Nghĩa của từ ‘irritating’ trong Từ điển Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” irritating “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ irritating, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ irritating trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. What ‘Irritating Them’ Means

Advertisement

‘ Chọc cho chúng giận-dữ ’ có nghĩa gì

2. Send your least irritating officers and an ambulance.

Hãy gửi những nhân viên cấp dưới ít hung hăng nhất của ông và 1 xe cứu thương đến đây .

3. 2 “How long will you keep irritating my soul,*+

Advertisement

2 “ Các anh cứ chọc tức tôi, * +

4. The way all women look at him is frankly irritating.

Phụ nữ nhìn anh ta đều thấy bồn chồn .

5. Rather than irritating others, his lips promote peace and calmness.

Advertisement

Thay vì chọc tức, người nói những lời mưu cầu bình an và làm lắng dịu tâm hồn .

6. I’m not in a good mood either, so stop irritating me!!

Tôi đang không vui đây, đừng có chọc tức tôi ! !

7. CO is a colorless and odorless gas which is initially non-irritating.

CO là một loại khí không màu và không mùi mà bắt đầu không gây kích thích .

8. Carbon monoxide (CO) – CO is a colorless, odorless, toxic yet non-irritating gas.

Advertisement

Carbon monoxit (CO) – CO là một loại khí không màu, không mùi, độc nhưng không gây kích thích.

9. You’d feel that she would surrender to the right man… which is irritating.

Ngài sẽ cảm thấy cô ta sẽ chịu thua người mà … mà dễ bị kích động .

10. These tears flood our eyes when an irritating substance or particle gets into them.

Chúng ta chảy nước mắt khi một chất hoặc một mảnh nhỏ nào đó vào trong mắt .

Advertisement

11. Laughter at an inappropriate time is as irritating and useless as the crackling of thorns burning under a pot.

Cười không đúng lúc làm người ta không dễ chịu, và nó vô ích như gai nổ lốp bốp dưới nồi .

12. (Proverbs 22:29) On the other hand, “the lazy man” is like irritating “smoke to the eyes” of his employer.

( Châm-ngôn 22 : 29, Tòa Tổng Giám Mục ) Trái lại, “ kẻ làm biếng-nhác ” như là “ khói cay mắt ” so với người chủ .

13. Hydrogen disulfide has been described as “having a severe and irritating odour” that is similar to camphor or SCl2, causing “tears and a smarting sensation in the nostrils”.

Hydrogen disulfide đã được miêu tả là ” có mùi nặng và không dễ chịu ” giống như long não hoặc sulfua clorua, gây ra ” nước mắt và cảm xúc căng thẳng mệt mỏi ở mũi ” .

Advertisement

14. It is corrosive to metal and is very irritating – it may cause severe burns to the eye, skin, mucous membrane, and respiratory tract even at concentrations as low as 1 mg/m3.

Nó là chất ăn mòn nhiều sắt kẽm kim loại và rất kích thích – hoàn toàn có thể gây bỏng nghiêm trọng so với mắt, da, màng nhầy, đường hô hấp ngay cả khi ở nồng độ thấp chỉ 1 mg / m3 .

15. Their baseless accusations and utter lack of empathy left Job embittered and depressed, causing him to cry out: “How long will you men keep irritating my soul and keep crushing me with words?”

Những lời vu oan giáng họa vô căn cứ của họ và việc thiếu hẳn sự đồng cảm đã khiến Gióp cay đắng và buồn nản, khiến ông phải la lên : “ Các ngươi làm buồn lòng ta cho đến chừng nào, và lấy lời giảng-luận khiến cực lòng ta đến khi nào ? ”

16. (Ephesians 6:4) It is irritating and frustrating for children to be told that they should be kind and considerate, and yet they see their parents argue, gossip, act rudely, or get easily upset.

Con cái sẽ rất không dễ chịu và tức bực nếu được bảo là chúng phải tử tế và ân cần nhưng rồi chúng thấy cha mẹ cãi nhau, thày lay, hành vi khiếm nhã, hay dễ nổi giận .

Advertisement
Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments