mã vạch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đây là một mã số gồm 13 chữ số bên dưới mã vạch:

It’s the 13-digit number below the barcode:

support.google

Là loại mã vạch liên tục.

This is the continuous functional calculus.

WikiMatrix

GTIN là mã số gồm 14 chữ số bên dưới mã vạch:

The GTIN is the 14-digit number below the barcode:

support.google

Cụ thể là mã vạch “Codablock”.

Specifically a “Codablockbarcode.

WikiMatrix

Đây là một mã số gồm 12 chữ số bên dưới mã vạch:

It’s the 12-digit number below the barcode:

support.google

“Phản hồi nhanh”, mã vạch 2D phổ biến nhất ở Nhật Bản, được Google quảng cáo.

“Quick Response”, the most popular 2D barcode.

WikiMatrix

Vị trí mã vạch

Barcode Position

KDE40. 1

Mọi người phải đánh lừa Lỗ Hổng, khiến nó nghĩ là mọi người có cùng mã vạch!

You’re gonna have to fool the Breach into thinking that you have the same code!

OpenSubtitles2018. v3

♫ ngâm trong mã vạch mờ đếm đến ba.

♫ drenched in code unknown to thee.

ted2019

Mã vạch được gắn vào chúng ta khi mới sinh

The barcode is given to us when we are born.

OpenSubtitles2018. v3

Việc chuyển đổi giữa thông tin của thông điệp và mã vạch được gọi là biểu đạt tượng trưng.

The mapping between messages and barcodes is called a symbology.

WikiMatrix

Mã GTIN, nếu có, sẽ xuất hiện bên cạnh mã vạch trên bao bì sản phẩm hoặc bìa sách.

When a GTIN is available, it will appear next to the barcode on your product’s packaging or book cover.

support.google

Hãy xem mã vạch ví dụ dưới đây để biết GTIN trông ra sao trên sản phẩm của bạn.

Take a look at the example barcodes below to get a sense of how the GTIN can be displayed on your product.

support.google

Lỗ Hổng đọc mã gien của đám Kaiju… giống như mã vạch ngoài siêu thị và cho chúng qua.

The Breach genetically reads the Kaiju like a barcode at the supermarket and then lets them pass.

OpenSubtitles2018. v3

Báo cáo sản xuất – Thực tiễn tốt nhất là sử dụng quét mã vạch để đưa sản xuất vào kho.

Production reporting – The best practice is to use bar code scanning to enter production into inventory.

WikiMatrix

Ứng dụng có thể quét mã vạch để tìm GTIN và cho bạn biết loại GTIN đã quét tìm được.

The app can scan a barcode to give you the GTIN and tell you the type of GTIN that you have scanned.

support.google

Xét mã Reed–Solomon định nghĩa trên GF(929) với α = 3 và t = 4 (mã này thường dùng cho mã vạch PDF417).

Consider the Reed–Solomon code defined in GF(929) with α = 3 and t = 4 (this is used in PDF417 barcodes) for a RS(7,3) code.

WikiMatrix

Nếu sản phẩm của bạn có gtin, bạn có thể xem mã vạch trên bao bì sản phẩm hoặc bìa sách.

If your product does have a GTIN, you can refer to the barcode on your product’s packaging or book cover.

support.google

Các mặt hàng được quét bởi một mã vạch được định vị trên vật phẩm bằng cách sử dụng máy quét laser.

The items are scanned by a barcode positioned on the item with the use of a laser scanner.

WikiMatrix

RFID là một công nghệ mang mã và có thể được sử dụng thay cho mã vạch để cho phép đọc không nhìn thấy.

RFID is a code-carrying technology, and can be used in place of a barcode to enable non-line of sight-reading.

WikiMatrix

Bổ sung – Thực hành bổ sung tốt nhất là thay thế bằng cách sử dụng quét mã vạch hoặc thông qua hệ thống kéo.

Replenishment – The best replenishment practice is replacement using bar code scanning, or via pull system.

WikiMatrix

Giảm giá (Rebates): Khách hàng được đề nghị nhận lại tiền từ hóa đơn hoặc mã vạch barcode được gửi cho nhà sản xuất.

Rebates: Consumers are offered money back if the receipt and barcode are mailed to the producer.

WikiMatrix

Mã BCH được dùng trong nhiều ứng dụng như liên lạc vệ tinh, máy nghe CD, DVD, ổ đĩa, SSD và mã vạch hai chiều.

BCH codes are used in applications such as satellite communications, compact disc players, DVDs, disk drives, solid-state drives and two-dimensional bar codes.

WikiMatrix

Nhiều loại lỗi trong số này có thể được giảm thiểu bằng cách thực hiện các hệ thống kéo và sử dụng quét mã vạch.

Many of these type of errors can be minimized by implementing pull systems and using bar code scanning.

WikiMatrix

Tôi có thể quan sát một con virus rhino đây là hình phóng to mã vạch virus rhino nhưng các loại virus rhino khác thì sao?

All right, I can see a rhinovirus — and here’s the blow-up of the rhinovirus’s little barcode — but what about different rhinoviruses?

ted2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments