khinh suất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đừng có khinh suất, anh bạn trẻ.

Don’t take this lightly, boy .

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Họ lên án nặng nề sự khinh suất của chúng ta

They vigorously denounced our negligence

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Đã xảy ra khinh suất trong việc kết hôn, giờ cả nhà đang lo sợ rằng:

Imprudent as a marriage would be, we now fear worse:

OpenSubtitles2018. v3

Khinh suất ắt mất mạng.

Advertisement

Drop your guard, and you die.

OpenSubtitles2018. v3

Kinh Thánh không tán thành những hành động khinh suất như thế.

The Bible in no way condones such reckless behavior.

jw2019

Nhưng ngươi không nên quá khinh suất.

Advertisement

But you must try not to be so reckless.

OpenSubtitles2018. v3

Không thể khinh suất manh động được.

We must not act recklessly .

QED

Con người ta hay khinh suất.

Advertisement

People are reckless.

OpenSubtitles2018. v3

Anh nghĩ kế hoạch này là khinh suất?

You think the plan is reckless?

OpenSubtitles2018. v3

Sự khinh suất hấp tấp của họ ở Cairo đã dẫn tới sự quá khích hôm nay!

Advertisement

their reckless disregard in Cairo… brought on this violence today!

OpenSubtitles2018. v3

Đừng khinh suất với hắn.

Do not turn your back on him.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ cần ít giậy phút, nên đừng khinh suất với mạng của mình.

I only need moments, so do not be careless with your lives.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Hắn xảo quyệt trong việc sử dụng mối nghi ngờ làm cái bẫy cho người khinh suất.

He is a master at using doubts to trap the unwary.

jw2019

Nếu ai cười một cách khinh suất thì môi của họ sẽ bị dao cắt ra thành từng miếng.

Anyone who laughed frivolously would have their lips sliced open with knives .

WikiMatrix

Sự sợ lành mạnh có thể giúp chúng ta tránh hành động khinh suất, làm tổn thương chính mình.

Healthy fear can help us not to do anything rash, injuring ourselves.

jw2019

Thậm chí họ có thể cảnh báo những người khinh suất và giúp họ khỏi mắc bẫy lừa đảo của kẻ gian ác.

They may even be able to warn the unwary and deliver them from the deceitful schemes of the wicked.

jw2019

Người đàn ông này là người đầu tiên ở Canada bị kết tội mưu sát vì đã lây truyền vi-rút một cách khinh suất .

He is the first person in Canada to be convicted of murder for recklessly spreading the virus .

EVBNews

Tự hỏi những câu hỏi sau đây: Tôi có tránh việc ngồi lê đôi mách, những lời nói đùa không thích hợp, chửi thề, lời báng bổ và khinh suất về những vấn đề thiêng liêng không?

Ask yourself the following questions: Do I avoid gossip, inappropriate jokes, swearing and profanity, and being light-minded about sacred subjects?

LDS

Nếu bố biết về những bất lợi nặng nề cho tất cả chúng ta khi thiên hạ đã để ý đến tư cách thiếu ý tứ và khinh suất của Lydia con nghĩ bố sẽ xét vụ việc theo cách khác.

If you were aware of the very great disadvantage to us all, which has already arisen from Lydia’s unguarded and imprudent manner, you’d judge differently.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu không cẩn thận thì các ảnh hưởng đó kết hợp với áp lực của điều ác trên thế gian có thể khiến cho chúng ta chấp nhận hành vi thô bỉ và khinh suất mà có thể trở thành một phần cá tính của chúng ta.

If we are not careful, those influences together with the pressure of the evil in the world may conduct us to adopt vulgar and reckless behavior which may become part of our character.

LDS

Tuy nhiên, do một số tướng quân phái Tự do xác định thời điểm chín muồi của chiến tranh quá khinh suất, đặc biệt là Paolo Emilio Villar, người hi vọng bắt đầu cuộc chiến vào ngày 17 tháng 10, lịch đã bị cải biến một cách sỉ nhục.

However, due to the imprudence of some of the Liberal generals, especially Paolo Emilio Villar, who wished to begin the war on October 17, it was changed.

WikiMatrix

Các em có thể kinh hoàng mà nhận ra rằng thứ mà các em cần phải giữ gìn thì các em đã đánh mất rồi và chỉ có ân điển của Thượng Đế mới có thể phục hồi đức hạnh mà các em đã cho đi một cách khinh suất.

You may discover to your horror that what you should have saved you have spent and that only God’s grace can recover the virtue you so casually gave away.

LDS

Nhưng thậm chí nghiêm trọng hơn nguồn năng lượng hung dữ đang trào ra từ cái giếng ấy là sự khinh suất đã dẫn đến sự hoang phí năng lượng đó– sự thiếu cẩn trọng, thiếu kế hoạch, đặc trưng trong các hoạt động từ công tác khoan đến hoạt động dọn dẹp.

But even more striking than the ferocious power emanating from that well was the recklessness with which that power was unleashed — the carelessness, the lack of planning that characterized the operation from drilling to clean-up.

ted2019

Những câu chuyện với nhiều kiểu anh hùng khác nhau luôn dũng cảm đối mặt với nhiều mạo hiểm khác nhau — những mạo hiểm mà không hề khinh suất, những mạo hiểm áp dụng những quy tắc đề phòng trong thực tế, thậm chí là qua những hành động trực tiếp — như hàng trăm thanh niên sẵn sàng bị bắt khi ngăn chặn những nhà máy điện ô nhiễm môi trường hay đấu tranh khai thác mỏ trên đỉnh núi.

We need stories that have different kinds of heroes willing to take different kinds of risks — risks that confront recklessness head on, that put the precautionary principle into practice, even if that means through direct action — like hundreds of young people willing to get arrested, blocking dirty power plants or fighting mountaintop-removal coal mining.

ted2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments