Các mẫu câu có từ ‘aspect’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. Aspect ratio: Native aspect ratio without letter-boxing (examples: 4:3, 16:9)

Tỷ lệ co : Tỷ lệ co gốc không có khung chữ ( ví dụ : 4 : 3, 16 : 9 )

2. Recall the aspect of authority.

Xin nhớ khía cạnh quyền hạn.

3. So, water is a very important aspect.

Và nước là một phạm trù rất quan trọng .

4. The Eiffel Tower has a fractal aspect.

Tháp Eiffel cũng có góc nhìn phân dạng .

5. An important aspect of prayer is gratitude.

Một góc nhìn quan trọng của sự cầu nguyện là lòng biết ơn .

6. An important new aspect is the gender balance.

Sự độc lạ đáng an toàn và đáng tin cậy là bộ phận sinh dục .

7. Weather forecasting was another aspect of Drohobych’s publication.

Dự báo thời tiết là một góc nhìn khác của xuất bản của Drohobych .

8. Set here the desired custom aspect denominator value

Ở đây hãy đặt giá trị mẫu số hình thể tự chọn đã muốn

9. Another aspect of physical database design is security.

Một góc nhìn khác của phong cách thiết kế cơ sở tài liệu vật lý là bảo mật thông tin .

10. What aspect of self-control merits special attention?

Chúng ta nên đặc biệt quan trọng quan tâm đến góc nhìn nào của tính tự chủ ?

11. Kingdom Hall Construction —An Important Aspect of Sacred Service

Xây cất Phòng Nước Trời — Một góc nhìn quan trọng để hầu việc Đức Chúa Trời

12. 14 A major aspect of true Christianity is love.

14 Một đặc thù trọng điểm của đạo Đấng Christ chân chính là tình yêu thương .

13. A third essential aspect of perseverance is consistent action.

Khía cạnh trọng điểm thứ ba của sự kiên trì là phải hành vi đồng nhất .

14. Every aspect of this sacred building was truly exquisite.

Mỗi góc nhìn của tòa nhà thiêng liêng này quả thật là lịch sự và trang nhã .

15. Narrowness is only one aspect of an honest face .

Sự thon gọn chỉ là một góc nhìn của một khuôn mặt trung thực .

16. An LCD monitor with SXGA native resolution will typically have a physical 5:4 aspect ratio, preserving a 1:1 pixel aspect ratio.

Một màn hình hiển thị LCD với độ phân giải SXGA thường sẽ có một thể chất 5 : 4 tỉ lệ, dữ gìn và bảo vệ, 1 : 1 tỉ lệ điểm ảnh .

17. Certainly, many go for the social aspect of it.

Chắc chắn là có nhiều người đi vì cảnh hội hè khét tiếng .

18. Another aspect of this partnership is in disaster relief.

Khía cạnh khác của sự cộng tác này là cứu trợ sau thảm họa .

19. Electronic data elements are describing every aspect of the disease.

Các nguyên tố tài liệu điện tử được miêu tả trong mỗi góc nhìn của căn bệnh .

20. But there’s one aspect of my calling I can do.

Nhưng có một góc nhìn về chức vụ lôi kéo của mình mà tôi hoàn toàn có thể làm .

21. This is just a basic aspect of human social cognition.

Đây chỉ là một mặt cơ bản của nhận thức xã hội loài người .

22. Intergovernmental organizations are an important aspect of public international law.

Quốc gia là chủ thể quan trọng của quan hệ pháp lý quốc tế .

23. This is the aspect of sense stress most frequently lacking.

Đây là góc nhìn của việc nhấn mạnh vấn đề để làm rõ nghĩa mà thường hay bị thiếu sót nhất .

24. Here is yet another essential aspect of how to pray.

Sau đây là một góc nhìn quan trọng khác về cách cầu nguyện .

25. Each person finds a different aspect to be particularly intriguing.

Mỗi người thấy một góc nhìn khác nhau đặc biệt quan trọng mê hoặc so với mình .

26. Ancestor worship, witchcraft, and spiritism permeate every aspect of life.

Có thể nhìn thấy tục thờ tổ tiên, phép phù thủy và ma thuật trong mọi hoạt động và sinh hoạt của dân cư .

27. What vital aspect will be discussed in the next article?

Bài tới sẽ luận bàn góc nhìn quan trọng nào ?

28. A major aspect of For the Glory is managing domestic policies.

Một góc nhìn quan trọng của For the Glory là quản trị chủ trương đối nội .

29. Enable this option to maintain aspect ratio with new image sizes

Bật tùy chọn này để duy trì tỷ suất hình thể với kích cỡ ảnh mới

30. 13 The apostle Paul stressed another aspect of calling on God’s name.

13 Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh vấn đề một góc nhìn khác về việc cầu khẩn danh Đức Chúa Trời .

31. Another constantly changing aspect was the number of phases in the game.

Một góc nhìn liên tục biến hóa khác là số lượng những quy trình tiến độ trong game show .

32. 17 Another fascinating aspect of the Kingdom is disclosed in the Bible.

17 Kinh-thánh còn bật mý một góc nhìn khác thật mê hoặc về Nước Trời .

33. This aspect of our prayers will be considered in the succeeding article.

Chúng ta sẽ xem xét góc nhìn này của sự cầu nguyện trong bài sau đó .

34. The resulting 4960 × 1600 composite image has a 3.1:1 aspect ratio.

Kết quả là 4960×1600 hình ảnh composite có 3.1 : tỷ suất 1 góc nhìn .

35. There is another aspect to being saved that involves especially the present generation.

Lại có một góc nhìn khác về sự giải-cứu đặc-biệt liên-quan đến thế-hệ này .

36. Change control is a major aspect of the broader discipline of change management.

Thay đổi trấn áp là một góc nhìn chính của kỷ luật rộng hơn về quản trị biến hóa .

37. The autoplay state includes two video configurations: Widescreen or 16:9 aspect ratio.

Trạng thái tự động hóa phát gồm có hai thông số kỹ thuật video : Màn hình rộng hoặc tỷ suất cỡ ảnh 16 : 9 .

38. We have seen advances in every aspect of our lives — except our humanity.

Chúng ta thấy nhiều sự tân tiến trong đời sống — trừ lòng nhân ái .

39. Play media Evolution influences every aspect of the form and behaviour of organisms.

Tiến hóa tác động ảnh hưởng tới mọi góc nhìn của hình thái và hành vi của sinh vật .

40. Another aspect of Arab pop is the overall tone and mood of the songs.

Một góc nhìn khác của nhạc pop Ả Rập đó là âm giọng toàn phần và tâm trạng của bài hát .

41. Pacific University has been the most distinctive aspect of the town throughout its history.

Đại học Thái Bình Dương là góc nhìn đặc trưng nhất trong suốt lịch sử vẻ vang của thị xã .

42. In what aspect(s) of our marriage do we work well as a team?

Vợ chồng mình chung sức trong những việc nào ?

43. But there is also a very serious aspect to Anonymous — they are ideologically driven.

Nhưng Anonymous cũng có một yếu tố rất nghiêm trọng — họ bị kích thích bởi những ý thức hệ .

44. A fourth aspect of the Lord’s example is the use of His divine knowledge.

Khía cạnh thứ tư về tấm gương của Chúa là việc sử dụng sự hiểu biết thiêng liêng của Ngài .

45. What aspect of Christ’s example is of particular interest to the elders in the congregation?

Gương mẫu của Chúa Giê-su có góc nhìn nào đặc biệt quan trọng đáng chú ý quan tâm so với những trưởng lão ?

46. Out of respect for your time, let me focus on just one aspect of this subject.

Để không làm mất thời giờ của anh, tôi sẽ tập trung chuyên sâu vào một góc nhìn của đề tài này .

47. (b) What will life be like in Paradise, and which aspect is most appealing to you?

( b ) Đời sống sẽ ra làm sao trong Địa Đàng, và góc nhìn nào mê hoặc nhất so với bạn ?

48. There ‘s a social justice aspect to this as well, which extends beyond the gay community .

Cũng sống sót quan điểm công minh xã hội tương tự như như vậy, trong khắp hội đồng người đồng tính nam .

49. What aspect of the good news did Paul refer to so often in that book?

Trong lá thư ấy, Phao-lô thường nhắc đến góc nhìn nào của “ Tin-lành ” hay tin mừng ?

50. Jehovah does not hem us in with laws governing every aspect of our daily life.

Đức Giê-hô-va không trói buộc tất cả chúng ta bằng những luật lệ chi phối mọi góc nhìn của đời sống hàng ngày .

51. 14 A rather subtle aspect of this world’s “air” is pride of race and nationality.

14 Một góc nhìn khác nói đúng ra rất xảo quyệt của “ không khí ” trần gian này là sự tự hào về chủng tộc và quốc tịch .

52. An outstanding aspect of Alhazen’s work was his meticulous and systematic research into natural phenomena.

Đặc điểm điển hình nổi bật trong khu công trình của Alhazen là chiêu thức nghiên cứu và điều tra những hiện tượng kỳ lạ vạn vật thiên nhiên một cách mạng lưới hệ thống và tỉ mỉ .

53. Tibetan art can be found in almost every object and every aspect of daily life.

Nghệ thuật Tạng Open trên mọi vật phẩm và diện mạo của đời sống hàng ngày .

54. Regularity is the contrary of roughness because the basic aspect of the world is very rough.

Sự quy củ đối ngược với sự hỗn độn do góc nhìn cơ bản của quốc tế cực kỳ thô ráp .

55. Scottish music is a significant aspect of the nation’s culture, with both traditional and modern influences.

Âm nhạc Scotland là một góc nhìn quan trọng của văn hoá vương quốc, cả về tác động ảnh hưởng truyền thống cuội nguồn và văn minh .

56. Now, the key aspect of this belief is that we still don’t know where we are.

Bây giờ yếu tố quan trọng là tất cả chúng ta vẫn chưa biết tất cả chúng ta đang ở đâu

57. 18 At Revelation 14:9, 10, a further aspect of ‘the hour of judgment’ is described.

18 Khải-huyền 14 : 9, 10 miêu tả thêm một góc nhìn của “ giờ phán-xét ” .

58. 6 Integrity is not restricted to a certain aspect of human behavior, such as religious devotion.

6 Sự thanh liêm không số lượng giới hạn trong một góc nhìn nào đó của đời sống con người, ví dụ điển hình như tôn giáo .

59. [It] stresses the special aspect of festivity and joy, expressed in the adoration and praise of God.”

[ Nó ] nhấn mạnh vấn đề góc nhìn đặc biệt quan trọng của ngày lễ hội và vui mừng, được bày tỏ qua sự sùng bái và ca tụng Đức Chúa Trời ” .

60. (b) Upon what aspect of his letter are we going to focus our attention, and why?

b ) Chúng ta sắp đặc biệt quan trọng chú tâm đến góc nhìn nào của lá thư của ông, và tại sao ?

61. The other aspect is how do you deal with this efficiently when you have very few ophthalmologists?

1 góc nhìn khác là làm thế nào xử lý 1 cách hiệu suất cao khi bạn có rất ít bác sĩ chuyên khoa mắt ?

62. And that brings me to another aspect of this, which is, to whom should this get paid?

Và điều đó dẫn tôi đến một góc nhìn khác của yếu tố này, đó là ai nên là người trả ?

63. There was another aspect to the work that might have been even more challenging than ark-building.

Thế nhưng, còn một việc làm khác hoàn toàn có thể khó khăn vất vả hơn việc đóng tàu .

64. Another aspect of chat rooms that you do well to consider is the amount of time they consume.

Khi tán gẫu, một góc nhìn khác bạn cần xem xét là thời lượng .

65. Suraang requested permission to be excused from one aspect of her work as a nurse at the hospital.

Suraang xin miễn làm một việc mà nghề y tá của chị ở bệnh viện yên cầu .

66. What aspect of the preaching work is illustrated by the fact that the leaven ferments the whole mass?

Khía cạnh nào của việc rao giảng được minh họa qua sự kiện men làm dậy cả đống bột ?

67. It is an unnecessary cost or a false aspect that can interfere with plans due to human factors.

Đây là một ngân sách không thiết yếu hoặc một góc nhìn sai hoàn toàn có thể can thiệp vào kế hoạch do tác nhân con người .

68. (Galatians 6:7) The principle of cause and effect can be observed in virtually every aspect of life.

Kinh Thánh cho biết : “ Ai gieo gì sẽ gặt nấy ” ( Ga-la-ti 6 : 7 ). Luật nhân quả hoàn toàn có thể thấy rõ trong hầu hết mọi góc nhìn của đời sống .

69. They are used by aspect-oriented programming, some data access frameworks, and for testing to generate dynamic proxy objects.

Chúng được sử dụng bởi lập trình hướng theo góc nhìn, một số ít khung truy vấn tài liệu và để thử nghiệm để tạo những đối tượng người tiêu dùng proxy động .

70. We understand that this show is not intended for every audience and depicts just one aspect of youth culture.”

Chúng tôi hiểu rằng chương trình này không dành cho mọi đối tượng người dùng và chỉ tập trung chuyên sâu vào một phần nhỏ của văn hóa truyền thống người trẻ tuổi. ”

71. The most original aspect of Paul I’s foreign policy was his rapprochement with France after the coalition fell apart.

Khía cạnh bắt đầu nhất trong chủ trương đối ngoại của Pavel I là sự hợp tác của ông với Pháp sau khi liên minh tan rã .

72. 7 Whether we are young or old, the privilege of being one of Jehovah’s Witnesses involves every aspect of life.

7 Dù trẻ hay già, đặc ân làm Nhân-chứng Giê-hô-va bao hàm mọi góc nhìn của đời sống .

73. What aspect of Noah’s work may have been more challenging than ark-building, and how did people respond to it?

Nô-ê còn việc làm nào hoàn toàn có thể khó khăn vất vả hơn việc đóng tàu ? Người ta phản ứng thế nào khi Nô-ê thao tác đó ?

74. Training is divided into multiple mini-games that focus on one aspect of gaming, timing or button combos for example.

Huấn luyện lại được chia thành nhiều mini-game tập trung chuyên sâu vào một góc nhìn của việc chơi bài, tính giờ hay thi triển tuyệt chiêu liên hoàn làm ví dụ .

75. Of course, phonograph work still lacked the teaching aspect of the ministry, the ability to touch the hearts of people.”

Dĩ nhiên, máy quay đĩa không có năng lực dạy dỗ và động đến lòng người ta ” .

76. Albright: “At its worst, however, the erotic aspect of their cult must have sunk to extremely sordid depths of social degradation.”

Albright bổ túc : “ Tuy nhiên, góc nhìn dâm ô đến độ tồi bại nhất của việc sùng bái của họ hẳn đã phải rơi xuống hố sâu thăm thẳm, đê tiện cùng cực của sự đồi trụy về xã hội ” .

77. The 115-story tower has a width-to-height aspect ratio of 1:10 and also has an 11-story podium.

Tháp 115 tầng có tỉ lệ co chiều rộng là 1 : 10 và cũng có bục 11 tầng .

78. The formation of (chelate) complexes is an important aspect of the biological role of humic acids in regulating bioavailability of metal ions.

Sự hình thành những phức chất chelat là một góc nhìn quan trọng của vai trò sinh học của axit humic trong việc kiểm soát và điều chỉnh tính sinh khả dụng của những ion sắt kẽm kim loại .

79. It has the power, potentially, to replace our fossil fuels, to revolutionize medicine, and to touch every aspect of our daily lives.

Nó có tiềm năng để thay thế sửa chữa nguyên vật liệu hoá thạch, cách mạng hoá y học, và tác động ảnh hưởng đến mọi góc nhìn của đời sống hằng ngày của tất cả chúng ta .

80. However, many commodities markets are frequently in backwardation, especially when the seasonal aspect is taken into consideration, e.g., perishable and/or soft commodities.

Tuy nhiên, nhiều thị trường sản phẩm & hàng hóa liên tục ở thực trạng bù hoãn bán, đặc biệt quan trọng là khi những yếu tố mùa vụ được xem xét, ví dụ điển hình những loại sản phẩm & hàng hóa mau hỏng hay sản phẩm & hàng hóa nông nghiệp .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments