Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Trong nhưng năm qua, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế luôn có ý nghĩa rất quan trọng trong tương hỗ nhân đạo

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định mới

Điểm mới trong Nghị định của nhà nước về kinh doanh thương mại thuốc lá

Theo đó, Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại.

Nghị định số 80/2020 / NĐ-CP vận dụng so với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tham gia hoặc có tương quan đến hoạt động giải trí quản trị và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc tương hỗ tăng trưởng chính thức ( sau đây gọi tắt là viện trợ ) thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh nêu trên .
Bên phân phối viện trợ trong Nghị định này là những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế có thiện chí, tôn trọng và chấp hành lao lý Nước Ta, gồm có : Các tổ chức triển khai phi chính phủ quốc tế, tổ chức triển khai phi doanh thu, những quỹ xã hội, quỹ tư nhân được xây dựng theo lao lý quốc tế ; Các cá thể quốc tế, gồm có cả người Nước Ta định cư ở quốc tế ; Các doanh nghiệp, công ty được xây dựng theo lao lý quốc tế, không gồm có những tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta theo pháp luật của Luật Đầu tư ; Các tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu và huấn luyện và đào tạo được xây dựng theo lao lý quốc tế ( gồm có cả những viện nghiên cứu và điều tra, tổ chức triển khai hợp tác thuộc chính phủ nước nhà quốc tế ) ;
Các bộ, cơ quan, tổ chức triển khai thuộc chính phủ nước nhà quốc tế, cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao của những nước tại Nước Ta trực tiếp cung ứng khoản viện trợ, hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho những tổ chức triển khai pháp nhân quốc tế quản trị những khoản viện trợ mà việc tiếp đón và thực thi khoản viện trợ không nhu yếu phải ký kết chính thức theo lao lý của Luật Điều ước quốc tế hoặc không nhu yếu bên Nước Ta ký kết nhân danh Nhà nước hoặc nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Bên đảm nhiệm viện trợ trong Nghị định này là những cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta được xây dựng theo pháp lý Nước Ta, có công dụng, trách nhiệm và hoạt động giải trí tương thích với tiềm năng và nội dung của khoản viện trợ tiếp đón : Các cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo vệ kinh phí đầu tư hàng loạt hoặc một phần kinh phí đầu tư hoạt động giải trí ; Các tổ chức triển khai chính trị – xã hội, chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến và quỹ xã hội, quỹ từ thiện được xây dựng hợp pháp theo những lao lý của pháp lý Nước Ta về hội, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến, quỹ xã hội, quỹ từ thiện ; Doanh nghiệp xã hội tiếp đón viện trợ để triển khai tiềm năng xử lý những yếu tố xã hội, môi trường tự nhiên ; Các đối tượng người dùng khác theo quyết định hành động của Thủ tướng nhà nước .
Bên cạnh đó, Nghị định cũng lao lý nguyên tắc trong quản trị và sử dụng viện trợ như sau :
– Quản lý và sử dụng viện trợ phải tuân thủ pháp lý Nước Ta. Các khoản viện trợ chỉ được tiếp đón, triển khai, sử dụng khi đã được cấp có thẩm quyền của Nước Ta phê duyệt. Nguồn tiền viện trợ phải là nguồn tiền, gia tài hợp pháp .
– Không tiếp đón những sản phẩm & hàng hóa ( kể cả vật tư, thiết bị ) thuộc hạng mục những mẫu sản phẩm cấm nhập khẩu theo pháp luật của pháp lý .

– Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý và sử dụng hiệu quả khoản viện trợ.

– Dòng tiền tiếp đón và chi ra cho khoản viện trợ phải được thực thi trải qua thông tin tài khoản tiếp đón viện trợ, bảo vệ tính công khai minh bạch, minh bạch, được báo cáo giải trình khá đầy đủ theo lao lý tại những Chương III, IV, V Nghị định này .
– Viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phải được dự trù, hạch toán, quyết toán không thiếu vào ngân sách nhà nước .
– Đối với những khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, Chủ khoản viện trợ được phép tự quản lý và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mục tiêu sử dụng viện trợ, hiệu quả sử dụng viện trợ, bảo vệ tuân thủ lao lý của pháp lý Nước Ta và cam kết với những nhà hỗ trợ vốn. Chủ khoản viện trợ định kỳ báo cáo giải trình Cơ quan chủ quản để tổng hợp, báo cáo giải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung .
– Sau 06 tháng kể từ ngày khoản viện trợ được phê duyệt, trường hợp khoản viện trợ vẫn chưa tiến hành mà không có nguyên do chính đáng, cấp có thẩm quyền phê duyệt được tịch thu quyết định hành động phê duyệt đảm nhiệm khoản viện trợ đã phát hành. Cơ quan chủ quản có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho Bên phân phối viện trợ về việc tịch thu quyết định hành động phê duyệt khoản viện trợ .
Những hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ gồm :

– Sử dụng viện trợ để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc.

– Sử dụng viện trợ để tìm kiếm doanh thu phân loại, tư lợi cá thể, không vì mục tiêu nhân đạo, tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, không vì quyền lợi hội đồng .
– Các hành vi tham nhũng, gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí trong quản trị và sử dụng viện trợ .
Nghị định số 80/2020 / NĐ-CP thay thế Nghị định số 93/2009 / NĐ-CP của nhà nước về phát hành Quy chế quản trị và sử dụng viện trợ phi chính phủ quốc tế .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments