Lịch học tiếng anh là gì

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề giáo dục sẽ giúp các bạn nói về lịch học của mình, trường mình đang học, môn học mình đang theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu.về chủ đề giáo dục sẽ giúp những bạn nói về lịch học của mình, trường mình đang học, môn học mình đang theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu .Bạn đang xem : Lịch học tiếng anh là gì
*
6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp /, conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*
6. / ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, / ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, / rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət / : bảng điểm7. / sərˈtɪfɪkət /, / kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət /, / ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət / : bằng, chứng chỉ9. / ˈkredɪt ˈmeɪniə /, / ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs / : bệnh thành tích48. / kɔːrs bʊk /, / ˈtekstbʊk /, / ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz / : giáo trình51. / ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / / ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər / : giáo viên thỉnh giảng56. / ˈprezɪdənt /, / ˈrektər / ; / ˈprɪnsəpl /, / skuːl hed /, / ˌhedˈmæstər / / ˌhedˈmɪstrəs / : hiệu trưởng57. / skuːl ˈrekərd /, / ˌækəˈdemɪk ˈrekərd / ; / skuːl ˈrekərd bʊk / : học bạ61. / ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp /, / ˈkɑːnfərəns / : hội thảo chiến lược giáo viên67. / hɔːl əv ˈrezɪdəns / / ˈdɔːrmətɔːri / ( / dɔːrm /, Am ) : ký túc xá84. / ˈlɜːrnər ˈsentərd /, / ˈlɜːrnər sentərdnəs / : chiêu thức lấy người học làm trung tâm88. / prɪˈper fər ə klæs / ˈlesn /, / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn / : soạn bài ( việc làm của giáo viên ) 97. / ˌjuːnɪˈvɜːrsəti / ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm / : thi tuyển sinh ĐH, cao đẳng108. / ˈpraɪmeri /, / ˌelɪˈmentri / ( / skuːl / ) ; / ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn / : tiểu học109. / ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, / ˈmɪdl skuːl /, / ˈdʒuːniər haɪ skuːl / : trung học cơ sở110. / ˈʌpər ˈsekənderi skuːl /, / haɪ skuːl /, / ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn / : trung học phổ thông

▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm việc tại nhà, không cần đi lại .▪ Thời gian giảng dạy linh động .▪ Chỉ cần có máy tính liên kết Internet không thay đổi, tai nghe, microphone bảo vệ cho việc dạy học trực tuyến .▪ Yêu cầu chứng từ :TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0 .
*
▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học .

▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

Xem thêm : Xin Mẫu Quyết Định Xóa Nợ Khó Đòi Theo Tt 200 Và 133, Cách Hạch Toán Và Xử Lý Nợ Phải Thu Khó Đòi▪ Lộ trình được phong cách thiết kế riêng cho từng học viên khác nhau .▪ Dựa trên tiềm năng, đặc trưng từng ngành việc của học viên .▪ Học mọi lúc mọi nơi, thời hạn linh động .
*
▪ Được học tại thiên nhiên và môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm tay nghề đào tạo và giảng dạy Tiếng Anh .▪ Cam kết đầu ra bằng văn bản .▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành xong đầu ra .

▪ Tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế và tài liệu trong quá trình học.

▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic .
*
A/an/the là những từ hết sức quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo từ không xác định và mạo từ xác định.

*

A / an / the là những từ rất là quen thuộc trong tiếng anh, chúng được gọi là mạo từ. Có 2 loại mạo từ : mạo từ không xác lập và mạo từ xác lập .tracnghiem123.com Learning System – Hệ thống học tiếng Anh tiếp xúc tổng lực cho người mới mở màn .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments