Chủ đề 451 Quỹ hưu trí cá nhân (IRA)

IRA ( individual retirement arrangement, sắp xếp hồi hưu cá thể ) là cách sắp xếp tiết kiệm chi phí riêng được khuyến mại thuế, nhờ đó quý vị hoàn toàn có thể để dành tiền cho thời kỳ hưu trí. Có một số ít loại IRA khác nhau, gồm có cả IRA truyền thống cuội nguồn và IRA Roth. Quý vị hoàn toàn có thể thiết lập một trương mục IRA tại ngân hàng nhà nước, hãng bảo hiểm hoặc những định chế kinh tế tài chính khác .

IRA Truyền Thống

Có thể khấu trừ một vài hoặc tổng thể những tiền góp phần vào IRA truyền thống cuội nguồn. Quý vị cũng hoàn toàn có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế bằng với tỷ suất Phần Trăm góp phần. Nói chung số tiền trong IRA truyền thống cuội nguồn, kể cả doanh lợi, sẽ không bị đánh thuế khi chưa lấy dùng. Không thể chiếm hữu chung IRA, nhưng hàng loạt số tiền còn lại trong IRA khi quý vị qua đời sẽ được trao cho người thụ hưởng .

Các Khoản Đóng Góp

Muốn góp phần vào IRA truyền thống lịch sử thì quý vị – và / hoặc người hôn phối nếu khai thuế chung – phải có thù lao chịu thuế, ví dụ điển hình như lương bổng, tiền công, tiền hoa hồng, tiền típ, tiền thưởng, hoặc cống phẩm thuần do tư doanh. Đối với những năm thuế mở màn từ hay sau ngày 1 tháng Một, 2020, không có số lượng giới hạn về độ tuổi để được góp phần vào một IRA ( so với những năm thuế mở màn trước ngày đó, quý vị phải chưa đủ 70 tuổi rưỡi vào cuối năm thuế để được góp phần vào một IRA truyền thống cuội nguồn ). Thù lao cho những mục tiêu góp phần vào một IRA không gồm có thu nhập và doanh thu từ gia tài, ví dụ điển hình như cống phẩm cho thuê, tiền lời và cổ tức, hoặc bất kỳ số tiền nào nhận được dưới dạng hưu bổng hay niên kim, hoặc thù lao được hoãn thuế. Trong 1 số ít trường hợp, những khoản tiền khác hoàn toàn có thể được coi như là thù lao so với những mục tiêu góp phần vào một IRA, gồm có 1 số ít khoản tiền cấp dưỡng và tiền chu cấp riêng cho cá thể, 1 số ít khoản tiền nhận được để tương hỗ việc học sau đại học và sau tiến sỹ, và 1 số ít khoản tiền trợ cấp khó chăm nom nhận được .

Quý vị có thể tính số tiền được phép khấu trừ dùng các tờ lược toán trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR (Tiếng Anh) PDF hoặc trong Ấn Bản 590-A, Đóng Góp cho Trương Mục Hưu Trí Cá Nhân (Individual Retirement Arrangement, IRA) (Tiếng Anh). Quý vị có thể khai phần khấu trừ IRA trên Mẫu 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ dành cho Người Cao Niên (Tiếng Anh) (đính kèm Bản Khai 1 (Mẫu 1040), Lợi Tức Bổ Sung và Điều Chỉnh Lợi Tức (Tiếng Anh) PDF. Nếu quý vị đã đóng góp các số tiền bất khả khấu trừ vào IRA truyền thống thì quý vị phải đính kèm Mẫu 8606, IRA Không Thể Khấu Trừ (Tiếng Anh).

Hãy dùng Mẫu 8880, Tín Dụng cho Phần Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Đủ Tiêu Chuẩn (Tiếng Anh) và Tôi Có Đủ Điều Kiện Hưởng Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí Không? (Tiếng Anh) để xem quý vị có hội đủ điều kiện được tín thuế hay không. Hãy ghi số tiền tín dụng trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR (đính kèm Bản Khai 3 (Mẫu 1040), Tín Thuế và Các Khoản Thanh Toán Bổ Sung (Tiếng Anh) PDF).

Tiền Phân Chia

Tiền phân chia từ IRA truyền thống sẽ bị đánh thuế toàn bộ hoặc một phần vào năm phân phát. Để xác định xem IRA có bị đánh thuế hay không, xin xem Tiền Phân Chia từ IRA Truyền Thống, SEP hoặc SIMPLE IRA của Tôi Có Chịu Thuế Không? (Tiếng Anh). Nếu quý vị chỉ có các tiền đóng góp khấu trừ thì phần phân chia chịu thuế hoàn toàn. Hãy dùng Mẫu 8606 để tính toán phần tiền rút ra bị đánh thuế khi IRA truyền thống có phần đóng góp không thể khấu trừ.

Tiền Phân Chia Sớm

Số tiền phân phát trước khi bước sang 59 tuổi rưỡi sẽ bị đánh thuế phụ trội 10 %. Có thể cũng còn nợ thuế gián thu nếu quý vị chưa mở màn rút tiền phân loại tối thiểu với hạn chót là ngày 1 tháng Tư của năm đến ngay sau khi quý vị được 72 tuổi ( 70 tuổi rưỡi nếu quý vị đủ 70 tuổi rưỡi trước ngày 1 tháng Một, 2020 ). Những tiền thuế phụ trội này được giám sát rồi trình báo trên Mẫu 5329, Thuế Bổ Sung cho Các Chương Trình Đủ Tiêu Chuẩn ( Kể cả IRA ) và Các Trương Mục Khác Được Ưu Đãi Thuế ( Tiếng Anh ). Xem Hướng Dẫn cho Mẫu 5329 ( Tiếng Anh ), Chủ Đề 557 và Tôi Có Đáp Ứng Ngoại Lệ so với Thuế Bổ Sung trên Tiền Phân Chia Sớm từ những IRA hoặc Chương Trình Hưu Trí Không ? ( Tiếng Anh ) PDF để biết thêm những ngoại lệ về tiền thuế phụ trội. Để biết thông tin về việc cứu trợ cho người đóng thuế bị tác động ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhận được tiền phân loại hoặc khoản vay từ chương trình hưu trí, xin tìm hiểu thêm Thông Báo 2020 – 50 ( Tiếng Anh ) PDF và IR-2020-124 ( Tiếng Anh ) .

Roth IRA

Roth IRA khác với IRA truyền thống lịch sử theo nhiều mức độ. Số tiền góp phần vào Roth IRA không có khấu trừ ( và sẽ không trình báo số tiền này trên tờ khai thuế ), nhưng số tiền phân loại hội đủ tiêu chuẩn, hoặc phần phân loại nào là tiền trả lại từ góp phần, sẽ không bị đánh thuế. Muốn là Roth IRA thì phải chỉ rõ điều đó so với trương mục hoặc niên kim vào lúc thiết lập. Để thêm thông tin về khoản góp phần cho Roth IRA, tìm hiểu thêm Chủ Đề 309 và để xác lập xem tiền phân loại từ Roth IRA của quý vị có chịu thuế hay không thì xin xem Tiền Phân Chia từ Trương Mục Roth của Tôi có Chịu Thuế Không ? ( Tiếng Anh ) .

Thông Tin Khác

Xin tìm hiểu thêm Ấn Bản 590 – A, Đóng Góp cho Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân ( IRA ) ( Tiếng Anh ) và Ấn Bản 590 – B, Phân Chia từ Sắp Xếp Hồi Hưu Cá Nhân ( IRA ) ( Tiếng Anh ) để biết thông tin khác về những dạng IRA khác nhau, kể cả thông tin về việc góp phần, phân loại và quy đổi từ dạng này sang dạng khác .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments