Các mẫu câu có từ ‘heroic’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. My teacher is heroic swordsman

Sư phụ là một kiếm khách anh hùng .

2. It was a heroic journey.

Đó là một chuyến đi oanh liệt.

3. I’m neither noble nor heroic.

Tôi chẳng phải người cao quý hay anh hùng gì cả .

4. Stairs can even be heroic.

Cầu thang là dấu tích anh hùng .

5. It was a heroic act.

Đó là 1 hành vi anh hùng .

6. A heroic citizen, our only hope.

Một công dân anh hùng, niềm kỳ vọng duy nhất của tất cả chúng ta .

7. That’s the heroic part of their story.

Đó là một phần câu truyện hào hùng của họ .

8. Often rhapsodies extolled heroic events or characters.

Những bản nhạc ngẫu hứng thường ca tụng những biến cố hoặc nhân vật anh hùng .

9. We need to hear their best heroic bark.

Chúng tôi cần nghe tiếng sủa hùng dũng nhất !

10. A heroic brigade to protect us from chakal.

Một lữ đoàn anh hùng, bảo vệ tất cả chúng ta khỏi bọn Chakal .

11. This is the reward for your heroic act

Đây là phần thưởng cho hành vi anh hùng của mày đấy .

12. Stories about my many good deeds and heroic acts?

Câu chuyện về những việc tốt và những hành vi anh hùng mà tôi đã làm à ?

13. Saints show the possibility of a heroic life, even today.”

Các thánh cho thấy hoàn toàn có thể sống một đời sống anh hùng, ngay cả ngày này ” .

14. This ended the so-called “heroic” epoch of Swiss history.

Chiến tranh kết thúc điều được gọi là kỷ ” anh hùng ” trong lịch sử vẻ vang Thụy Sĩ .

15. These were meant to show where he got his heroic qualities .

Những câu truyện này cốt để biểu lộ phẩm chất anh hùng của ông .

16. Oldman described his character as “incorruptible, virtuous, strong, heroic, but understated”.

Oldman miêu tả nhân vật của ông là một người ” liêm khiết, đạo đức, anh hùng nhưng hay nói thiếu ” .

17. Before you started on your heroic quest, what were your like?

Trước khi cậu mở màn chuyến đi quả cảm này, cậu sống ra làm sao ?

18. Need I remind you, on the outcome of your last heroic venture?

Có cần tôi nhắc lại hậu quả của hành vi anh hùng của cậu không ?

19. CA: And who goes with the second choice, the fundamentally heroic act?

CA : Và ai ưng ý với lựa chọn thứ hai, cơ bản là hành vi anh hùng ?

20. Letting Harvey take the fall for this is not heroic at all.

Để Harvey giơ đầu chịu báng thì chẳng đáng mặt anh hùng chút nào .

21. It has these strong, heroic arms that can lift doughnuts into your mouth.

Nó có những cánh tay chắc như đinh và khoẻ mạnh hoàn toàn có thể đưa nhưng chiếc bánh doughnut vào miệng bạn .

22. Rodney, what was it that you were thinking when you perfomed the heroic action?

lúc đó anh đang nghĩ gì khi anh hành vi 1 cách anh hùng như thế ?

23. All citizens are requested to make offerings for the success of our heroic soldiers.

Mọi người dân được nhu yếu tiếp tế để bảo vệ thắng lợi của những người lính anh hùng .

24. In classical art and writings, the fearsome Amazons were always portrayed as brave and heroic.

Trong nghệ thuật và thẩm mỹ và văn học cổ xưa, người Amazon luôn được miêu tả là dũng mãnh và anh hùng .

25. It is out of the question to run up the white flag after your heroic resistance.”

Không có chuyện những anh sẽ trương cờ trắng, sau sự chống cự anh hùng của những anh ” .

26. That’s the price he pays for being turned into the heroic… defender of the abandoned mother.

Không, đó là cái giá nó trả vì muốn làm người hùng che chở cho bà mẹ bị bỏ rơi.

27. She was proclaimed to be Venerable in 2015 after Pope Francis recognized her life of heroic virtue.

Bà được công bố là Đấng đáng kính vào năm năm ngoái sau khi Giáo hoàng Phanxicô công nhận đời sống đức hạnh anh hùng của bà .

28. In a heroic act, the man pushed his wife aside and let the shark take him.

Người chồng quả cảm đẩy vợ qua một bên và để cho cá mập nuốt ông .

29. They would draw him standing on a tabletop and they would draw a heroic-looking guy.

Thay vào đó, họ sẽ vẽ anh ấy đứng trên mặt bàn và vẽ một chàng trai trông giống siêu anh hùng .

30. Despite Marshal Ney’s heroic rearguard action, the Grand Army was cut down from 600,000 to less than 50,000.

Mặc dù sự can đảm và mạnh mẽ chặn hậu của thống tướng Ney, Quân đội Vĩ đại đã bị giảm từ 600.000 xuống còn dưới 50.000 .

31. Roman Reigns is the only wrestler to win this award while presented as a face (heroic character).

Roman Reigns là đô vật duy nhất giành thương hiệu trong vai hướng thiện ( nhân vật anh hùng ) .

32. Our particular causality skein has brought us to a modest and rudimentary, although in many respects heroic, series of explorations.

Đặt biệt mớ bòng bong tầm thường đã đưa tất cả chúng ta trở nên nhã nhặn và giản dị và đơn giản mặc cho những hùng ca tôn thờ, những chuổi những phát hiện .

33. When Murdoch’s nephew Scott saw the film, he objected to his uncle’s portrayal as damaging to Murdoch’s heroic reputation.

Khi cháu trai của Murdoch, Scott xem bộ phim, ông đã phản đối việc tái hiện bác mình như vậy, cho rằng điều đó đã làm tổn hại tới nổi tiếng vốn có của Murdoch như một vị anh hùng của thảm kịch .

34. I will send help as soon as I have accomplished a daring and heroic rescue in my own particular…

Ta sẽ cho người tới cứu anh ngay sau khi ta triển khai xong thiên chức giải cứu anh hùng và quả cảm xứng danh với …

35. He thought he was writing a story about human goodness; she thought he was writing a lad’s heroic adventure.

Anh ta nghĩ mình đang viết câu truyện về lòng tốt của con người ; con bé lại nghĩ anh ta viết về cuộc phiêu lưu khoa trương của lũ con trai .

36. As such, these men and Bouazizi were hailed by some as “heroic martyrs of a new Middle Eastern revolution.”

Những người này và Bouazizi được 1 số ít nhà phản hồi Ảrập hoan nghênh như thể ” anh hùng liệt sĩ của một cuộc cách mạng mới ở Trung Đông ” .

37. Sometimes, especially in popular depictions such as The Heroic Legend of Arslan, the cup is visualized as a crystal ball.

Thỉnh thoảng, đặc biệt quan trọng trong những tích truyện dân gian như ” Huyền thoại về người anh hùng Aslan “, người ta coi đây là một quả bóng pha lê .

38. What if… you went out and did something heroic, like you do on the show, but in the real world?

Sẽ thế nào nếu bạn rời khỏi đó và làm điều gì đó anh hùng, ví dụ điển hình bạn tạo ra một show diễn, nhưng trong quốc tế thật ?

39. While Cervantes was a fan, he was weary of these repetitive tomes, which focused more on listing heroic feats than character development.

Dù là một người hâm mộ, nhưng Cervantes chán ngấy những mô típ lặp lại chỉ toàn tập trung liệt kê những phẩm chất anh hùng hơn là tăng trưởng nhân vật .

40. It just kind of created this heroic atmosphere in this library, this very dignified setting below and the joy of the children above.

Điều đó đã tạo ra bầu không khí ” hào hùng ” trong thư viện, một không khí trang nghiêm phía dưới và những đứa trẻ niềm hạnh phúc phía trên .

41. And were it not for the heroic efforts of Federal law enforcement it would have culminated in a nuclear strike on American soil.

Kế tiếp là kế hoạch đánh bomb hạt nhân ngay trong ngày bầu cử. Đã tạo nên một vết nhơ trong lịch sử dân tộc nước Mỹ .

42. There were massed columns of Apaches in their war paint and feather bonnets and here was Thursday, leading his men in that heroic charge.

Bên kia là hàng hàng lớp lớp người Apache mặt vằn vện với lông chim trên đầu và bên này là Thursday, chỉ huy lính của mình trong cuộc tiến công anh hùng đó .

43. At the end of the 17th century, the Arcadians began a movement to restore simplicity and classical restraint to poetry, as in Metastasio’s heroic melodramas.

Đến cuối thế kỷ XVII, những viện sĩ Arcadia mở màn một trào lưu nhằm mục đích Phục hồi tính đơn thuần và tính giản dị và đơn giản cổ xưa cho thơ, như trong những vở kịch melo của Metastasio .

44. Schwartz had asserted that these characters should be removed, considering the Batman related comic books had steadily declined in sales, and restored the Batman mythology to its original conception of heroic vigilantism.

Schwartz đã khẳng định chắc chắn rằng những nhân vật này cần được vô hiệu, xem xét việc những sách truyện tranh tương quan đến Batman đã liên tục giảm doanh thu bán hàng, và Phục hồi thần thoại cổ xưa Batman sang nguồn gốc chủ nghĩa anh hùng quái hiệp bắt đầu .

45. Antony was well-received by the populace of Alexandria, both for his heroic actions in restoring Ptolemy XII to power and coming to Egypt without an occupation force like Caesar had done.

Antonius đã được dân cư của Alexandria nghênh đón nồng nhiệt vì những hành vi anh hùng của ông trong việc Phục hồi lại quyền lực tối cao cho Ptolemaios XII trước đây và đến Ai Cập mà không có một đạo quân chiếm đóng nào giống như Caesar đã làm .

46. By the time the field of archaeology began to take shape in the 19th century, many were skeptical, considering the epic to be pure fiction, a founding myth imagining a bygone heroic era.

Vào khoảng chừng thời hạn khảo cổ học mở màn định hình vào thế kỉ 19, rất nhiều người không tin, rằng câu truyện trọn vẹn là hư cấu, một thần thoại cổ xưa do trí tưởng tượng vẽ ra về thời kì anh hùng đã qua .

47. In one heroic action, the destroyer USS Moale (DD-693), under the command of Commander Walter M. Foster, went alongside the burning LST-738 (which was loaded with aviation fuel and ordnance) to rescue crewmembers.

Trong một hành vi dũng mãnh, Walter M. Foster, chỉ huy tàu USS Moale ( DD-693 ) đi song song và áp sát tàu USS LST-738 đang bốc cháy ( vốn đang chuyên chở nguyên vật liệu và thiết bị ) để giải cứu những thủy thủ đang bị mắc kẹt .

48. For instance, Trojan Medieval European writers, unacquainted with Homer at first hand, found in the Troy legend a rich source of heroic and romantic storytelling and a convenient framework into which to fit their own courtly and chivalric ideals.

Ví dụ, những tác giả châu Âu Trung cổ về Troia, không tiếp cận Hómēros từ tác phẩm gốc, đã tìm thấy trong truyền thuyết thần thoại về Troia một nguồn truyện kể anh hùng và lãng mạn dồi dào và một khuôn khổ thuận tiện tương thích với những lý tưởng phong nhã và thượng võ – niềm tin hiệp sĩ – của họ .

49. In a 2009 interview with Bill Flanagan promoting Dylan’s Christmas LP, Christmas in the Heart, Flanagan commented on the “heroic performance” Dylan gave of “O Little Town of Bethlehem” and that he “delivered the song like a true believer”.

Năm 2009, trong bài phỏng vấn tiếp thị album Giáng sinh của Dylan, Christmas in the Heart, Bill Flanagan phản hồi ” phần trình diễn hoành tráng ” cho ca khúc ” O Little Town of Bethlehem ” mà ông nhìn nhận ” mang tới ca khúc của con chiên ngoan đạo ” .

50. Tarzan (John Clayton II, Viscount Greystoke) is a fictional character, an archetypal feral child raised in the African jungle by the Mangani great apes; he later experiences civilization only to reject it and return to the wild as a heroic adventurer.

Tarzan ( John Clayton, Viscount Greystoke ) là một nhân vật hư cấu, một đứa trẻ hoang dã nguyên mẫu lớn lên trong rừng rậm châu Phi với những loài khỉ lớn Mangani ; sau đó anh thưởng thức nền văn minh và sau đó lại phủ nhận nó và trở lại vạn vật thiên nhiên hoang dã với tư cách một nhà thám hiểm dũng mãnh .

51. And there is a kind of heroic resilience, a kind of plain-spoken pragmatism to those who start their day at 5 a.m. pulling water from a well and end it at midnight poised to beat a bucket with a stick and scare off wild boar that might mess with their potatoes, their only company a bit of homemade moonshine vodka.

Và có một năng lực hồi sinh khác thường, một loại chủ nghĩa hiện thực của những người mở màn một ngày lúc 05 : 00 kéo nước từ một cái giếng và kết thúc vào lúc nửa đêm chuẩn bị sẵn sàng khua xô chậu inh ỏi để xua đuổi lợn rừng hoàn toàn có thể làm hư hại khoai tây, và người sát cánh duy nhất là một chút ít rượu vodka lậu tự chế của mình .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments