Lux – Wikipedia tiếng Việt

Các ý nghĩa khác xem thêm Lux (định hướng).

Lux (ký hiệu: lx) là đơn vị đo độ rọi trong SI. Nó được sử dụng trong trắc quang học để đánh giá cường độ ánh sáng cảm nhận được. Đây là một đơn vị dẫn xuất trong SI, nghĩa là nó được định nghĩa từ các đơn vị “cơ bản” hơn. Cụ thể, đo độ rọi bằng quang thông trên diện tích:

1 lx = 1 lm/m2

Đơn vị đo quang thông trong SI, lumen, lại là một đơn vị chức năng dẫn xuất nên :

1 lx = 1 cd sr / m2)

1 lux là độ rọi có được của một mặt phẳng có diện tích quy hoạnh 1 mét vuông có thông lượng chiếu sáng 1 lumen .

Các ước số-bội số trong SI[sửa|sửa mã nguồn]

Các tiền tố phối hợp với đơn vị chức năng lux[sửa|sửa mã nguồn]

Tiền tố
Kết hợp với đơn vị lux
Giá trị
Cách đọc bội sô

Y
Ylx
1 × 1024 lx
Yôtalux

Z
Zlx
1 × 1021 lx
Zêtalux

E
Elx
1 × 1018 lx
Êxalux

P
Plx
1 × 1015 lx
Pêtalux

T
Tlx
1 × 1012 lx
Têralux

G
Glx
1 × 109 lx
Gigalux

M
Mlx
1 × 106 lx
Mêgalux

k
klx
1 × 103 lx
kilôlux

h
hlx
1 × 102 lx
héctôlux

da
dalx
1 × 101 lx
đêcalux

Tiền tố
Kết hợp với đơn vị lux
Giá trị
Cách đọc ước sô

d
dlx
1 × 10−1 lx
đêxilux

c
clx
1 × 10−2 lx
xentilux

m
mlx
1 × 10−3 lx
mililux

μ
μlx
1 × 10−6 lx
micrôlux

n
nlx
1 × 10−9 lx
nanôlux

p
plx
1 × 10−12 lx
picôlux

f
flx
1 × 10−15 lx
femtôlux

a
alx
1 × 10−18 lx
atôlux

z
zlx
1 × 10−21 lx
zeptôlux

y
ylx
1 × 10−24 lx
yóctôlux

Bảng quy đổi giá trị giữa những ước số-bội số khác nhau[sửa|sửa mã nguồn]

Các bội số-ước số
Ylx
Zlx
Elx
Plx
Tlx
Glx
Mlx
klx
hlx
dalx
lx
dlx
clx
mlx
μlx
nlx
plx
flx
alx
zlx
ylx

1 Ylx
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 1022
1 × 1023
1 × 1024
1 × 1025
1 × 2626
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039
1 × 1042
1 × 1045
1 × 1048

1 Zlx
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1019
1 × 1020
1 × 1021
1 × 1022
1 × 1023
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039
1 × 1042
1 × 1045

1 Elx
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1016
1 × 1017
1 × 1018
1 × 1019
1 × 1020
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039
1 × 1042

1 Plx
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1013
1 × 1014
1 × 1015
1 × 1016
1 × 1017
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039

1 Tlx
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1010
1 × 1011
1 × 1012
1 × 1013
1 × 1014
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036

1 Glx
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 107
1 × 108
1 × 109
1 × 1010
1 × 1011
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033

1 Mlx
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 104
1 × 105
1 × 106
1 × 107
1 × 108
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030

1 klx
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 105
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027

1 hlx
1 × 10−22
1 × 10−19
1 × 10−16
1 × 10−13
1 × 10−10
1 × 10−7
1 × 10−4
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 105
1 × 108
1 × 1011
1 × 1014
1 × 1017
1 × 1020
1 × 1023
1 × 1026

1 dalx
1 × 10−23
1 × 10−20
1 × 10−17
1 × 10−14
1 × 10−11
1 × 10−8
1 × 10−5
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 107
1 × 1010
1 × 1013
1 × 1016
1 × 1019
1 × 1022
1 × 1025

1 lx
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1 × 100
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 1024

1 dlx
1 × 10−25
1 × 10−22
1 × 10−19
1 × 10−16
1 × 10−13
1 × 10−10
1 × 10−7
1 × 10−4
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 102
1 × 105
1 × 108
1 × 1011
1 × 1014
1 × 1017
1 × 1020
1 × 1023

1 clx
1 × 10−26
1 × 10−23
1 × 10−20
1 × 10−17
1 × 10−14
1 × 10−11
1 × 10−8
1 × 10−5
1 × 10−4
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 104
1 × 107
1 × 1010
1 × 1013
1 × 1016
1 × 1019
1 × 1022

1 mlx
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−5
1 × 10−4
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021

1 μlx
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−23
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−8
1 × 10−7
1 × 10−6
1 × 10−5
1 × 10−4
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018

1 nlx
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−11
1 × 10−10
1 × 10−9
1 × 10−8
1 × 10−7
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015

1 plx
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−14
1 × 10−13
1 × 10−12
1 × 10−11
1 × 10−10
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012

1 flx
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−17
1 × 10−16
1 × 10−15
1 × 10−14
1 × 10−13
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109

1 alx
1 × 10−42
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−23
1 × 10−22
1 × 10−21
1 × 10−20
1 × 10−19
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106

1 zlx
1 × 10−45
1 × 10−42
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−23
1 × 10−22
1 × 10−21
1 × 10−20
1 × 10−19
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103

1 ylx
1 × 10−48
1 × 10−45
1 × 10−42
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−26
1 × 10−25
1 × 10−24
1 × 10−23
1 × 10−22
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1

Nó là tương đương với 1 lumen trên m².

  • Ánh sáng Mặt Trời trung bình trong ngày có độ rọi dao động trong khoảng 32.000 (32 klx) tới 100.000 lux (100 klx)
  • Các trường quay truyền hình được chiếu sáng với độ rọi khoảng 1.000 lux (1 klx)
  • Một văn phòng sáng sủa có độ rọi khoảng 400 lux
  • Vào thời điểm hoàng hôn và bình minh, ánh sáng ngoài trời cũng có độ rọi khoảng 400 lux (nếu trời trong xanh).
  • Ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng có độ rọi khoảng 1 lux
  • Ánh sáng từ các ngôi sao có độ rọi khoảng 0,00005 lux (= 50 μlx)

Chú ý : Unicode có ký hiệu cho ” lx ” : ( ㏓ ), nhưng nó chỉ là mã thừa kế để thích hợp với những trang mã cũ trong một số ít ngôn từ châu Á, và nó không được khuyến khích sử dụng trong bất kể ngôn từ nào ngày này .

Lux và lumen[sửa|sửa mã nguồn]

Khác biệt giữa lux và lumen là lux tính theo diện tích mà thông lượng chiếu sáng bao phủ. Ví dụ 1.000 lumen, tập trung trong một diện tích 1 m², sẽ chiếu sáng diện tích này với độ rọi 1.000 lux. Cùng 1.000 lumen này, khi trải rộng trên diện tích 10 m², sẽ tạo ra sự chiếu rọi mờ hơn, chỉ bằng 100 lux.

Việc đạt được độ rọi 500 lux là hoàn toàn có thể trong phòng bếp với một ngọn đèn huỳnh quang đặt cố định và thắt chặt có hiệu suất 12.000 lumen. Để chiếu sáng sàn xí nghiệp sản xuất với diện tích quy hoạnh gấp hàng chục / trăm lần căn phòng nhà bếp thì người ta cần phải có hàng chục / trăm đèn như vậy. Vì thế, việc chiếu sáng một diện tích quy hoạnh lớn hơn mà có cùng một giá trị độ rọi thì cần phải có nhiều lumen hơn .

Quan hệ giữa độ rọi và hiệu suất[sửa|sửa mã nguồn]

Độ rọi không phải là phép đo trực tiếp của nguồn năng lượng ánh sáng, mà nó là sự cảm nhận của mắt người. Vì thế, thông số quy đổi sẽ biến hóa theo thành phần bước sóng hay nhiệt độ màu của ánh sáng. Ở bước sóng 555 nm, khoảng chừng trung gian của quang phổ thì 1 lux tương tự với 1,46 mW / m² .

Các đơn vị chức năng trắc quang trong SI[sửa|sửa mã nguồn]

Các đơn vị chức năng phi-SI của độ rọi[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

5/5 - (2 votes)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments