quy cách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Quy cách đó trên thực tế đã đem lại hiệu quả tốt.

I think the style really worked well.

WikiMatrix

Chúng ta khen ngợi chiếc hộp đúng quy cách.

We applaud the well – mannered box .

QED

Những họa phẩm thời Phục Hưng như của Hans Memling và Hieronymus Bosch áp dụng quy cách này.

Renaissance painters such as Hans Memling and Hieronymus Bosch used the form.

WikiMatrix

Quy cách về những lễ vật (1-31)

Procedures for various offerings (1-31)

jw2019

Quy cách về những lễ vật (1-40)

Procedures for various offerings (1-40)

jw2019

Tôi nghĩ đây không phải là lời giới thiệu đúng quy cách.

I don’t think you’ve been properly introduced.

OpenSubtitles2018. v3

Thông thường, quyển hộ chiếu được phát hành ở quy cách “Loại 3”, trong khi các giấy chứng minh nhân dân và thẻ hộ chiếu thường sử dụng định dạng “Loại 1” .

Usually passport booklets are issued in ” Type 3 ” format, while identity cards and passport cards typically use the ” Type 1 ” format .

WikiMatrix

Trong một giới hạn theo quy cách, tuy nhiên người nhập cư của Canada và México với tay nghề công nhân đến Hoa Kỳ đã được cho phép theo TN status.

In a limited way, however, immigration of skilled Mexican and Canadian workers to the United States was permitted under the TN status.

WikiMatrix

Nhưng chúng không phải là vũ khí hạt nhân của Mỹ, chúng là những vũ khí thiết kế theo quy cách của nước ngoài và làm ra bằng vật liệu nước ngoài.

But these are not US nuclear weapons, they are weapons designed to foreign specification and built with foreign materials.

OpenSubtitles2018. v3

Ông thừa nhận mình đã không sắp đặt việc khiêng hòm giao ước theo đúng quy cách và nói: “Chúng ta không theo lệ đã định mà cầu-vấn Đức Giê-hô-va”.

He admitted that the transporting of the Ark had not been properly arranged, adding that “we did not search after [Jehovah] according to the custom.”

jw2019

Nhưng chúng ta cũng đang có được những quy cách trọng yếu trong thiết kế nên có lẽ một này nào đó, chúng ta cũng có khả năng có được những khẩu súng

But we are acquiring our critical dimension also in design, so maybe one day we’ll be able to acquire also the guns.

ted2019

Họ đưa ra một loạt quy cách cho các chương trình hoạt hình trong tương lai, bao gồm: Những hình ảnh chớp, đặc biệt là chớp màu đỏ, không nháy nhanh quá 3 lần/giây.

They established a series of guidelines for future animated programs, including: Flashing images, especially those with red, should not flicker faster than three times per second.

WikiMatrix

Cả tôi và Boston đều ngạc nhiên khi thiết kế được chấp thuận, vì họ rất nghiêm khắc về quy cách thiết kế, thường thì họ chả bao giờ nghĩ tôi phù hợp với họ.

And it surprised both Boston and myself that we got it approved, because they have very strict kind of design guideline, and they wouldn’t normally think I would fit them .

QED

Grandma. com sẽ trở thành trang web dạy nấu bánh quycách tắm. một, hai, ba.

Grandma. com would be a recipe for biscuits and spit- bath instructions.

QED

Bình ắc-quy theo cách hiểu này, là dầu thô.

The battery in this sense, is the crude oil.

ted2019

Ta có thể quy kết nhân cách cho Chúa ở quy mô nào?

To what extent can we ascribe personality to God ?

QED

Bình ắc- quy theo cách hiểu này, là dầu thô.

The battery in this sense, is the crude oil .

QED

Ta có thể quy kết nhân cách cho Chúa ở quy mô nào ?

To what extent can we ascribe personality to God?

ted2019

Em yêu, ta đang nói đến quy trình cách ly à?

Babe, are we talking quarantine protocols?

OpenSubtitles2018. v3

Grandma.com sẽ trở thành trang web dạy nấu bánh quycách tắm. một, hai, ba.

Grandma.com would be a recipe for biscuits and spit-bath instructions.

ted2019

Khi chúng tôi tham gia Dự án Eden, chúng tôi phải dựng một nhà kính rất lớn ở một nơi mà không chỉ không hợp quy cách, mà còn liên tục biến đổi bởi nó vẫn đang được khai thác.

When we were working on the Eden Project, we had to create a very large greenhouse in a site that was not only irregular, but it was continually changing because it was still being quarried.

ted2019

Năm Canh Dần 1230, nhà Trần ban hành nhiều văn bản quy định cách thức tổ chức và quản lý chính quyền .

The year of tiger in 1230, the Tran dynasty issued many documents regulating the organisation and management of authorities .

EVBNews

Mặc dù bị nhấn mạnh là một quy cách trang trí bệ thờ, thế nhưng tam liên họa đã vọt khỏi ý niệm ban đầu, dẫn đến những họa phẩm sáng tạo nổi tiếng của Hieronymus Bosch, Max Beckmann, và Francis Bacon.

Although strongly identified as an altarpiece form, triptychs outside that context have been created, some of the best-known examples being works by Hieronymus Bosch, Max Beckmann, and Francis Bacon.

WikiMatrix

Như ngài đã biết, Triều Tiên có một triệu quân chính quy… chỉ cách thủ đô chúng tôi chưa đầy 50 cây số.

As you know, North Korea has a one million man standing army… less than 50 kilometers from our capital.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments