẫn đến phẫn nộ, hiềm hận người khác để rồi chính mình trở thành nạn nhân của ngọn lửa sân triền cái .Do vậy, muốn diệt trừ tức giận so với đối tượng người dùng khác, cách tốt nhất là phải tăng trưởng lòng từ tâm yêu quý trên chính đối tượng người tiêu dùng đơn cử đó. Đức Phật dạy phải tu tập từ tâm viên mãn, điều này có nghĩa phải tăng trưởng lòng từ ái lan rộng ra đến mọi đối tượng người tiêu dùng chúng sanh. Một khi đã biết thương mọi người như thương chính bản thân mình, nhờ thế sẽ giảm trừ được tức giận nơi những người khác, hoặc biết yêu thương người gây cho ta tức giận như cha mẹ, như con cháu, như anh chị em thân yêu của mình thì tình thương đó sẽ giúp ta đoạn trừ phẫn nộ một cách tích cực nhất, giúp ta thuận tiện vượt qua sự bực tức trước những bất như ý do người khác gây ra cho ta .

Thực hiện được như vậy là đã biết quán pháp Từ trên pháp chướng ngại để đoạn trừ phẫn nộ do sân triền cái gây ra.

Đồng thời phải biết tạo Bi tâm nơi kẻ khác tức biết quán xét để thấy rõ hơn những cảnh ngộ, thực trạng đáng thương của kẻ gây cho ta tức giận. Khi biết người đang mắng chửi mình cũng đang bị ức chế do việc làm, do thất nghiệp, do bịnh hoạn, do xấu số …. Nên họ mới có hành vi như vậy, ta sẽ bớt giận hờn và không phản ứng trả thù họ. Thấu cảm với những nỗi khổ đau của người khác sẽ khiến ta không nỡ gây thêm đau khổ cho họ .Chính bi tâm đã giúp ta đoạn trừ được tâm niệm muốn làm hại kẻ khác và đây là cách quán pháp Bi trên pháp chướng ngại để khắc phục hại tâm do sân triền cái gây ra .Bên cạnh đó phải ghi nhận tạo Hỷ tâm để diệt trừ bất lạc tâm. Thực khó hoàn toàn có thể vui mừng, hân hoan khi bị khẻ khác gây cho ta tức giận. Tuy vậy vẫn hoàn toàn có thể tạo hỷ tâm bằng cách quán tìm thấy những suôn sẻ trong những cảnh ngộ mà mình đang gặp phải, hoặc những góc nhìn tốt đẹp của pháp sân .Những câu vấn đáp của tôn giả Phú-lâu-na trong Trung Bộ 3 ( kinh số 145 = [ Sb. 29 ] ) chỉ ra cho tất cả chúng ta biết cách tác ý tạo hỷ tâm để vượt qua sự tức giận. Bài kinh kể lại vấn đề tôn giả Phú-lâu-na tình nguyện xin Đức Thế Tôn được cho phép Ngài được đến hoá độ tại quốc gia Sunaparanta vốn nổi tiếng vì nhiều người hung tàn. Đức Thế Tôn đã lần lượt đặt ra những trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra nhằm mục đích thẩm định và đánh giá năng lực ứng phó của ngài Phú-lâu-na trước những người tạo sân hận. Trong từng trường hợp như vậy tôn giả Phú-lâu-na đều tác ý đến sự như mong muốn của mình và sự hiền thiện của người dân xứ Sunaparanta .Đức Thế Tôn hỏi ngài Phú-lâu-na :

“—Này Punna, người nước Sunaparanta là hung bạo. Này Punna, người nước Sunaparanta là thô ác. Này Punna, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc Ông, nhục mạ Ông, thời này Punna, tại đấy Ông sẽ như thế nào?”

Ngài Phú-lâu-na vấn đáp :

“—Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy ta đánh đập ta”. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy”.

Sau đó Đức Thế Tôn đã tăng dần những trường hợp phức tạp hơn và ngài Phú-lâu-na đều biết tạo hỷ tâm bằng cách tác ý về sự suôn sẻ và tính hiền thiện của người dân xứ Sunaparanta nhằm mục đích tích cực tăng cường lòng yêu quý để xoá bỏ hận thù .Nếu bị người nước Sunapanranta đánh đập, thời ngài Phú-lâu – na tác ý mình vẫn còn suôn sẻ và dân Sunaparanta vẫn còn hiền thiện khi chưa ném ngài bằng gạch đá .Nếu bị người nước Sunaparanta ném gạch đá, thời ngài Phú-lâu – na tác ý mình vẫn còn suôn sẻ vì dân Sunaparanta vẫn còn hiền thiện khi chưa đánh đập ngài bằng gậy gộc .Nếu bị người nước Sunaparanta dùng gậy đánh đập, thời ngài Phú-lâu-na tác ý mình vẫn còn như mong muốn và dân Sunaparanta vẫn còn hiền thiện khi chưa đâm chém ngài bằng dao .Nếu bị người nước Sunaparanta đâm chém bằng dao thời ngài Phú-lâu-na tác ý vẫn còn suôn sẻ vì bao lâu thân ngũ uẩn đeo mang giờ đây còn có người giúp mình cởi bỏ .Đức Thế Tôn sau khi biết ngài Phú-lâu-na đã đủ tâm lượng từ bi-hỷ-xả viên mãn để thắng vượt qua sân hận, nên ở đầu cuối Ngài đã đồng ý chấp thuận cho vị Thánh tăng ra đi hoá độ Sunaparanta. Và cũng trong mùa định cư năm đó tôn giả Phú-lâu-na đã hoá độ cho một ngàn nam nữ cư sĩ tại địa phương và tự thân mình chứng tỏ Tam Minh .Ngài Phú-lâu-na không những là tấm gương tiêu biểu vượt trội cho ý thức tự độ, độ tha cao quý của vị Tỷ-kheo Thanh Văn mà còn để lại bài học kinh nghiệm thâm thúy về đạo đức từ-bi-hỷ-xả đơn cử của người đệ tử Phật .

Như vậy, biết quán xét tìm ra những may mắn trong cảnh ngộ sân giận mà mình đang gặp phải và tác ý theo chiều hướng thấy được sự tốt đẹp của người gây cho ta tức giận từ đó giúp tâm hân hoan hơn, an lạc hơn chính là phương pháp quán pháp Hỷ trên pháp chướng ngại nhằm khắc phục bất lạc tâm do sân triền cái gây ra.

Nhờ biết tăng trưởng quán pháp Từ tâm, Bi tâm, Hỷ tâm trên pháp sân như vậy sẽ giúp dễ dàng đạt tới trạng thái tâm lý là Xả Tâm. Nếu xả tâm trong hệ thống quán tâm là biết tha thứ cho chính mình nhờ vậy giúp ta giải trừ sự hiềm hận mình, bực mình; thì Xả tâm trong hệ thống quán pháp chính là lòng bao dung, độ lượng, sẵn sàng tha thứ cho người đã gây cho ta tức giận. Một khi đã biết tha thứ cho kẻ khác thì không còn hận thù kẻ đó nữa, vì thế xả tâm dùng để đoạn tận hận tâm.

Quán xét để tăng trưởng lòng bao dung, sự độ lượng để tha thứ và không còn thù hận người khác đó là cách quán pháp Xả trên pháp chướng ngại để đoạn trừ hận tâm do sân triền cái gây ra.

Theo ý nghĩa trên, khái niệm Xả tâm trong Bốn Vô Lượng Tâm : Từ – Bi – Hỷ – Xả, phải được hiểu là sự xả trừ lòng hiềm hận, sự xả bỏ hận thù gây phiền não cho tâm bằng cách tu tập tăng trưởng lòng khoan dung, độ lượng, biết tha thứ .Ngoài ý nghĩa trên, trong kinh Nikaya, khái niệm “ Xả ” còn có nhiều ý nghĩa khác nhau nữa tuỳ theo mỗi cách quán của từng mạng lưới hệ thống .“ Xả ” còn có nghĩa là thí xả, xả ly của cải vật chất để ban phát cho kẻ khác. Pháp “ xả ” này giúp đoạn trừ lòng xan tham và cũng là thành quả của tâm từ bi được trưởng dưỡng nơi đối tượng người tiêu dùng khác, cho nên vì thế “ xả ” này thuộc pháp bố thí. Ví dụ như pháp bố thí trong Bốn Nhiếp Pháp ( bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự ) .“ Xả ” còn có nghĩa là xả bỏ, đoạn xả những pháp bất thiện, không thích đáng để đi tới giác ngộ giải thoát. Trường hợp này thuộc pháp “ Xả Giác Chi ” của Bảy Giác Chi, hoặc “ ly hỷ, trú xả, …. Xả niệm lạc trú ” của Tam Thiền hoặc “ xả lạc, xả khổ … xả niệm thanh tịnh ” của Tứ Thiền .Tất cả những pháp “ Xả ” này đều có những giá trị khác nhau và đều giúp cho người thực hành thực tế từng bước đoạn trừ khổ đau .Bên cạnh bốn pháp Từ-Bi-Hỷ-Xả để giải trừ sân hận, trong bìa kinh Trừ Khử Hiềm Hận ( TC V : 161, tr. 613 = [ I. 5.161 ] ) Đức Phật còn dạy thêm hai pháp khác nữa .( 1 ) Đó là biết “ Vô niệm – không nhớ nghĩ ” tức lờ đi, bỏ lỡ một bên những ý niệm sân hận bằng những câu tác ý “ chẳng có quyền lợi gì lại nghĩ như vậy ”. Muốn triển khai theo phương cách này cần phải tăng cường tâm quảng đại, tác ý bao dung can đảm và mạnh mẽ hơn nữa như trong bài kinh Ví Dụ Cái Cưa ( TB1, 21 = [ Sb. 3 ] ) đã dạy rõ .

(2)  “Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần phải an tập là “ Tôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi duyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự nghiệp ấy”

Quy luật nhân quả rất công minh và khi nghĩ đến sự công minh của luật nhân quả sẽ giúp ta kham nhẫn hơn, thực trạng bất ứng hiện tại, đồng thời cũng giải toả được sự tức giận .Vả lại “ ao gieo gió ắt gặt bão ”, chính người cố tâm gây cho ta đau khổ sẽ là nạn nhân cho hành vi bất thiện của chính họ, nhờ như lý tư duy như vậy sẽ cảm thấy tội nghiệp cho đối tượng người dùng và không nỡ oán hận họ thêm. Người không còn ôm lòng thù hận là người cất đi được biết bao nhiêu phiền não khổ đau .Tập hợp tổng thể những pháp giúp đoạn trừ sân hận được gọi chung là pháp vô sân, và cách tốt nhất để đối trị sân triền cái vẫn là dữ thế chủ động tăng trưởng pháp Từ-Bi-Hỷ-Xả trên chính pháp chướng ngại đó .Nhằm đoạn diệt sân triền cái được triệt để hơn, người tu tập Bốn Niệm Xứ cũng cần phân biệt thêm những khái niệm nội pháp sân, ngoại pháp sân và nội ngoại pháp sân .Nội pháp sân là những tính cách, bản tánh tiềm ẩn bên trong của người khác khiến cho ta tức giận họ, ví dụ như tính tình nóng nảy, cố chấp, nhỏ mọn … ; hoặc đó là những yếu tố nội tại bên trong của pháp chướng ngại ( bị bệnh tật, ức chế, căng thẳng mệt mỏi … ) khiến cho đối tượng người tiêu dùng có thái độ khó ưa, không dễ chịu .Ngoại pháp sân là những hành vi, cử chỉ, lời nói của kẻ khác nhắm đến ta, chúng biểu lộ bên ngoài rõ ràng khiến cho ta tức giận kẻ đó ; hoặc bị những yếu tố bên ngoài chi phối khiến đối tượng người tiêu dùng gây cho ta sân giận ( bị người khác xúi dục, bị kích động do say rượu, do tính năng của chất kích thích … )Nội ngoại pháp sân là tích hợp cả hai trường hợp trên .Từ đây, tuỳ từng trường hợp, cần đoạn trừ sân triền cái bằng nhiều phương cách đơn cử theo nguyên tắc ;

_Quán pháp vô sân trên nội pháp sân,

_Quán pháp vô sân trên ngoại pháp sân,

_ Quán pháp vô sân trên nội-ngoại pháp sân.

Đồng thời phải tích hợp :

_Quán tánh sanh khởi trên pháp sân là quán tìm nguyên nhân cụ thể nào khiến cho đối tượng khác gây cho ta tức giận. Tuỳ theo nguyên nhân phát sinh sẽ biết cách hoá giải hợc tránh né pháp chướng ngại đó.

_Quán tánh diệt trừ trên pháp sân là quán tìm cách hoá giải mâu thuẫn với đối tượng để hai bên thông cảm nhau hơn, dễ dàng tha thứ nhau hơn…

_Quán tánh sanh diệt trên pháp sân là vừa tìm hiểu nguyên nhân vừa tìm cách hoá giải xung đột, mâu thuẫn.

Trên đây là nội dung của phần chánh niệm quán những pháp vô sân trên pháp chướng ngại để đoạn từ phẫn nộ, hiềm hận do sân triền cái gây ra .Tóm lại, người tu Bốn Niệm Xứ phải tích cực ngăn ngừa không cho sân triền cái khởi lên bằng cách tăng trưởng tâm từ bi viên mãn, nhưng một khi sân triền cái đã khởi lên phải tức khắc nhận diện đồng thời, tích cực giải trừ bằng những chiêu thức vô sân cho đến khi biết rõ chúng không còn gây phiền não cho ta .

Đây chính là nội dung ý nghĩa của lời dạy: “Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri. “Nội tâm tôi có sân hận”: hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có sân hận”. Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy; và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt vị ấy tuệ tri như vậy; và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy”.

Hôn trầm / thùy miên triền cái[sửa|sửa mã nguồn]

Hôn trầm chỉ trạng thái nặng nề của khung hình và mờ tối của tâm thức, kéo con người vào một sự lừ đừ và chán nản. Đó cũng là trạng thái tâm ý căng thẳng mệt mỏi, uể oải, lười biếng, buồn ngủ. Đức Phật ví nó như thể bị giam vào một phòng tối, eo hẹp, không hề vận động và di chuyển tự do, trong khi bên ngoài là trời nắng sáng .” Thina-middha, hôn trầm-dả dượi : hôn trầm là trạng thái uể oải của tâm vương, và dả dượi là trạng thái uể oải của tâm sở .Một tâm trạng uể oải cũng bất động như một vật vô tri vô giác, như cái nón treo trên cây, như nhựa đeo dính trên khúc gỗ hay một miếng bơ quá đặc cứng khó hoàn toàn có thể trét ( phết ) ra .Không nên hiểu hôn trầm-dả dượi là trạng thái mỏi mệt không muốn cử động, do tại chư vị A-la-hán đã tận diệt hai pháp triền cái ấy đôi lúc vẫn còn cảm thấy thân thể stress. Hai chướng ngại này dẫn tới tâm lười biếng, uể oải, trái với hạnh tinh tấn, đức kiên trì. Yếu tố tầm, một chi khác của thiền, hoàn toàn có thể khắc phục hầu hết, và trọn vẹn tương khắc và chế ngự hôn trầm-dả dượi …Thụy miên có nghĩa là ngủ gục .6 điều kiện kèm theo sau đây có khunh hướng tiêu trừ hai chướng ngại này :

 1. Suy niệm về đối tượng của ẩm thực vô độ
 2. Thay đổi oai nghi, hay tư thế (đi, đứng, nằm, ngồi)
 3. Quán tưởng đối với ánh sáng
 4. Sống ngoài trời
 5. Tạo giới thân cận tốt
 6. Luận đàm hữu ích.”

– Trích từ quyển Đức Phật và Phật pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, nxb Hồng Đức, 2015, chương 37: Chướng ngại tinh thần (Năm triền cái), trang 420, 421.

Trạo hối : trạo cử và hối quá[sửa|sửa mã nguồn]

Trạo cử là để chỉ trạng thái tâm và thân như khỉ vượn chuyền cành, không khi nào chịu ở yên, luôn lay động và / hoặc tâm lý lung tung .Hối quá : hối hận và day dứt về lỗi lầm đã qua .
Nghi là cái lòng hoài nghi ngăn che không thấy thực sự, chỉ trạng thái nội tâm đặt nhiều câu hỏi rối ren về năng lực của bản thân. Là sự hoang mang lo lắng không biết có tu đúng giải pháp, đúng mục tiêu … hay không .” Vicikiccha, hoài nghi hoặc chần chừ : vicikiccha là cái gì không hàm chứa phương pháp xử lí của trí tuệ ( ‘ vi ‘ là không có, ‘ cikiccha ‘ là trí tuệ ). Nó cũng được lý giải là sự tức bực, lo ngại do tâm lý lộn xộn. ( ‘ vici ‘ : tìm kiếm ; ‘ kiccha ‘ : bực tức ) .

Ở đây, hoài nghi không có nghĩa là mất niềm tin, không phải hoài nghi về Đức Phật v.v. bởi một người không phải Phật tử cũng có thể khắc phục hoài nghi, và đắc thiền. Nếu xem như một thằng thúc, tức dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi thì vicikiccha là hoài nghi về Đức Phật v.v. nhưng, nếu xem như một chướng ngại tinh thần, thì đó chỉ là một tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều mình đang làm. Theo bản Chú giải, vicikiccha là không đủ khả năng quyết định một việc gì đó phải là thế nào. Nói khác đi, đó là tâm trạng bất định.

Trạng thái này có thể khắc phục được bằng chi thiền “sát”, nghĩa là liên tục chú tâm…

Sáu điều kiện kèm theo sau đây có khunh hướng tiêu trừ thiếu tín nhiệm :

 1. Thông suốt giáo pháp và giới luật
 2. Nghiên cứu, học hỏi và thảo luận
 3. Thấu triệt tinh thần của giới luật (Vinaya)
 4. Niềm tin hoàn toàn vững chắc
 5. Thân cận người tốt
 6. Luận đàm hữu ích.”

– Trích từ quyển Đức Phật và Phật pháp, tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh, nxb Hồng Đức, 2015, chương 37: Chướng ngại tinh thần (Năm triền cái), trang 421, 422.

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments