Phòng ban trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Hãy đo đạc xem đội ngũ tuân hợp ra sao mục tiêu của tổ chức và phòng ban.

Measure how closely your team complies with organizational and departmental goals.

Literature

Không cần thiết phải coi các phòng ban là trung tâm chi phí hoàn toàn.

It is not necessary to consider departments as outright cost centres.

WikiMatrix

Thay đổi tổ chức sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các phòng ban và nhân viên.

Organizational change directly affects all departments and employees.

WikiMatrix

Mười chín phòng ban của cơ sở bao gồm lụa, hàng may mặc, thảm và đồ chơi.

The establishment’s nineteen departments included silks, dress goods, carpets, and toys.

WikiMatrix

Duy trì hiệu suất tổng thể của công ty và đặc biệt là các phòng ban bên trong.

Maintaining the overall performance of the company and in particular the departments within.

WikiMatrix

Nhiều chức năng của nó được thực hiện bởi các phòng ban khác nhau mà nó được chia.

Its wide variety of functions were carried out by the different departments into which it was divided.

WikiMatrix

Điều này sẽ áp dụng cho mọi phòng ban.

This goes for every squad in every department.

OpenSubtitles2018. v3

Phòng ban trong doanh nghiệp khác, trường đại học hoặc cơ quan

Departments within other businesses, universities or institutions

support.google

Hãy nói với tôi là phòng ban của anh sẽ sẵn sảng để làm việc.

Just tell me your department will be ready for the launch.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài ra còn có các phòng ban chức năng khác: Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Besides this there are other functional offices, the Labour Union and the Youth Union.

WikiMatrix

Trưởng phòng Ban à, xin hãy thả họ đi.

Mr. Ban, please let them go.

OpenSubtitles2018. v3

Provence-Alpes-Côte d’Azur được chia thành sáu phòng ban.

Provence-Alpes-Côte d’Azur is divided into 6 departments.

WikiMatrix

Tính đến năm 2017, câu lạc bộ có khoảng 1000 thành viên và khoảng 55 đội trong ba phòng ban.

As of 2017, the club has approximately 1000 members and around 55 teams in three departments.

WikiMatrix

Đây, cái này, họ gọi là phòng ban ngày của ông ấy.

Now this, they call his day room.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ làm việc của các phòng ban đôi khi có thể khác với phòng ban kinh doanh chính.

Their hours may sometimes differ from those of the main business .

support.google

Tất cả các Phòng, Ban sửa soạn bắt đầu lại toàn hệ Thống.

Prepare to reinitiate the system.

OpenSubtitles2018. v3

14 phòng ban này được giám sát bởi Quản trị viên thành phố.

These 14 departments are overseen by the City Administrator.

WikiMatrix

Hãy nhớ sử dụng một tên khác cho doanh nghiệp thứ hai (xem thêm “Các phòng ban“).

Make sure that you use a different name for the second business ( also see ” Departments ” ) .

support.google

Tất cả phòng ban báo cáo hư hại cho phòng chỉ huy!

All stations, make damage report to Control.

OpenSubtitles2018. v3

Đây cũng nơi đặt văn phòng Hiệu trưởng và các phòng ban quản lý của đại học.

Here are the rectorate office and the central services of the university .

WikiMatrix

Đến năm 1877, nó đã mở rộng đến ba mươi phòng ban, cùng với nhiều chủng loại hàng hóa.

By 1877 it had expanded to thirty departments, carrying a wide variety of items.

WikiMatrix

Bạn quay trở lại căn phòng ban đầu.

You go back to that original room.

ted2019

Tất cả các Phòng, Ban.

All stations.

OpenSubtitles2018. v3

Phòng ban ngày của ông ta.

His day room.

OpenSubtitles2018. v3

Quỹ Khoa học Quốc gia được tổ chức thành 4 văn phòng, 7 ban, và Ủy ban Khoa học Quốc gia.

The NSF is broadly organized into four offices, seven directorates, and the National Science Board.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments