ốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Khu vực ốc đảo lịch sử có bằng chứng khảo cổ học về việc định cư lần đầu từ khoảng 3500 TCN.

The historic oasis area shows its first archaeological evidence of settlement beginning about 3500 BC.

Advertisement

WikiMatrix

Chế độ ăn uống rất khác nhau, với các ví dụ bao gồm Tornierella là những loài chuyên về ăn ốc sên, và Afrixalus fornasinii, loài ếch cạn duy nhất đã biết chuyên ăn trứng của các loài ếch nhái khác.

Diets vary widely, with examples including Tornierella, which specializes on snails, and Afrixalus fornasini, the only terrestrial frog known to prey on eggs of other species of anurans.

WikiMatrix

Advertisement

CA: Và nếu đó là một cao ốc, tôi nghĩ nó trông như một cái cao ốc 40 tầng?

CA: So if that was a skyscraper, that’s like, did I read that, a 40story skyscraper?

ted2019

Trong lõi NGC 4676A có một số điểm đen tối bao quanh với một cái đuôi có màu xanh trắng của vòng xoắn ốc.

Advertisement

In NGC 4676A a core with some dark markings is surrounded by a bluish white remnant of spiral arms.

WikiMatrix

Khi bạn lắc cái chuỗi, nó sẽ xoắn lại thành bất kỳ hình dạng nào mà bạn đã lập trình như trong trường hợp này là hình xoắn ốc, hay trong trường hợp này là hai khối hộp kề nhau.

So when you shake the chain, it then folds up into any configuration that you’ve programmed in — so in this case, a spiral, or in this case, two cubes next to each other.

ted2019

“Chú ốc sên”.

Advertisement

“The Snail.”

ted2019

Chìa vặn ốc được đưa vào lỗ khoá, làm sao để đẩy chốt lên để mở khoá chốt.

A torque wrench is inserted into the key way, in such a fashion as to push the pin upward to unlock a pin code.

OpenSubtitles2018. v3

Ốc tai điện tử

Advertisement

The cochlear implant.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ hãy bám vào câu chuyện ốc Paisley, bởi vì nó là một nền tảng quan trọng.

Now please hang on to that Paisley snail story, because it’s an important principle.

ted2019

À, đừng quên là bên công ty địa ốc… nhận tiền hoa hồng tháng đầu tiên.

Advertisement

Well, let’s not forget that the real estate agent… gets a first-month commission.

OpenSubtitles2018. v3

Phòng ốc để sau đi, Dicky.

I wouldn’t worry about the rooms right now, Dicky.

OpenSubtitles2018. v3

Hồi đầu năm nay, các phòng ốc được xây thêm gồm có hai tòa nhà cao 13 tầng dành làm cư xá và một tòa nhà 5 tầng để đậu xe và dịch vụ đã hoàn tất.

The latest addition, which consists of two 13 – story residences and a 5 – level parking / service building, was completed earlier this year .

Advertisement

jw2019

Khoảng cách tính theo năm ánh sáng bao gồm giữa những ngôi sao trong cùng một khu vực, như chúng cùng thuộc về một nhánh xoắn ốc hoặc cụm sao cầu.

Distances expressed in light-years include those between stars in the same general area, such as those belonging to the same spiral arm or globular cluster.

WikiMatrix

Đinh ốc lỏng hết.

Damn bolts.

OpenSubtitles2018. v3

Các cao ốc ở Boston được sơ tán, một số người cảm nhận được sự rung chuyển của căn phòng cho biết khi đó họ cảm thấy buồn nôn .

Buildings in Boston were evacuated, and some people who experienced swaying offices said they felt their stomachs turn .

EVBNews

Gia đình Bê-tên chúng tôi chẳng bao lâu gia tăng nhân số và các phòng ốc ở Numazu không còn đủ chỗ.

We soon outgrew the facilities in Numazu.

jw2019

Tuy nhiên, loài ốc sên vỏ hình nón sống tại Australia là một ngoại lệ.

However, Opistophthalmus glabrifrons is an exception to the rule.

WikiMatrix

Đầu não của chúng nằm phía trên tòa cao ốc.

Lee’s main base is the top of the tower.

OpenSubtitles2018. v3

Giống như nhiều vi khuẩn phát triển nhanh có khả năng chịu nhiệt, M. hassiacum có một hình xoắn ốc mở rộng 10, do chèn thêm một cytosine, và một xoắn ngắn 18.

Like many heat tolerant rapid growers, M. hassiacum has an extended helix 10, due to the insertion of an extra cytosine, and a short helix 18.

WikiMatrix

Có người đã đột nhập vào văn phòng địa ốc

Somebody tripped an alarm at a realty office.

OpenSubtitles2018. v3

Đường xoắn ốc như được chạm khắc này là tàn dư của một ngọn núi bị bào mòn từ mọi hướng bởi các hiện tượng khí tượng cực đoan.

This sculptured spire is the remnant of a mountain, eroded from all sides by the ferocious elements.

OpenSubtitles2018. v3

Những cánh tay này phát ra từ các đầu của NIR Thanh thiên hà xoắn ốc thanh và có thể được theo sau với chiều dài 3 đĩa.

Thes e arms emanate from the ends of the NIR bar and can be followed for the length of 3 disc scales .

WikiMatrix

“Mỗi khi chán chường mình đều thu mình vào vỏ ốc.

“When I’m down, I isolate myself.

jw2019

Nó được xây dựng gần một ốc đảo khi đó là điểm cực tây của Trung Quốc.

It was built near an oasis that was then on the extreme western edge of China.

WikiMatrix

Sự phân loại hình thái của thiên hà này là SAB (s) ab, cho thấy nó là một thiên hà xoắn ốc thể hiện những đặc tính hỗn hợp và không bị chặn với các vòng tay trung bình đến chặt và không có vòng.

The morphological classification of this galaxy is SAB(s)ab, which indicates it is a spiral galaxy that displays mixed barred and non-barred features with intermediate to tightly-wound arms and no ring.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments