Hiểu về Thuế Việc Làm

Chủ lao động phải ký thác và khai báo thuế việc làm. Xem trang Ngày Đáo Hạn Nộp Thuế Việc Làm để biết những mẫu đơn và ngày đến hạn đơn cử .
Vào thời gian cuối năm, quý vị phải sẵn sàng chuẩn bị và khai Mẫu W-2, Báo Cáo Thuế và Tiền Lương ( tiếng Anh ), để khai báo mức lương, tiền boa và những thù lao khác đã trả cho nhân viên cấp dưới. Dùng Mẫu W-3, Chuyển Bản Báo Cáo Tiền Lương và Thuế ( tiếng Anh ), để gởi Mẫu W-2 cho Sở An Sinh Xã Hội .

Thuế Thu Nhập Liên Bang

Chủ lao động thường phải khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của nhân viên cấp dưới. Muốn lượng tính phải khấu lưu bao nhiêu tiền thuế thì dùng Mẫu W-4 của nhân viên cấp dưới, giải pháp thích hợp và bảng khấu lưu thích hợp được trình diễn trong Ấn Phẩm 15 – T, Phương Pháp Khấu Lưu Thuế Thu Nhập Liên Bang ( tiếng Anh ) .

Thuế An Sinh Xã Hội và Medicare

Chủ lao động thường phải khấu lưu một phần các khoản thuế an sinh xã hội và Medicare từ tiền lương của nhân viên và chủ lao động cũng chi trả một phần tương xứng. Muốn lượng tính phải khấu lưu bao nhiêu thì nên dùng Mẫu W-4 của nhân viên và các phương pháp đã trình bày trong Ấn Phẩm 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Chủ Lao Động (tiếng Anh), và Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn Thuế Bổ Sung Cho Chủ Lao Động (tiếng Anh).

Bạn đang đọc: Hiểu về Thuế Việc Làm

Quý vị phải ký thác những khoản khấu lưu. Xem những nhu yếu về ký thác ( tiếng Anh ) .

Hạn mức lương an sinh xã hội cơ bản là $137,700 cho năm 2020 và $142,800 cho năm 2021. Thuế suất an sinh xã hội của nhân viên là 6.2% cho cả hai năm.

Thuế Medicare Phụ Trội

Bắt đầu từ 01/01/2013, chủ lao động có trách nhiệm khấu lưu 0.9% Thuế Medicare Phụ Trội từ tiền lương và thù lao của nhân viên mà vượt quá mức ngưỡng (tiếng Anh) đã định theo tình trạng khai thuế. Quý vị phải bắt đầu khấu lưu Thuế Medicare Phụ Trội vào đợt chi trả nào mà lương và thù lao của nhân viên vượt quá mức ngưỡng dành cho nhân viên. Không có phần đóng góp tương xứng của chủ lao động đối với Thuế Medicare Phụ Trội.

Muốn biết thêm thông tin thì quý vị hoàn toàn có thể xem mục hỏi và đáp ( tiếng Anh ) của chúng tôi .

Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (FUTA)

Chủ lao động báo cáo và nộp thuế FUTA tách riêng khỏi thuế Lợi Tức Liên Bang, thuế an sinh xã hội và Medicare. Quý vị chỉ được đóng thuế FUTA từ các quỹ của riêng mình. Nhân viên không phải nộp thuế này, và cũng không bị khấu lưu từ tiền lương. Quý vị nên tham khảo Ấn Phẩm 15, Hướng Dẫn về Thuế cho Chủ Lao Động (tiếng Anh), và Ấn Phẩm 15-A, Hướng Dẫn về Thuế Bổ Sung cho Chủ Lao Động (tiếng Anh), để biết thêm thông tin về thuế FUTA.

Thuế Tự Doanh

Thuế Tự Kinh Doanh ( SE tax ) là thuế phúc lợi xã hội và Medicare vận dụng chánh yếu cho người tự làm chủ. Thuế này cũng tương tự như như thuế phúc lợi xã hội và Medicare được khấu lưu từ tiền lương của hầu hết những nhân viên cấp dưới .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments