số thập phân trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nhập một số có hai chữ số thập phân + mã đơn vị tiền tệ (ví dụ: 34,99 USD).

Enter a number with two decimal points + currency code (for instance, 34.99 USD).

support.google

Không có chấm thập phân. : số thập phân trong dải +/- 127.9999.

No decimal point. : decimal format between +/- 127.9999.

WikiMatrix

Ví dụ: số 17 (thập phân) là số tự mãn cho hệ số b = 3.

For example, the (decimal) number 17 is a narcissistic number with respect to the numeral system with base b = 3.

WikiMatrix

Không, vì trong chữ số thập phân của tôi ở vị trí 143

No, because the 143rd place of my decimal is different from the 143rd place of your 143rd number.

ted2019

Nó chính là những số thập phân vô hạn và không lặp lại.

Irrationals are represented by infinite, non- repeating decimals.

QED

Giá trị thời lượng phải tính bằng giây (số tròn, không phải số thập phân).

The duration value should be in seconds (whole numbers, no decimals).

support.google

Xem nào, ví dụ bạn đã lập một bảng liệt kê tất cả các số thập phân.

Look, suppose you claim you have made a list of all the decimals.

ted2019

Một hình thức đầu của phân số thập phân đã ra đời từ abacus

An early form of decimal fractions came from the abacus.

QED

Bạn chỉ được nhập số nguyên (không có số thập phân).

Only enter whole numbers (no decimals).

support.google

Và cho đến năm 1400, nó đã được tính đến 10 chữ số thập phân.

And by the year 1400, it had been calculated to as far as ten decimal places.

QED

Số thập phân

Number, Decimal Digit

KDE40. 1

Số thập phân mà tôi đưa ra không thể có trong danh sách của bạn.

The decimal I’ve produced can’t be on your list.

ted2019

Kết quả là, số thập phân đã được mô tả như là hệ số tối ưu.

As a result, duodecimal has been described as the optimal number system.

WikiMatrix

Có 20 chữ số thập phân đầu tiên của số PI.

These are the first 20 decimal places of pi.

OpenSubtitles2018. v3

Một số thập phân với 39 số 0.

That’s a decimal with 39 zeros after it.

ted2019

Con số thập phân của giây được hỗ trợ lên đến 3 chữ số (ví dụ: 55.532 giây).

Fractional seconds are supported for up to 3 digits ( for example, 55.532 seconds ) .

support.google

Một số người không tôn trọng các số thập phân.

Some people just have no respect for decimal points.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy 12 bằng một số thập phân nhân với 30.

So 12 is equal to some decimal times 30.

QED

Katherine đã tính được sâu hơn cục sắt kia vài số thập phân.

Katherine did manage to calculate a few decimal points further than that hunk of metal.

OpenSubtitles2018. v3

Nghĩa là, liệu ta có thể liệt kê tất cả các số chữ số thập phân?

That is, can we make a list of all the decimal numbers?

ted2019

Viết theo chỉ số thập phân là 0. 1

It’s decimal representation is 0. 1.

QED

Nó chính là những số thập phân vô hạn và không lặp lại.

Irrationals are represented by infinite, nonrepeating decimals.

ted2019

Khi nào có tỷ giá dưới 1, các báo giá thường bao gồm 5 chữ số thập phân.

Where rates are below 1, quotes frequently include five decimal places.

WikiMatrix

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments