khuyến khích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hãy ghi nhớ điều này, có người nào đó cần được các em khuyến khích không?

With that in mind, is there someone who needs your encouragement?

Bạn đang đọc: khuyến khích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Advertisement

LDS

17 Trưởng lão cũng phải cảnh giác để khuyến khích sự hợp nhất trong hội thánh.

17 Elders are also alert to promote unity in the congregation.

jw2019

Chúng tôi thiết nghĩ rằng lời khuyến khích sau đây có thể giúp giải quyết vấn đề này.

Advertisement

We believe that the following encouragement can help to remedy the situation.

jw2019

Một bà nọ khuyến khích những người bị buồn nản đi bách bộ thật nhanh.

Advertisement

One woman has helped depressed ones by getting them to do vigorous walking.

jw2019

Hãy khuyến khích tất cả mọi người tham gia rao giảng vào Chủ nhật.

Encourage all to share in field service on Sunday.

jw2019

Đam mê của họ khuyến khích tôi quay lại lớp vẽ, nhưng lúc này, tôi là giáo viên

Advertisement

Their passion encourages me to go back to drawing classes, but this time as a teacher myself.

ted2019

Ông khuyến khích chúng ta nên chọn đúng, cho dù đó là con đường khó khăn hơn.

He encouraged us to choose the right, even if it is the harder path.

LDS

Năng lượng gió và mặt trời phát triển nhanh chóng do được khuyến khích mạnh.

Advertisement

Solar and wind power continue to grow at a rapid pace .

WikiMatrix

b) Làm thế nào Phao-lô khuyến khích sự đoàn-kết trong hội-thánh tín-đồ đấng Christ?

(b) How did Paul promote unity within the Christian congregation?

jw2019

Hãy lặp đi lặp lại nhiều từ và khuyến khích con khi thấy bé cố nói theo bạn .

Advertisement

Repeat words and encourage baby when she tries to imitate you .

EVBNews

khuyến khích nhau kiên quyết trung thành.

Support and approval we show.

jw2019

Tôi không khuyến khích điều đó.

I don’t recommend it.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

“Hãy quay lại đây, mang thêm nhiều tạp chí và nói chuyện với tôi nhé”, bà khuyến khích.

“Please come back with some more magazines and talk to me,” she urged.

jw2019

Khuyến khích sự hiểu biết (thảo luận và tô màu): Chia các em ra thành bốn nhóm.

Encourage understanding (discussing and coloring): Divide the children into four groups.

LDS

Khuyến khích tất cả những ai có điều kiện làm tiên phong phụ trợ trong tháng 4 và tháng 5.

Encourage all who can to auxiliary pioneer in April and May.

jw2019

• Thay thế những gì Đức Chúa Trời cấm bằng những gì Ngài khuyến khích

• Replace what God forbids with things that he encourages

jw2019

Khuyến khích tất cả mọi người mời nhận sách với mục tiêu bắt đầu các cuộc học hỏi.

Urge all to offer the book with the goal of starting studies.

jw2019

Anh nhận thấy dù kiệt sức, Saúl cố gắng khuyến khích những người đến thăm cháu.

He noticed that despite his exhaustion, Saúl tried to encourage everyone who visited him.

jw2019

Khuyến khích họ dùng Kinh Thánh trong thánh chức rao giảng.

Encourage him to feature the Bible in his ministry.

jw2019

Chiến lược phát triển du lịch của khu vực tập trung vào khuyến khích du lịch sinh thái.

The region’s tourism development strategy focuses on encouraging ecotourism.

WikiMatrix

Ông ấy có lẽ không cho bạn lên lương, ông ấy có lẽ không khuyến khích bạn.

He might not give you a rise, he might not encourage you.

Literature

Nguyên Tắc số 3: Khuyến Khích Việc Suy Ngẫm về Các Lẽ Thật Phúc Âm

Principle 3: Encourage the Pondering of Gospel Truths

LDS

Một em Nhân Chứng trẻ nói: “Trong trường, ai cũng khuyến khích bạn ngỗ nghịch một chút.

“When you’re in school,” says a young Witness girl, “everyone’s always encouraging you to be a little rebellious.

jw2019

Khuyến khích mọi người hăng hái mời chủ nhà nhận sách mỏng này.

Encourage everyone to be enthusiastic about offering it.

jw2019

Khuyến khích mọi người tham dự đi rao giảng cuối tuần này.

Encourage all to be out in field service this weekend.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments