thực hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đức tin đóng vai trò nào trong việc chúng ta thực hành sự phục tùng Đức Chúa Trời?

What role does faith play in our exercising godly subjection?

Advertisement

jw2019

Mạng lệnh của ngài vẫn còn chống lại những kẻ thực hành tà thuật (Khải-huyền 21:8).

A divine decree still stands against all practicers of spiritism. —Revelation 21:8.

jw2019

Advertisement

Hãy thực hành theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi.

Practice following the Savior’s example.

LDS

Lungu được nuôi dạy bởi Công giáo, nhưng bà và chồng hiện đang thực hành Baptist.

Advertisement

Lungu was raised Catholic, but she and her husband are now practicing Baptists.

WikiMatrix

Những thực hành này có thích hợp cho tín đồ Đấng Christ không?

Are such practices for Christians?

jw2019

Anh đã tìm thấy hạnh phúc khi học hỏi và thực hành nguyên tắc Kinh-thánh.

Advertisement

He has found happiness in learning and practicing Bible principles.

jw2019

Sau khi từ bỏ những thực hành tội lỗi, chúng ta nên theo đuổi con đường nào?

Having turned away from sinful practices, what course should we pursue?

jw2019

Thực hành sự thờ phượng thật mang lại hạnh phúc chân chính

Advertisement

Practicing true worship brings real happiness

jw2019

Và tôi sẽ yêu cầu bạn thực hành, được chứ?

And I’m going to ask you to practice that, OK?

QED

Trong số các thực hành này, có nhiều phong tục liên quan đến người chết.

Advertisement

Many of these practices involve customs related to the dead.

jw2019

Hãy thực hành việc tuân giữ các giao uớc báp têm.

Practice keeping your baptismal covenants.

LDS

Hãy thực hành đức tin, kỷ luật bản thân, và làm theo.

Exercise your faith, discipline yourself, and do it.

Advertisement

LDS

Việc thờ ảnh tượng là một thực hành tín ngưỡng hoàn toàn không được Kinh Thánh ủng hộ.

Veneration of images is a religious practice that has no support in the Bible.

jw2019

Hãy nhớ rằng việc học tiếng Anh đòi hỏi phải có thực hành

Remember that learning English requires action

EVBNews

151 17 Thực hành sự tin kính trong gia đình

151 17 Practice Godly Devotion at Home

jw2019

5. a) Cắc sự thực hành của chúng ta cho thấy gì về chúng ta?

5. (a) What do our practices tell about us?

jw2019

Và đó thực sự chỉ mất rất nhiều thực hành.

And that really just takes a lot of practice.

QED

22 Sa-tan muốn làm tha hóa những người thực hành sự thờ phượng thanh sạch.

22 Satan loves to corrupt those practicing pure worship.

jw2019

Hôm nay, họ đang thực hành đạt cực khoái cùng lúc.

Today, they’re working on simultaneous orgasm.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày nay có những thực hành phổ thông nào trái ngược với những gì Kinh-thánh nói?

What common practices today are contrary to what the Bible says?

jw2019

Lúc đó không phải cô đang thực hành quyền được chết.

She was not exercising a right to die.

jw2019

Sống theo luật nhịn ăn là một cơ hội để thực hành tính ngay thật.

Living the law of the fast is an opportunity to practice integrity.

LDS

Khoảng 892 triệu người, hay 12 phần trăm dân số toàn cầu, thực hành đại tiện ngoài trời trong năm 2016.

About 892 million people, or 12 percent of the global population, practiced open defecation in 2016.

WikiMatrix

(Giê-rê-mi 19:5). Mọi thực hành này đều có liên hệ đến các giáo lý.

(Jeremiah 19:5) All these practices were related to religious teachings.

jw2019

* Ý nghĩa của các phong tục và cách thực hành đã được mô tả là gì?

* What is the significance of customs and practices described?

LDS

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments