nhập kho trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hắn xâm nhập kho lưu trữ và lấy đi hiện vật nhiệm vụ ở Teenax.

He infiltrated the archive vault and removed the artifact from our mission on Teenax.

OpenSubtitles2018. v3

Đăng nhập kho dữ liệu.

Accessing archive.

OpenSubtitles2018. v3

Nó có nghĩa là giao sản phẩm trực tiếp từ nhà cung cấp đến nhà sản xuất mà không cần nhập kho.

It means product delivery directly from supplier to producer without warehousing.

WikiMatrix

Ông ta khai cách mà các công nhân trực đêm lấy ma túy ra khỏi búp bê trước khi nhập kho chúng.

He told us how the night shift would remove the drugs from the dolls before returning them to the inventory.

OpenSubtitles2018. v3

Ông đã tiếp tay với các điệp viên KGB đột nhập kho quân sự tối mật ngay giữa lòng nước Mỹ, tổ quốc tôi.

You aided and abetted KGB agents who broke into a top-secret military installation in the middle of the United States of America, my country.

OpenSubtitles2018. v3

Dữ liệu về sản phẩm phổ biến này hiện có theo danh mục sản phẩm của Google để giúp bạn đưa ra quyết định nhập kho và định giá sản phẩm mới.

This popularity data is available by Google product category to help you make decisions about new products to stock and how to price them .

support.google

Nhưng hắn không phải kẻ đột nhập phòng kho đồ hóa học của anh.

But he didn’t raid your chemistry set.

OpenSubtitles2018. v3

Họ sẽ tìm một điểm yếu để vào và nổ tung điểm đó để nhập vào kho bạc.

They’ll find a soft entry point and blast their way into the vault.

OpenSubtitles2018. v3

Một người đàn ông mà tôi đang điều tra đã đột nhập vào kho cất giữ bằng chứng một vài tuần trước.

A man I’m investigating broke into the evidence lockup a few weeks ago.

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi không tìm được vũ khí sử dụng được ở kho vũ trang, những người Paris xâm nhập vào kho và phát hiện ra khoảng 20 khẩu đại bác.

After failing to find usable weapons at the Arsenal, rioting Parisians broke into the Repository and discovered some 20 cannons.

WikiMatrix

Để tăng thêm thu nhập cho kho bạc tiểu bang, ông chủ trương ban hành thuế bán hàng đầu tiên của tiểu bang này.

To raise additional revenue for the state treasury, he advocated the enactment of the state’s first sales tax.

WikiMatrix

LME cũng công bố vào mỗi ngày giao dịch các con số chi tiết về lượng hàng nhập kho và lượng hàng xuất kho đối với từng kho hàng, điều này giúp cho các nhà sản xuất và các nhà tiêu dùng ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

The LME issues, each day, detailed figures on how many tonnes of each metal is in its warehouses, which helps producers and consumers make correct business decisions.

WikiMatrix

Mong muốn tăng thu nhập cho kho bạc, Morozov giảm mức lương của nhân viên nhà nước và đưa ra mức thuế muối gián tiếp cao.

Aspiring to increase the treasury’s income, Morozov reduced salaries of state employees and introduced a high indirect salt tax.

WikiMatrix

Có những kẻ xâm nhập trong nhà kho.

There’s been intruders in the warehouse.

OpenSubtitles2018. v3

Không, tôi chỉ đề nghị chúng ta nên đến Kat và ăn sandwich rồi mới đột nhập vào nhà kho

No, I’m suggesting we go to Katz’s and get a sandwich, and then we break into the warehouse.

OpenSubtitles2018. v3

Ở phái Đông của trụ sở quốc hội và đường số 8 ta sẽ đột nhập qua cổng nhà kho và đường hẻm.

At the East Capitol and Eighth Street we use alleys and warehouses to bust out behind the Capitol.

OpenSubtitles2018. v3

Có người xâm nhập vào phòng lưu trữ kho B.

There is an intruder in Storage Facility B.

OpenSubtitles2018. v3

Cảnh sát đã không nghi ngờ khi Nick chỉ đơn giản là mất tập trung trong lúc liên lạc với em trai mình, Joey (Jamie Bell), và bạn gái của Joey, Angie (Génesis Rodríguez), đột nhập vào kho nhà Englander ở phố đối diện, để ăn cắp viên kim cương và chứng minh sự vô tội của Nick.

Unknown to the police, Nick is merely distracting them while his brother, Joey (Jamie Bell), and Joey’s girlfriend, Angie (Genesis Rodriguez), break into Englander’s vault across the street, using the cover of Nick’s theatrics to detonate explosives on the roof to gain entry, in order to steal the diamond and ultimately prove Nick’s innocence.

WikiMatrix

Về mặt chính sách kế toán, các doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho nhập sau xuất trước ( LIFO ) thì trong hoàn cảnh lạm phát, chi phí và giá cả gần khớp với nhau nhiều hơn .

In terms of accounting policies, firms using the last-in, firstout ( LIFO ) inventory cost valuation are more closely matching costs and prices in an inflationary environment .

EVBNews

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nói rằng họ có khoảng 59 ngày được bảo vệ giá cả nhập cảng dầu mỏ cho kho dự trữ này.

The Department of Energy says it has about 59 days of import protection in the SPR.

WikiMatrix

Phương pháp này cho phép giảm giá trị hàng tồn kho được bù vào thu nhập của thời kỳ.

This method allows declines in inventory value to be offset against income of the period.

WikiMatrix

Các loại mục chính bao gồm: Nhập cảnh tiêu thụ: đối với hàng hóa được chào bán (tiêu dùng) tại nước nhập khẩu Mục nhập chính thức: được yêu cầu phải được bảo hiểm bởi một trái phiếu nhập vì giá trị tổng hợp của nó vượt quá một số tiền nhất định Nhập cảnh không chính thức: không bắt buộc phải được bảo hiểm theo trái phiếu nhập vì giá trị của nó nhỏ hơn một số tiền nhất định Nhập cảnh quá cảnh: cho việc di chuyển hàng hóa từ cảng dỡ hàng đến cảng đích theo trái phiếu hải quan Nhập thư: đối với hàng hóa nhập qua bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh và dưới một giá trị nhất định Nhập hành lý cá nhân: đối với hàng hóa nhập khẩu dưới dạng hành lý cá nhân Vận chuyển và xuất nhập cảnh: đối với hàng hóa đi qua một quốc gia trên đường đến một quốc gia khác Nhập kho: đối với hàng hóa được lưu trữ trong kho ngoại quan.

Main types of entry include: Consumption entry: for goods to be offered for sale (consumption) in the importing country Formal entry: that is required to be covered by an entry bond because its aggregate value exceeds a certain amount Informal entry: that is not required to be covered under an entry bond because its value is less than a certain amount In-transit entry: for the movement of goods from the port of unloading to the port of destination under a Customs bond Mail entry: for goods entering through post office or courier service and below a certain value Personal baggage entry: for goods brought imported as personal baggage Transportation and exportation entry: for goods passing through a country en route to another country Warehouse entry: for the goods stored in a bonded warehouse.

WikiMatrix

Tuy nhiên, nếu bạn mất kho khóa hoặc kho khóa bị xâm nhập, bạn sẽ không thể cập nhật ứng dụng của mình mà không xuất bản ứng dụng mới với tên gói mới.

However, if you lose your keystore or it becomes compromised, you won’t be able to update your app without publishing a new app with a new package name .

support.google

Ty-rơ cũng là một trung tâm thương mại cho các đoàn bộ hành, đồng thời là một kho vĩ đại chứa hàng xuất nhập cảng.

Tyre is also a trading center for overland caravans as well as a great import-export depot.

jw2019

Khoảng 50 binh lính Nhật Bản đã tìm các đột nhập để phá hủy máy bay và kho đạn của Lục quân trên bờ, nhưng bị tiêu diệt toàn bộ nhờ phát hiện của Wadsworth.

Some 50 Japanese troops had attempted a daring raid to damage American aircraft on the ground and destroy ammunition, only to be foiled by Wadsworth and the Army troops ashore.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments