Incandescent Là Gì

incandescent light bulbs, weighed 700 pounds (320 kg), and measured 5 feet (1.5 m) in diameter.

Bạn đang xem:

Ochs đã thuê nhà thiết kế bảng hiệu Artkraft Strauss để xây dựng một quả bóng cho lễ kỷ niệm; nó được xây dựng từ sắt và gỗ, thắp sáng bằng điện với một trăm bóng đèn sợi đốt, nặng 320 kg và đường kính 1,5 m.
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.
The primary purpose of his inventions was the industrial scale production of filaments for incandescent lamps by compacting tungsten or molybdenum particles.
Mục đích chính của phát minh của ông là sản xuất công nghiệp dây tóc cho đèn incandescent lamps bằng cách nén các hạt tungsten hoặc molybdenum.
In many cases, such as the burning of organic matter, for example wood, or the incomplete combustion of gas, incandescent solid particles called soot produce the familiar red-orange glow of “fire”.
Trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như việc đốt chất hữu cơ, ví dụ gỗ, hoặc quá trình đốt khí cháy không hết, các hạt rắn được gọi là bồ hóng đã tạo ra màu đỏ-da cam quen thuộc của ngọn lửa.
Lavoisier produced hydrogen for his experiments on mass conservation by reacting a flux of steam with metallic iron through an incandescent iron tube heated in a fire.
Lavoisier tạo ra hydro từ các thí nghiệm nổi tiếng của ông về bảo tồn khối lượng bằng cách phản ứng của dòng hơi nước với sắt kim loại qua một sống sắt nung trên lửa.
Other varieties of alexandrite may be yellowish or pink in daylight and a columbine or raspberry red by incandescent light.
Các biến thể khác của alexandrit có thể có màu vàng hoặc hồn dưới ánh sáng ban ngày và đỏ columbine hoặc màu mâm xôi dưới ánh đèn dây tóc ban đêm.
Smaller incandescent lights can be used as task lighting on equipment to help combat this effect to avoid the cost of operating larger quantities of incandescent lighting in a workshop environment.
Các loại đèn sợi đốt nhỏ hơn có thể được sử dụng làm đèn chiếu sáng trên thiết bị để giúp chống lại hiệu ứng này, tránh chi phí vận hành một lượng lớn ánh sáng chớp trong môi trường làm việc.
Mercury vapor lamps are more energy efficient than incandescent and most fluorescent lights, with luminous efficacies of 35 to 65 lumens/watt.
Các bóng hơi thủy ngân có hiệu suất năng lượng cao hơn đèn huỳnh quang và sáng huỳnh quang với hiệu suất sáng từ 35 đến 65 lumen / watt.
Traditional incandescent light bulbs, which employ filaments that glow continuously with only a minor modulation, offer another option as well, albeit at the expense of increased power consumption.
Các bóng đèn sợi đốt truyền thống, sử dụng các sợi đốt phát sáng liên tục chỉ có một sự biến đổi nhỏ cũng đưa ra một lựa chọn khác, mặc dù tốn nhiều điện hơn.
So here we are flying through a day in our home as we move from sunlit morning through incandescent evening and, finally, lights out for the day.
Viì ậy chúng ta đang lướt qua một ngày trong nhà chúng tôi khi mà chúng ta đi từ sáng sớm cho tới chiều tà và cuối cùng, tắt đèn đi ngủ.

Xem thêm:

“Instead of using traditional incandescent bulbs, we switched to new energy-efficient light bulbs,” says Jennifer, quoted earlier.
Chị Jennifer, được đề cập ở trên, cho biết: “Thay vì dùng bóng đèn sợi đốt, chúng tôi chuyển sang dùng bóng đèn tiết kiệm điện”.
Nó như là một cái đèn nhấp nháy được thiết kế để báo cho ta biết rằng có cái gì đó không bình thường
While at General Electric from 1909 to 1950, Langmuir advanced several fields of physics and chemistry, invented the gas-filled incandescent lamp and the hydrogen welding technique.
Trong thời gian ở General Electric từ năm 1909–1950, Langmuir đã đạt tiến bộ trong nhiều lĩnh vực vật lý học và hóa học, sáng chế ra đèn sợi đốt bằng gas, kỹ thuật hàn hydro ^ Langmuir, I. (1919).
In addressing the question of who invented the incandescent lamp, historians Robert Friedel and Paul Israel list 22 inventors of incandescent lamps prior to Joseph Swan and Thomas Edison.
Về người sáng chế ra bóng đèn sợi đốt, các nhà lịch sử Robert Friedel và Paul Israel đã liệt kê 22 nhà phát minh loại đèn này trước Joseph Swan và Thomas Edison (1847 – 1931).
In 1920, he took a job as a research physicist at the Philips Incandescent Lamp Factory in Eindhoven, which he held until 1925.
Năm 1920, ông đã được nhận vào làm nhà vật lý nghiên cứu tại Nhà máy Bóng đèn sợi đốt Philips ở Eindhoven, mà ông làm cho đến năm 1925.
Many compact fluorescent lamps and other alternative light sources are labelled as being equivalent to an incandescent bulb with a specific wattage.
Nhiều đèn huỳnh quang compact và các nguồn sáng thay thế khác được dán nhãn là tương đương với bóng đèn sợi đốt với công suất cụ thể.
He contributed greatly to the field of spectroscopy by formalizing three laws that describe the spectral composition of light emitted by incandescent objects, building substantially on the discoveries of David Alter and Anders Jonas Ångström (see also: spectrum analysis).
Ông đã đóng góp rất lớn vào lĩnh vực phổ học bởi ba định luật chính thức hóa mô tả các thành phần quang phổ của ánh sáng phát ra bởi các đối tượng nóng sáng, xây dựng cơ bản trên sự khám phá của David Alter và Anders Jonas Angstrom.
Compact fluorescent lights use two-thirds less energy and may last 6 to 10 times longer than incandescent lights.
Đèn huỳnh quang tiết kiệm điện tiêu thụ ít hơn 2/3 năng lượng và có thể có tuổi thọ lâu hơn gấp 6 đến 10 lần so với đèn sợi đốt.
A variation of the high-pressure sodium introduced in 1986, the White SON has a higher pressure than the typical HPS/SON lamp, producing a color temperature of around 2700 kelvins with a color rendering index (CRI) of about 85, greatly resembling the color of an incandescent light.
Một biến thể khác của đèn natri áp suất cao được giới thiệu vào năm 1986, đèn SON “Trắng” có áp suất cao hơn đền HPS/SON thông thường, tạo ra ánh sáng có nhiệt độ màu 2700 K và chỉ số hoàn màu (CRI) là 85, gần tương tự với màu sắc của đèn sợ đốt.
The one thing we need to do is we have to replace these inefficient incandescent light bulbs, florescent lights, with this new technology of LED, LED light bulbs.

Xem thêm:

Điều chúng ta cần làm là chúng ta phải thay thế những bóng đèn dây tóc không hiệu quả này, đèn huỳnh quang, với công nghệ đèn LED, bóng đèn LED.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Ochs hired sign designer Artkraft Strauss to construct a ball for the celebration; it was built from iron and wood, electrically lit with one hundredlight bulbs, weighed 700 pounds (320 kg), and measured 5 feet (1.5 m) in diameter.Bạn đang xem: Incandescent là gì Ochs đã thuê nhà thiết kế bảng hiệu Artkraft Strauss để xây dựng một quả bóng cho lễ kỷ niệm; nó được xây dựng từ sắt và gỗ, thắp sáng bằng điện với một trăm bóng đènđốt, nặng 320 kg và đường kính 1,5 m.You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for thelight bulb.The primary purpose of his inventions was the industrial scale production of filaments forlamps by compacting tungsten or molybdenum particles.Mục đích chính của phát minh của ông là sản xuất công nghiệp dây tóc choincandescent lamps bằng cách nén các hạt tungsten hoặc molybdenum.In many cases, such as the burning of organic matter, for example wood, or the incomplete combustion of gas,solid particles called soot produce the familiar red-orange glow of “fire”.Trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như việc đốt chất hữu cơ, ví dụ gỗ, hoặc quá trình đốt khí cháy không hết, cácrắn được gọi là bồ hóng đã tạo ra màu đỏ-da cam quen thuộc của ngọn lửa.Lavoisier produced hydrogen for his experiments on mass conservation by reacting a flux of steam with metallic iron through aniron tube heated in a fire.Lavoisier tạo ra hydro từ các thí nghiệm nổi tiếng của ông về bảo tồn khối lượng bằng cách phản ứng của dòng hơi nước với sắtloại qua một sống sắt nung trên lửa.Other varieties of alexandrite may be yellowish or pink in daylight and a columbine or raspberry red bylight.Các biến thể khác của alexandrit có thể có màu vàng hoặc hồn dưới ánh sáng ban ngày và đỏ columbine hoặc màu mâm xôi dưới ánhdây tóc ban đêm.Smallerlights can be used as task lighting on equipment to help combat this effect to avoid the cost of operating larger quantities oflighting in a workshop environment.Các loại đènnhỏ hơn có thể được sử dụng làm đèn chiếu sáng trên thiết bị để giúp chống lại hiệu ứng này, tránh chi phí vận hành một lượng lớn ánhchớp trong môi trường làm việc.Mercury vapor lamps are more energy efficient thanand most fluorescent lights, with luminous efficacies of 35 to 65 lumens/watt.Các bóng hơi thủy ngân có hiệu suất năng lượng cao hơnhuỳnh quang và sáng huỳnh quang với hiệu suất sáng từ 35 đến 65 lumen / watt.Traditionallight bulbs, which employ filaments that glow continuously with only a minor modulation, offer another option as well, albeit at the expense of increased power consumption.Các bóng đèn sợitruyền thống, sử dụng các sợi đốt phát sáng liên tục chỉ có một sự biến đổi nhỏ cũng đưa ra một lựa chọn khác, mặc dù tốn nhiều điện hơn.So here we are flying through a day in our home as we move from sunlit morning throughevening and, finally, lights out for the day.Viì ậy chúng ta đang lướt qua một ngày trong nhà chúng tôi khi mà chúng ta đi từ sáng sớm cho tới chiều tà và cuối cùng, tắt đèn đi ngủ.Xem thêm: Thời Gian Và Không Gian – Bản Chất Đích Thực Của Không Gian Và Thời Gian “Instead of using traditionalbulbs, we switched to new energy-efficient light bulbs,” says Jennifer, quoted earlier.Chị Jennifer, được đề cập ở trên, cho biết: “Thay vì dùng bóng đènđốt, chúng tôi chuyển sang dùng bóng đèn tiết kiệm điện”.Nó như là một cáinhấp nháy được thiết kế để báo cho ta biết rằng có cái gì đó không bình thườngWhile at General Electric from 1909 to 1950, Langmuir advanced several fields of physics and chemistry, invented the gas-filledlamp and the hydrogen welding technique.Trong thời gian ở General Electric từ năm 1909–1950, Langmuir đã đạt tiến bộ trong nhiều lĩnh vực vật lý học và hóa học, sáng chế rabằng gas, kỹ thuật hàn hydro ^ Langmuir, I. (1919).In addressing the question of who invented thelamp, historians Robert Friedel and Paul Israel list 22 inventors oflamps prior to Joseph Swan and Thomas Edison.Về người sáng chế ra bóng, các nhà lịch sử Robert Friedel và Paul Israel đã liệt kê 22 nhà phát minh loạinày trước Joseph Swan và Thomas Edison (1847 – 1931).In 1920, he took a job as a research physicist at the PhilipsLamp Factory in Eindhoven, which he held until 1925.Năm 1920, ông đã được nhận vào làm nhà vật lý nghiên cứu tại Nhà máy BóngPhilips ở Eindhoven, mà ông làm cho đến năm 1925.Many compact fluorescent lamps and other alternative light sources are labelled as being equivalent to anbulb with a specific wattage.Nhiều đèn huỳnh quang compact và các nguồn sáng thay thế khác được dán nhãn là tương đương với bóngvới công suất cụ thể.He contributed greatly to the field of spectroscopy by formalizing three laws that describe the spectral composition of light emitted byobjects, building substantially on the discoveries of David Alter and Anders Jonas Ångström (see also: spectrum analysis).Ông đã đóng góp rất lớn vào lĩnh vực phổ học bởi ba định luật chính thức hóa mô tả các thành phần quang phổ của ánh sáng phát ra bởi các đối tượngsáng, xây dựng cơ bản trên sự khám phá của David Alter và Anders Jonas Angstrom.Compact fluorescent lights use two-thirds less energy and may last 6 to 10 times longer thanlights.Đèn huỳnh quang tiết kiệm điện tiêu thụ ít hơn 2/3 năng lượng và có thể có tuổi thọ lâu hơn gấp 6 đến 10 lần so vớiA variation of the high-pressure sodium introduced in 1986, the White SON has a higher pressure than the typical HPS/SON lamp, producing a color temperature of around 2700 kelvins with a color rendering index (CRI) of about 85, greatly resembling the color of anlight.Một biến thể khác của đèn natri áp suất cao được giới thiệu vào năm 1986, đèn SON “Trắng” có áp suất cao hơn đền HPS/SON thông thường, tạo ra ánh sáng có nhiệt độ màu 2700 K và chỉ số hoàn màu (CRI) là 85, gần tương tự với màu sắc của đèn sợThe one thing we need to do is we have to replace these inefficientlight bulbs, florescent lights, with this new technology of LED, LED light bulbs.Xem thêm: Các Thức Thần Âm Dương Sư : 7 Thức Thần Mạnh Nhất, Danh Sách Toàn Bộ Thức Thần Điều chúng ta cần làm là chúng ta phải thay thế những bóngdây tóc không hiệu quả này, đèn huỳnh quang, với công nghệ đèn LED, bóng đèn LED.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments