lương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Khi mức lương tối thiểu của Habibie buộc ông phải làm việc bán thời gian, ông tìm được việc làm với thương hiệu Talbot, nơi ông trở thành một cố vấn.

When Habibie’s minimum wage salary forced him into part-time work, he found employment with the railway stock firm Waggonfabrik Talbot, where he became an advisor.

WikiMatrix

Lúc đó, tôi là một thực tập sinh làm công việc bàn giấy, chỉ vừa đủ khả năng tài chính để bảo dưỡng cho chiếc xe ô tô 13 tuổi của mẹ tôi, tôi cũng là 1 bác sĩ được trả lương.

And by the time I was an intern house officer, I could barely afford to maintain my mother’s 13 – year – old car — and I was a paid doctor .

QED

Và chúng tôi sẽ làm như thế này, chúng tôi sẽ bán lại cho bạn ngày Thứ Tư của bạn với 10% lương tháng của bạn.

And we’ll do it like this, we’ll sell you back your Wednesdays for 10 percent of your salary.

ted2019

Ông làm tổn thương đức hạnh và khiến lương tâm của cô bị cắn rứt.

He deprives her of a clean moral standing and a good conscience.

jw2019

Bà nói: “Tính lương thiện là điều rất hiếm thấy ngày nay”.

Honesty is something you don’t find very often,” said the businesswoman.

jw2019

Kết quả của sự hối cải chân thành là cảm giác bình an của lương tâm, sự an ủi, và sự chữa lành và đổi mới phần thuộc linh.

The results of sincere repentance are peace of conscience, comfort, and spiritual healing and renewal.

LDS

(Công-vụ 15:29) Ngoài đó ra, khi vấn đề liên quan đến phần chiết của bất cứ thành phần chính nào thì mỗi tín đồ Đấng Christ, sau khi suy ngẫm cẩn thận và cầu nguyện, phải tự quyết định cho mình dựa theo lương tâm.

(Acts 15:29) Beyond that, when it comes to fractions of any of the primary components, each Christian, after careful and prayerful meditation, must conscientiously decide for himself.

jw2019

Bạn có dạy con bạn vâng lời Đức Giê-hô-va về vấn đề này, như là bạn dạy chúng luật pháp của ngài về tính lương thiện, luân lý đạo đức, sự trung lập, và những khía cạnh khác của đời sống không?

Are you teaching your children to obey Jehovah on this matter, just as you teach them his law on honesty, morality, neutrality, and other aspects of life?

jw2019

Thomsen được chọn vào ủy ban với chức vụ thư ký không ăn lương và không được quyền bỏ phiếu.

Accordingly, young Thomsen was honored with the post of unpaid nonvoting secretary.

Literature

Đối với chúng ta, quan niệm về tính lương thiện cơ bản được dựa trên cuộc sống và những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi.

For us the concept of basic honesty is grounded in the life and teachings of the Savior.

LDS

Tình hình chính trị không ổn định và chiến tranh ở Afghanistan và Iraq láng giềng đã thúc đẩy một loạt người tị nạn vào đất nước, hàng triệu người, với Tehran là một nam châm cho nhiều công việc tìm kiếm, người đã giúp thành phố hồi phục sau những vết thương chiến tranh, làm việc với mức lương thấp hơn so với công nhân xây dựng địa phương.

The unstable situation and the war in neighboring Afghanistan and Iraq prompted a rush of refugees into the country who arrived in their millions, with Tehran being a magnet for many seeking work, who subsequently helped the city to recover from war wounds, working for far less pay than local construction workers.

WikiMatrix

Để giữ một lương tâm tốt, chúng ta phải vâng theo những điều cấm thuộc loại nào?

To keep a good conscience, we must be obedient to what kind of prohibitions?

jw2019

* Xã hội sẽ như thế nào nếu mọi người đều hoàn toàn lương thiện?

* What would society be like if everyone were perfectly honest?

LDS

Chúng bao gồm tiền lương, tiền thuê nhà và các chi phí kinh doanh khác được trả hoặc tích lũy, cũng như các khoản phụ cấp cho khấu hao.

These include salaries, rent, and other business expenses paid or accrued, as well as allowances for depreciation.

WikiMatrix

Chị khéo léo giải thích rõ ràng với chồng về những điều lương tâm cho phép chị làm và những điều chị không thể làm.

She tactfully but clearly explains to her husband what her conscience will permit her to do and what she cannot do.

jw2019

Người sử dụng lao động phải khấu trừ thuế lương từ séc của nhân viên và giao chúng cho một số cơ quan thuế theo luật.

The employer must withhold payroll taxes from an employee’s check and hand them over to several tax agencies by law.

WikiMatrix

Tuy nhiên, điều quan trọng để nhớ là khi Đức Chúa Trời không ban cho nguyên tắc, điều lệ hay luật pháp, thì việc bắt buộc anh em cùng đạo theo sự phán đoán của lương tâm chúng ta về những vấn đề hoàn toàn riêng tư là điều không đúng.—Rô-ma 14:1-4; Ga-la-ti 6:5.

It is vital to keep in mind, however, that when there is no divinely provided principle, rule, or law, it would be improper to impose the judgments of our own conscience on fellow Christians in what are purely personal matters. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5.

jw2019

Nhà tuyển dụng có thể quan sát ứng viên nào có thể đi học đại học, và từ đó đạt được khoản thu hoạch cao nhất, bằng cách tăng lương cao cho nhân viên có kĩ năng và lương thấp cho nhân viên không có kĩ năng.

The employer can observe which workers can go to university, and can then maximize his or her payoff by providing high wages to skilled workers and low wages to unskilled.

WikiMatrix

D’Escoto cũng nói rằng việc giải quyết vấn đề tăng giá năng lượng và lương thực trên toàn thế giới sẽ được ông được ưu tiên.

D’Escoto stated that addressing rising energy and food prices around the world would be priorities.

WikiMatrix

Trả lương cho người làm công vào giờ thứ 11 bằng với người làm việc cả ngày có bất công không?

Was it unfair to pay the 11th-hour workers the same as those who worked the whole day?

jw2019

Vì thế, Bố làm lương cho họ đến ngày mười lăm, còn hai tuần sau, tính từ ngày mười lăm tới lúc này, Bố sẽ trả tiếp.

I’m paying the men their wages now up to the fifteenth, and in another two weeks I’ll pay them up to now.

Literature

Chúng ta có thể phải tìm câu trả lời ở một lĩnh vực khác, liên quan đến những phẩm chất mà Thượng Đế phú cho con người, kể cả lương tâm”.

It just might be that the more convincing answer lies in another arena and has to do with those God-given qualities of humanness which include conscience.”

jw2019

Đừng có chọc với cái gã kí tiền lương cho anh.

You don’t spit on the man that signs your paycheck.

OpenSubtitles2018. v3

Thu nhập của ông ta năm đó cao hơn mức lương làm cảnh sát.

His income that year is higher than his police salary.

QED

Ông Rochester, tôi chưa lãnh lương.

Mr. Rochester, I’ve had no wages.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments