Là Gì? Nghĩa Của Từ Keystone Là Gì Keystone Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

trọng khác là một loài động vật nổi tiếng tên là bò rừng aurochs Châu Âu.Một trong những loài có vai trò quankhác là một loài động vật hoang dã nổi tiếng tên là bò rừng aurochs Châu Âu .

Bạn đang xem: Keystone là gì

Concerning this record, the Prophet Joseph Smith, who translated it by the gift and power of God, said, “I told the brethren that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth, and the keystone of our religion, and a man would get nearer to God by abiding by its precepts, than by any other book” (see the introduction at the front of the Book of Mormon).
Về biên sử nầy, Tiên Tri Joseph Smith, là người đã phiên dịch nó bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế, đã nói: “Tôi đã nói với các anh em rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ một cuốn sách nào khác” (xem lời giới thiệu ở phần trước của Sách Mặc Môn).
Clupea pallasii is considered a keystone species because of its very high productivity and interactions with a large number of predators and prey.
Clupea pallasii đôi khi được coi là một loài yếu tố quyết định vì nó có khả năng sinh sản rất cao và tương tác với một số lượng lớn các loài săn mồi và con mồi.
Chaplin also began to alter his screen persona, which had attracted some criticism at Keystone for its “mean, crude, and brutish” nature.
Chaplin cũng bắt đầu thay đổi các đặc trưng nhân vật của mình, do anh đã từng nhận những chỉ trích thời còn ở Keystone rằng nhân vật của anh có tính cách “hèn hạ, thô lỗ và hung ác”.
Giáo Hội không được tổ chức cho đến khi thánh thư nền tảng của Giáo Hội có sẵn cho các tín hữu của Giáo Hội.
After hearing President Ezra Taft Benson’s landmark address “The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” I knew I could improve in my efforts to read the Book of Mormon.
Sau khi nghe bài nói chuyện bất hủ của Chủ Tịch Ezra Taft Benson “Sách Mặc Môn—Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta,” tôi biết mình có thể cải tiến trong các nỗ lực của mình để đọc Sách Mặc Môn.
In your scripture study journal, explain why the Book of Mormon is called the keystone of our religion.
Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy giải thích lý do tại sao Sách Mặc Môn được gọi là nền tảng của tôn giáo chúng ta.
May it become the keystone of our testimonies, so it may be said of us, as it was of the converted Lamanites, they “never did fall away” (Alma 23:6).
Cầu xin cho sách này trở thành nền tảng của chứng ngôn chúng ta, để sách đó có thể nói về chúng ta, giống như đã nói về những người dân La Man đã cải đạo, là “họ không hề bỏ đạo” (An Ma 23:6).
President Ezra Taft Benson explained more about how the Book of Mormon acts as the keystone of our religion.

Concerning this record, the Prophet Joseph Smith, who translated it by the gift and power of God, said, “I told the brethren that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth, and theof our religion, and a man would get nearer to God by abiding by its precepts, than by any other book” (see the introduction at the front of the Book of Mormon).Về biên sử nầy, Tiên Tri Joseph Smith, là người đã phiên dịch nó bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế, đã nói: “Tôi đã nói với các anh em rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nềncủa tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ một cuốn sách nào khác” (xem lời giới thiệu ở phần trước của Sách Mặc Môn).Clupea pallasii is considered aspecies because of its very high productivity and interactions with a large number of predators and prey.Clupea pallasii đôi khi được coi là một loài yếu tố quyết định vì nó có khả năng sinh sản rất cao và tương tác với một số lượng lớn các loài săn mồi và con mồi.Chaplin also began to alter his screen persona, which had attracted some criticism atfor its “mean, crude, and brutish” nature.Chaplin cũng bắt đầu thay đổi các đặc trưng nhân vật của mình, do anh đã từng nhận những chỉ trích thời còn ởrằng nhân vật của anh có tính cách “hèn hạ, thô lỗ và hung ác”.Giáo Hội không được tổ chức cho đến khi thánh thư nềncủa Giáo Hội có sẵn cho các tín hữu của Giáo Hội.After hearing President Ezra Taft Benson’s landmark address “The Book of Mormon—of Our Religion,” I knew I could improve in my efforts to read the Book of Mormon.Sau khi nghe bài nói chuyện bất hủ của Chủ Tịch Ezra Taft Benson “Sách Mặc Môn—của Tôn Giáo Chúng Ta,” tôi biết mình có thể cải tiến trong các nỗ lực của mình để đọc Sách Mặc Môn.In your scripture study journal, explain why the Book of Mormon is called theof our religion.Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy giải thích lý do tại sao Sách Mặc Môn được gọi là nềncủa tôn giáo chúng ta.May it become theof our testimonies, so it may be said of us, as it was of the converted Lamanites, they “never did fall away” (Alma 23:6).Cầu xin cho sách này trở thànhcủa chứng ngôn chúng ta, để sách đó có thể nói về chúng ta, giống như đã nói về những người dân La Man đã cải đạo, là “họ không hề bỏ đạo” (An Ma 23:6).President Ezra Taft Benson explained more about how the Book of Mormon acts as theof our religion.

Xem thêm: Châu Âu Gồm Những Nước Nào ? Quan Hệ Với Các Tổ Chức Quốc Tế

Bạn đang đọc: Là Gì? Nghĩa Của Từ Keystone Là Gì Keystone Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Chủ Tịch Ezra Taft Benson giải thích thêm về Sách Mặc Môn đóng vai trò như là nền tảng của tôn giáo chúng ta.
The space at the top of the arch is then carefully measured, and a stone, called the “keystone,” is cut to fit it exactly.
Khoảng trống ở trên đỉnh vòm cung được đo kỹ lưỡng và viên đá đỉnh vòm được cắt để vừa khít với khoảng trống đó.
And indeed it was a keystone species that enriched the entire eastern deciduous forest, from the Mississippi to the Atlantic, from Canada down to the Gulf.
Và thực sự đây là loài có vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn bộ hệ thống rừng lá rụng, từ sông Mississippi đến Đại Tây Dương, từ Canada đến Vịnh Mehico
Just as the keystone supports the other stones in an arch, a testimony of the Book of Mormon strengthens our testimonies of other important principles of the gospel.
Cũng giống như viên đá đỉnh vòm chống giữ các viên đá khác trong một vòm cung, một chứng ngôn về Sách Mặc Môn củng cố chứng ngôn chúng ta về các nguyên tắc quan trọng khác của phúc âm.
Since the Book of Mormon’s first printing in 1830, more than 174 million copies have been published in 110 different languages, demonstrating that the Book of Mormon is still the keystone of our religion.
Kể từ khi Sách Mặc Môn được in ra lần đầu tiên vào năm 1830, đã có hơn 174 triệu bản đã được xuất bản bằng 110 ngôn ngữ khác nhau, cho thấy rằng Sách Mặc Môn vẫn là nền tảng của tôn giáo chúng ta.
“I told the brethren that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth, and the keystone of our religion.”
“Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất ca các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta.”
And you can see here the Keystone Pipeline, which would take tar sands raw down to the Gulf Coast, punching a pipeline through the agricultural heart of North America, of the United States, and securing the contract with the dirtiest fuel in the world by consumption of the United States, and promoting a huge disincentive to a sustainable clean-energy future for America.
Và bạn có thể thấy ở đây các đường ống Keystone, mà loại cát hắc ín thô sẽ đổ xuống bờ biển vùng Vịnh, như đục một đường ống dẫn qua trái tim của trung tâm nông nghiệp của Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, và đảm bảo các hợp đồng với các nhiên liệu gây ô nhiễm nhất trên thế giới sẽ được tiêu thụ bởi Hoa Kỳ và thúc đẩy sự bất lợi rất lớn đến một tương lai năng lượng sạch bền vững của Hoa Kỳ.
Note that in an arch made of stones, the keystone is placed at the top, holding all the other stones in place.
Hãy lưu ý rằng một cái vơm bằng đá, tảng đá đinh vòm được đặt trên đinh, giữ tất cả những tảng đá khác ở tại chỗ.
Để giúp Sách Mặc Môn trở thành nền tảng chứng ngôn của các em, tôi xin đưa ra một lời yêu cầu cho các em.
Giving responsibility to the Scouts is a keystone of the Scout method: “Expect him to carry out his charge faithfully.
Giao phó trách nhiệm cho Hướng đạo sinh là yếu tố chủ chốt của phương pháp Hướng đạo: “trông cậu ta thi hành nhiệm vụ của mình một cách trung thực.
Chủ Tịch Ezra Taft Benson lý giải thêm về Sách Mặc Môn đóng vai trò như làcủa tôn giáo tất cả chúng ta. The space at the top of the arch is then carefully measured, and a stone, called the “, ” is cut to fit it exactly. Khoảng trống ở trên đỉnh vòm cung được đo kỹ lưỡng và viên đá đỉnhđược cắt để vừa khít với khoảng trống đó. And indeed it was aspecies that enriched the entire eastern deciduous forest, from the Mississippi to the Atlantic, from Canada down to the Gulf. Và thực sự đây là loài có vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng hàng loạt mạng lưới hệ thống rừng lá rụng, từ sông Mississippi đến Đại Tây Dương, từ Canada đến Vịnh MehicoJust as thesupports the other stones in an arch, a testimony of the Book of Mormon strengthens our testimonies of other important principles of the gospel. Cũng giống như viên đáchống giữ những viên đá khác trong một vòm cung, một chứng ngôn về Sách Mặc Môn củng cố chứng ngôn tất cả chúng ta về những nguyên tắc quan trọng khác của phúc âm. Since the Book of Mormon’s first printing in 1830, more than 174 million copies have been published in 110 different languages, demonstrating that the Book of Mormon is still theof our religion. Kể từ khi Sách Mặc Môn được in ra lần tiên phong vào năm 1830, đã có hơn 174 triệu bản đã được xuất bản bằng 110 ngôn từ khác nhau, cho thấy rằng Sách Mặc Môn vẫn là nềncủa tôn giáo tất cả chúng ta. “ I told the brethren that the Book of Mormon was the most correct of any book on earth, and theof our religion. ” “ Tôi đã nói với những đồng đội trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất ca những sách trên trần gian, và là nềncủa tôn giáo tất cả chúng ta. ” And you can see here thePipeline, which would take tar sands raw down to the Gulf Coast, punching a pipeline through the agricultural heart of North America, of the United States, and securing the contract with the dirtiest fuel in the world by consumption of the United States, and promoting a huge disincentive to a sustainable clean-energy future for America. Và bạn hoàn toàn có thể thấy ở đây những đường ống, mà loại cát hắc ín thô sẽ đổ xuống bờ biển vùng Vịnh, như đục một đường ống dẫn qua trái tim của TT nông nghiệp của Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, và bảo vệ những hợp đồng với những nguyên vật liệu gây ô nhiễm nhất trên quốc tế sẽ được tiêu thụ bởi Hoa Kỳ và thôi thúc sự bất lợi rất lớn đến một tương lai nguồn năng lượng sạch bền vững và kiên cố của Hoa Kỳ. Note that in an arch made of stones, theis placed at the top, holding all the other stones in place. Hãy quan tâm rằng một cái vơm bằng đá, đá đinh vòm được đặt trên đinh, giữ tổng thể những tảng đá khác ở tại chỗ. Để giúp Sách Mặc Môn trở thànhchứng ngôn của những em, tôi xin đưa ra một lời nhu yếu cho những em. Giving responsibility to the Scouts is aof the Scout method : ” Expect him to carry out his charge faithfully. Giao phó nghĩa vụ và trách nhiệm cho Hướng đạo sinh là yếu tố chủ chốtphương pháp Hướng đạo : ” trông cậu ta thi hành trách nhiệm của mình một cách trung thực .

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments