ngay lập tức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tôi cần hai người giỏi nhất của ông ngay lập tức.

I want two of your best men at once.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cần anh đến đây ngay lập tức!

I need you to come here immediately!

OpenSubtitles2018. v3

Tất cả bãi đáp báo cáo ngay lập tức.

All pads report in immediately.

OpenSubtitles2018. v3

Những thử thách và khó khăn không phải được cất ngay lập tức khỏi những người này.

The challenges and difficulties were not immediately removed from the people.

LDS

Tôi nhắc lại, chúng tôi cần quân cứu viện RRTS ngay lập tức.

I repeat, require immediate RRTS reinforcements.

OpenSubtitles2018. v3

Các cuộc nổi dậy bắt đầu gần như ngay lập tức.

Uprisings began almost immediately.

WikiMatrix

Tất cả đều im lặng ngay lập tức.

All was calm, instantly.

LDS

Điều đó sẽ không đến ngay lập tức.

It won’t come all at once.

LDS

và báo cậu ta về đây ngay lập tức.

Tell him to come back right away.

OpenSubtitles2018. v3

Quan trọng là chiếc xe đó phải được trả về cho ta ngay lập tức.

What’s important… is that car gets returned to me immediately.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn đóng của mọi thứ ở hòn đảo này ngay lập tức!

I want this island sealed off!

OpenSubtitles2018. v3

Các phép lạ không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức.

Miracles are not always so immediate.

LDS

Đừng kỳ vọng là cha mẹ sẽ “sửa đổi nội quy” ngay lập tức.

Don’t expect your parents to make concessions immediately.

jw2019

Vì thế tôi tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức

I hereby declare an immediate cease- fire.

QED

Anh phải chuyển hướng sang véc tơ 0-2-0 ngay lập tức.

You must divert immediately to vector 0-2-0.

OpenSubtitles2018. v3

Ổng muốn gặp ông ngay lập tức.

He’d like to see you immediately.

OpenSubtitles2018. v3

Họ phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện.”

They should be immediately and unconditionally released.”

hrw.org

Tuy nhiên, sự thay đổi không diễn ra ngay lập tức.

But change was not immediate.

WikiMatrix

và chúng ngay lập tức trả lời, “Đây ạ.”

And they immediately went, “There it is.”

ted2019

Chú ý, các sĩ quan không quân, xin hãy trình diện với chỉ huy ngay lập tức.

Attention, all flight personnel, please report to your commanders immediately.

OpenSubtitles2018. v3

Vera, quay lại đây và xin lỗi ngay lập tức!

Vera, come back and apologise now.

OpenSubtitles2018. v3

Göring ngay lập tức kêu gọi một chiến dịch đàn áp những người Cộng sản.

Göring immediately called for a crackdown on Communists.

WikiMatrix

Davy trả lời ngay lập tức, một cách ân cần và hào hứng.

Davy’s reply was immediate, kind, and favourable.

WikiMatrix

Hãy đi khỏi đó ngay lập tức

Get out of there immediately

opensubtitles2

Được, bắt đầu ngay lập tức.

Ok, let’s start

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments