Chuyên đề Ứng dụng tích phân tính thể tích

Ngày đăng : 31/03/2021, 20 : 22

Quay D xung quanh Ox 2 Cho hình phẳng D giới hạn bởi y  ta được một vật thể, tính thể tích của vật thể này…. Chuyên đề:ứng dụng tích phân.[r] (1)Chuyên đề:ứng dụng tích phân ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH BAØI TOÁN I: “Tính thể tích vật thể tròn xoay quay miền D giới hạn các đường: y  f  x  ; y  ; x  a; x b;  a b  xung quanh truïc Ox ” PP giải: Ta áp dụng công thức b b a a VOx  y dx f  x  dx Chú ý: “Tính thể tích vật thể tròn xoay quay miền D giới hạn các đường: x  f  y  ; x  ; y  a; y b;  a b  xung quanh truïc Oy ” PP giải: Ta áp dụng công thức b b a a VOy  x dy f  y  dy  1) Cho hình phẳng D giới hạn : D  y tgx, y 0, x 0, x   a) Tính dieän tích hình phaúng D b) Tính theå tích vaät theå troøn xoay sinh D quay quanh truïc Ox 2) Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh phép quay xung quanh Oy x2 3) Cho hình phẳng  D  giới hạn  P  : y  x và đường thẳng x  Tính thể hình giới hạn Parabol  P  : y  ; y 2; y và trục Oy tích khối tròn xoay quay hình phẳng  D  quanh trục Ox và trục Oy BAØI TOÁN II: “Tính thể tích vật thể tròn xoay quay miền D giới hạn các đường: y  f  x  ; y  g  x  ; x  a; x b;  a b  xung quanh truïc Ox ” b PP giải: Ta áp dụng công thức VOx  a f  x  g  x  dx 1) Tính thể tích khối tròn xoay quay quanh Ox hình phẳng D giới hạn 1; x 2; y các đường: x  ;y x x x ; y x 2 Quay D xung quanh Ox 2) Cho hình phẳng D giới hạn y  ta vật thể, tính thể tích vật thể này BAØI TAÄP 1) ÑHXDHN -97: Tính VOx bieát: D   y x ln x, y 0, x 1, x e 2) CĐSPBTre – KA – 2002: Cho D là miền giới hạn đồ thị y  tg x; y 0; x 0; x  a) Tính dieän tích mieàn phaúng D b) Cho D quay quanh Ox, tính thể tích vật thể tròn xoay tạo thành 3) ÑHHH -99: Tính VOx  bieát: D  y  x3 ,y  4) HVKTQS – 95: Tính VOx bieát: D  y 0; y  x2 sin x cos x ; x 5) ÑHKTQD -98: Tính VOx bieát: D   x y 0; x y 0 Lop12.net 0, x  (2) Chuyên đề:ứng dụng tích phân 6) ÑHLHN – 96: Tính VOx bieát: D   y x ; y x 4 7) ÑHQGHN – 99B: Tính VOx bieát: D   y x x 6; y 8) ÑHNN1 HN -98: Tính VOx bieát: D   y x2 ; y  x  x 2 x 6  9) HVNH TPHCM – 99: Tính VOx bieát: D  y x ln 1 x  ; y 0; x 10)  x CÑCNHN 2003: Tính VOy bieát: D  y e ; y  11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Lop12.net ;y e 0; x (3)

– Xem thêm –

Xem thêm: Chuyên đề Ứng dụng tích phân tính thể tích, Chuyên đề Ứng dụng tích phân tính thể tích

Source: https://mindovermetal.org
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments