Các mẫu câu có từ ‘prosperity’ trong Tiếng Anh được dịch sang Tiếng Việt

1. Prosperity.

Cung hỷ phát lộc .

2. Prosperity Despite Spiritual Famine

Thịnh vượng bất kể nạn đói kém về thiêng liêng

3. Security, good health, and prosperity

An khang thịnh vượng

4. Their apparent prosperity is not permanent.

Tình trạng có vẻ như hưng thịnh của họ không sống sót mãi .

5. Play the video From Prison to Prosperity.

Mở video Kẻ bị tù hưởng được niềm hạnh phúc .

6. A WISE KING PROMOTES PEACE AND PROSPERITY

MỘT VỊ VUA KHÔN NGOAN MANG LẠI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

7. Of what does our spiritual prosperity give evidence?

Sự dư dật về thiêng liêng của tất cả chúng ta là vật chứng cho điều gì ?

8. We want to have prosperity without paying our tithes.

Chúng ta muốn được thịnh vượng mà không chịu đóng tiền thập phân của mình .

9. My father sold menswear, and we enjoyed material prosperity.

Cha tôi có shop kinh doanh y phục đàn ông, nên chúng tôi làm ăn thịnh vượng .

10. Millions of others enjoy a degree of material prosperity.

Trong khi đó, hàng triệu người khác có mức sống khá giả .

11. The Philistines persecuted Isaac because they envied his growing prosperity.

Những người Phi-li-tin ngược đãi Y-sác vì họ ghen khi thấy ông ngày càng phát đạt .

12. What happened to King David during a season of prosperity?

Điều gì xảy ra cho vua Đa-vít trong thời kỳ hưng thịnh ?

13. Despite its material prosperity, Ugarit was always a vassal kingdom.

Bất kể sự thịnh vượng về vật chất, Ugarit khi nào cũng là vương quốc chư hầu .

14. Sadly, prosperity is not the only reason people forget God.

Buồn thay, sự thịnh vượng không phải là nguyên do duy nhất khiến con người quên Thượng Đế .

15. This creates the conditions for prosperity for potentially billions of people.

Quyền sở hữu đó tạo điều kiện kèm theo tăng trưởng thịnh vượng cho hàng tỷ người .

16. I’ll send him some bamboo flowers symbolizing continued growth and prosperity.

Tôi sẽ gửi cho ông ấy hoa tre, tượng trưng cho sự tăng trưởng và thịnh vượng .

17. Productivity is the principal driver of the prosperity of a society.

Năng suất là động lực chính thôi thúc sự tăng trưởng của xã hội .

18. He immediately gave of his talents and prosperity to the Church.

Ông lập tức hiến khuyến mãi kĩ năng và tài lộc của mình cho Giáo Hội .

19. They have been built and maintained in times of poverty and prosperity.

Các tòa nhà này đã được xây đắp và bảo dưỡng trong lúc nghèo khó lẫn thịnh vượng .

20. For example, many people make prominence or prosperity their goal in life.

Chẳng hạn, nhiều người đặt tiềm năng cho đời họ là có vị thế cao hoặc giàu sang .

21. It usually asks that the nation experience material prosperity and long duration.

Quốc ca thường cầu mong cho vương quốc được thịnh vượng và lâu bền .

22. The number 8 is associated with prosperity and confidence in Chinese culture.

Con số 8 mang ý nghĩa thịnh vượng và tự tin trong truyền thống cuội nguồn văn hoá Nước Trung Hoa .

23. This secure environment has facilitated an increase in prosperity unequaled in human history.

Môi trường bảo mật an ninh này đã tạo điều kiện kèm theo nâng cao sự thịnh vượng không sánh kịp trong lịch sử vẻ vang trái đất .

24. The people basked in prosperity and enjoyed a rich social and cultural life.

Người dân tận thưởng sự phồn vinh và đời sống văn hóa truyền thống xã hội đa dạng chủng loại .

25. What’s emerging today is what you might call a greater Chinese co- prosperity sphere.

Những gì đãng diễn ra vào ngày thời điểm ngày hôm nay, những bạn hoàn toàn có thể gọi là sự phồn vinh toàn thế giới của Trung Quốc .

26. What’s emerging today is what you might call a greater Chinese co-prosperity sphere.

Những gì đãng diễn ra vào ngày thời điểm ngày hôm nay, những bạn hoàn toàn có thể gọi là sự phồn vinh toàn thế giới của Trung Quốc .

27. Once upon a time we lived in an economy of financial growth and prosperity.

Đã có một thời ta sống trong nền kinh tế tài chính tăng trưởng kinh tế tài chính và thịnh vượng .

28. Ezekiel’s vision of revivified “dry bones” pictures restoration of God’s people to spiritual prosperity

“ Hài-cốt khô ” trong sự hiện-thấy của Ê-xê-chi-ên tượng-trưng dân của Đức Chúa Trời được phục-hưng trong sự phồn-thịnh về thiêng-liêng

29. In Chinese-speaking cultures the number eight is associated with abundance, prosperity and good fortune.

Trong văn hóa truyền thống Nước Trung Hoa, số 8 ( bát ) có liên hệ với sự giàu sang, thịnh vượng và như mong muốn .

30. Hittite prosperity largely depended on their control of trade routes and natural resources, specifically metals.

Sự thịnh vượng của Hittite hầu hết là phụ thuộc vào vào sự trấn áp của họ vào tuyến đường kinh doanh và tài nguyên vạn vật thiên nhiên, đơn cử là những sắt kẽm kim loại .

31. He knew that greatness had little to do with outward signs of prosperity or position.

Ngài biết rằng sự cao quý tương quan rất ít đến tín hiệu vẻ bên ngoài của sự thịnh vượng hoặc vị thế .

32. It is seen as a gauge of prosperity for businesses regulated by UK company law.

Nó được xem như thước đo cho sự thịnh vượng của những doanh nghiệp được kiểm soát và điều chỉnh bởi luật công ty Vương quốc Anh .

33. The gold era led to a long period of prosperity, sometimes called “the long boom”.

Kỷ nguyên vàng dẫn đến một quy trình tiến độ thịnh vượng lê dài, nhiều lúc được gọi là ” the long boom. ”

34. (Isaiah 54:17) No one can forcibly deprive us of our peace and spiritual prosperity.

Sự bình an đó là “ phần cơ-nghiệp của những tôi-tớ Đức Giê-hô-va ” ( Ê-sai 54 : 17 ) .

35. 18 After this warning of judgment, the prophecy turns back to promises of exaltation and prosperity.

18 Sau khi cảnh cáo về sự phán xét, lời tiên tri trở lại với lời hứa về sự vinh hiển và thịnh vượng .

36. The prosperity of the Bosporan Kingdom was based on the export of wheat, fish and slaves.

Sự thịnh vượng của Vương quốc Bosporos đã dựa trên xuất khẩu lúa mì, cá và nô lệ .

37. The prosperity of those resorting to a cheating pair of scales —or to dishonesty— may be enticing.

Sự thịnh vượng của những kẻ dùng cân giả — tức là vô lương — hoàn toàn có thể điệu đàng .

38. Then their spiritual radiance and prosperity will make them shine like the midday sun, dispelling any gloom.

Được thế, sự thịnh vượng về thiêng liêng của họ sẽ làm cho họ chói sáng như mặt trời giữa trưa, làm tan biến mọi u ám và sầm uất .

39. The report suggests several areas of strategic priorities to further reduce poverty and promote shared prosperity, including:

Báo cáo đưa ra một số ít nghành nghề dịch vụ ưu tiên kế hoạch nhằm mục đích thôi thúc giảm nghèo và tăng cường san sẻ thịnh vượng chung, gồm có :

40. You’ve always said how important these contacts are for the future and prosperity of all your people.

Anh khi nào cũng nói, làm thế nào để … dành được một tương lai hưng thịnh cho dân chúng .

41. The promises of the Führer about peace and prosperity have been destroyed… and left nothing but destruction

Tất cả những số lượng, những tiềm năng mà Quốc trưởng đã hứa hẹn đã đi vào hư vô … để lại đằng sau vệt dài hỗn loạn và tan hoang

42. The long and triumphant reign of the first emperor, Augustus, began a golden age of peace and prosperity.

Vị hoàng đế tiên phong là Augustus, thời hạn quản lý của ông lê dài và có nhiều thắng lợi, khởi đầu một thời kỳ hoàng kim với hoà bình và thịnh vượng .

43. The Conservative failure to restore prosperity led to the return of Mackenzie King’s Liberals in the 1935 election.

Sự thất bại của Đảng Bảo thủ trong việc Phục hồi sự thịnh vượng dẫn đến việc Đảng Tự do của Mackenzie King thắng lợi trong tổng tuyển cử năm 1935 .

44. The wonders of prosperity and technology overwhelm us and shower us with security, entertainment, instant gratification, and convenience.

Những điều kỳ diệu của sự thịnh vượng và công nghệ tiên tiến tràn ngập tất cả chúng ta và mang đến cho tất cả chúng ta sự bảo đảm an toàn, vui chơi, cảm xúc hài lòng tức thì, và thuận tiện .

45. Government does create prosperity and growth, by creating the conditions that allow both entrepreneurs and their customers to thrive.

nhà nước có tạo ra sự thịnh vượng và tăng trưởng bằng cách tạo ra những điều kiện kèm theo mà được cho phép cả thương nhân và người mua của họ phát đạt .

46. The Romans worshiped him as a god; merchants and travelers prayed to him for prosperity and protection from danger.

Người La Mã tôn thờ ông như một vị thần ; những người lái buôn và lữ khách cầu khấn ông để được phát đạt và được phù hộ khỏi nguy khốn .

47. Moreover, John III is credited with carefully developing the internal prosperity and economy of his realm, encouraging justice and charity.

Hơn nữa, Ioannes III còn được ghi nhận công lao nhờ vào quy trình tăng trưởng một cách cẩn trọng sự thịnh vượng quốc nội và nền kinh tế tài chính trong lãnh địa của ông, khuyến khích công lý và bác ái .

48. Extensive city growth and prosperity depended on the coal mining and steel industries, which took off during the Industrial Revolution.

Sự thình vượng và tăng trưởng lớn của thành phố nhờ vào vào công nghiệp khai thác than và công nghiệp thép trong cuộc Cách mạng Công nghiệp .

49. Seattle celebrated its restored prosperity and made a bid for world recognition with the Century 21 Exposition, the 1962 World’s Fair.

Seattle tổ chức triển khai lễ ăn mừng cho sự hồi sinh thịnh vượng của nó và tổ chức triển khai Triển lãm thế kỉ 21 và Hội chợ quốc tế 1962 .

50. ● Some people in Africa, Southern Asia, the Caribbean, and the Middle East associate a lighter complexion with prosperity and high fashion.

● Một số người ở châu Phi, Nam Á, vùng Ca-ri-bê và Trung Đông link làn da trắng với sự thịnh vượng và sành điệu .

51. Pure of spirit and pure of race, these two souls commit themselves to the defense and prosperity of their sacred blood.

Những tâm hồn và chủng loài thuần khiết, hai tâm hồn này đã quyết định hành động gắn liền nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ … và tăng trưởng dòng máu rất thiêng .

52. It is as if they have no consciousness of the fact that their prosperity and their very existence depend upon Jehovah.

Như thể họ không nhận thức được sự kiện là sự thịnh vượng và ngay cả sự sống của họ đều tùy thuộc Đức Giê-hô-va .

53. • The World Bank measures “shared prosperity” using the growth rate of the average income of the poorest 40 percent of the population.

• Ngân hàng Thế giới ( WB ) đã đo lường và thống kê “ san sẻ thịnh vượng ” bằng tỷ suất tăng trưởng mức thu nhập trung bình của nhóm 40 % dân số nghèo nhất .

54. So USAID – our mission is to end extreme poverty, to promote resilient, democratic societies, all the while advancing our security and prosperity.

Tổ chức USAID – thiên chức của chúng tôi là chấm hết thực trạng đói nghèo bần hàn, nhằm mục đích thôi thúc xã hội dân chủ và có năng lực thích ứng tốt, cùng lúc tăng cường bảo mật an ninh và sự thịnh vượng .

55. Reverent people keenly awaited the Messiah’s coming to abolish suffering, tyranny, and poverty, and to shed light on life, prosperity, and tranquillity.

Những người tin kính thiết tha mong mỏi đấng Mê-si đến để loại trừ đi sự đau khổ, bạo ngược, nghèo khó, và để soi sáng đời sống, sự thịnh vượng và yên tĩnh .

56. They need a real and sustained commitment to help end their cycles of violence, and launch them on a safe passage to prosperity.”

Họ cần một lời cam kết thật sự và vĩnh viễn nhằm mục đích chấm hết chu kỳ luân hồi của đấm đá bạo lực, và đưa họ đến một đường lối bình an thịnh vượng ” .

57. Work on the ground floor of the white marble campanile began on August 14, 1173 during a period of military success and prosperity.

Việc thiết kế xây dựng lầu chuông tầng thứ nhất bằng đá cẩm thạch khởi đầu ngày 9 tháng 8, 1173, một quá trình của sự thịnh vượng và những thắng lợi quân sự chiến lược .

58. (Daniel 2:44; Matthew 6:10) This government will usher in an unprecedented era of peace, prosperity, and well-being for all obedient mankind.

( Đa-ni-ên 2 : 44 ; Ma-thi-ơ 6 : 10 ) nhà nước này sẽ mở màn một kỷ nguyên thanh thản, thịnh vượng và phúc lộc vô tiền khoáng hậu cho toàn thể trái đất biết vâng lời .

59. The queen of Sheba was so impressed with Solomon’s wisdom and the prosperity of his kingdom that there was “no more spirit in her.”

Sự khôn ngoan của Sa-lô-môn và sự phồn thịnh của vương quốc người đã gây ấn tượng can đảm và mạnh mẽ nơi nữ vương Sê-ba đến độ bà “ mất vía ” .

60. The destruction of the wicked and the removal of wicked rulership are essential before true peace and prosperity can be restored to the earth.

Việc hủy hoại kẻ ác cùng những nhà quản lý đầy dã tâm chắc như đinh là điều thiết yếu để Phục hồi thực trạng độc lập và thịnh vượng trên đất .

61. Jehovah promised that in return for obedience to his laws, he would make the nation ‘overflow with prosperity.’ —Deuteronomy 28:1, 2, 11, 12.

Đức Giê-hô-va hứa rằng nếu họ giữ theo luật này, Ngài sẽ làm cho cả dân hưởng “ của-cải nhiều dư-dật ”. — Phục-truyền Luật-lệ Ký 28 : 1, 2, 11, 12 .

62. Your presence shows strong encouragement, commitment and leadership vision for the development and prosperity of Dong Thap Province, as well as the Mekong Delta Region.

Sự xuất hiện của Thủ tướng là nguồn động viên lớn và đồng thời cũng bộc lộ quyết tâm và tầm nhìn của chính phủ nước nhà so với sự tăng trưởng và thịnh vượng của Đồng Tháp nói riêng và của cả vùng đồng bằng sông Cửu long nói chung .

63. We might plead for prosperity, and we receive enlarged perspective and increased patience, or we petition for growth and are blessed with the gift of grace.

Chúng ta hoàn toàn có thể khẩn nài được thịnh vượng, và tất cả chúng ta có được cái nhìn xa hơn và kiên trì hơn, hoặc tất cả chúng ta thỉnh cầu để được tăng trưởng và được ban phước với ân tứ, và ân tứ đó là ân điển .

64. In 1498, Vasco da Gama reached India and brought economic prosperity to Portugal and its population of 1.7 million residents, helping to start the Portuguese Renaissance.

Năm 1498, Vasco da Gama đến được Ấn Độ và đem lại thịnh vượng kinh tế tài chính cho Bồ Đào Nha, giúp khởi đầu Phục hưng Bồ Đào Nha .

65. Known as the Belle Époque, the turn of the century was a period characterised by optimism, regional peace, economic prosperity and technological, scientific and cultural innovations.

Được biết đến với tên gọi Belle Époque, quá trình chuyển giao sang thế kỷ XX là thời kỳ có đặc trưng là tính sáng sủa, hoà bình khu vực, thịnh vượng kinh tế tài chính, và những phát kiến kỹ thuật, khoa học và văn hoá .

66. Particularly in the Greek-speaking provinces of the East, many felt genuine gratitude toward Augustus, who had established prosperity and peace after a long period of war.

Đặc biệt trong những tỉnh nói tiếng Hy Lạp ở phía Đông, nhiều người thành thật biết ơn Au-gút-tơ, người đã thiết lập nền tự do, thịnh vượng sau một thời hạn dài có cuộc chiến tranh .

67. Many see at the root of most of the present social ills the tendency to try to use material prosperity to solve what are really inner troubles.

Nhiều người nhận thấy nguyên do cốt lõi của hầu hết tệ trạng xã hội lúc bấy giờ là khuynh hướng cố sử dụng sự phồn hoa vật chất để xử lý những phiền muộn thật sự thuộc nội tâm .

68. Prosperity returned to Canada during the Second World War and continued in the following years, with the development of universal health care, old-age pensions, and veterans’ pensions.

Canada phục sinh sự thịnh vượng trong Chiến tranh quốc tế thứ hai và liên tục trong nhiều năm sau, với sự tăng trưởng của y tế toàn dân, lương hưu trí, và trợ cấp cựu chiến binh .

69. In its right hand is a key, a symbol of prosperity and openness, and in its left is a lotus flower, a symbol of peace, equality and purity.

Trên bàn tay phải của loài chim thánh này có một chiếc khóa, một hình tượng của phồn thịnh và cởi mở, và trên tay trái của chim là một bông hoa sen, một hình tượng của độc lập, bình đẳng và tinh khiết .

70. (Joel 3:18) Yes, Jehovah will continue to pour out on his praisers on earth an overflow of joyful blessings and prosperity and an increasing stream of precious truth.

Đúng vậy, Đức Giê-hô-va sẽ liên tục đổ lên những người ca tụng Ngài ở trên đất những ân phước vui mừng và sự thịnh vượng tràn ngập và một khe suối ngày càng nhiều lẽ thật quý báu .

71. “Efforts to boost shared prosperity will require a variety of strategies for countries, because the bottom 40 percent is made up of different populations in each one,” Kim noted.

“ Nỗ lực tăng cường san sẻ thịnh vượng yên cầu những nước phải vận dụng nhiều kế hoạch khác nhau bởi nhóm 40 % dưới đáy tại mỗi nước rất khác nhau, ” ông Kim chú ý quan tâm .

72. Thus this same prophecy in Isa chapter 35 finds a distinct fulfillment in our time, with the restoration of the remnant of spiritual Israel to prosperity and health in a spiritual paradise.

Vậy lời tiên tri này nơi đoạn 35 [ Ê-sai 35 ] được ứng nghiệm rõ ràng thời nay, qua việc phục hưng số người còn sót lại trong dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng để họ lại được thịnh vượng và khỏe mạnh trong một địa đàng thiêng liêng .

73. “This approach really fits the World Bank’s twin goals in eradicating extreme poverty by 2030 and promoting shared prosperity by improving the living standards of the bottom 40% of the population in every country.”

“ Cách tiếp cận này rất tương thích với tiềm năng kép của Ngân hang Thế giới là xóa nghèo cùng cực vào năm 2030 và thôi thúc thịnh vượng chung trải qua nâng cao điều kiện kèm theo sống cho nhóm 40 % thu nhập thấp nhất ở toàn bộ những vương quốc. ”

74. Iron Age burials, in the Kerameikos and other locations, are often richly provided for and demonstrate that from 900 BC onwards Athens was one of the leading centres of trade and prosperity in the region.

Các di chỉ mai táng Thời đại đồ sắt, tại Kerameikos và những khu vực khác, cho thấy rằng từ năm 900 TCN trở đi Athens là một TT thương mại và thịnh vượng số 1 trong khu vực .

75. The post–Cold War era saw a period of unprecedented prosperity in the West, especially in the United States, and a wave of democratization throughout Latin America, Africa, and Central, South-East and Eastern Europe.

Thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh cũng là một tiến trình thịnh vượng chưa từng có ở phương Tây, đặc biệt quan trọng tại Hoa Kỳ, và một làn sóng dân chủ hoá trên khắp Mỹ Latinh, châu Phi và Đông Âu .

76. “He is the canker-worm to gnaw his own vitals; and the vulture to prey upon his own body; and he is, as to his own prospects and prosperity in life, a [destroyer] of his own pleasure.

“ Người ấy là con sâu đo gặm mòn phủ tạng của mình ; và là con chim kên kên săn mồi là chính thể xác của mình ; và người ấy, về viễn tượng thành công xuất sắc trong đời, chi là một [ kẻ tàn phá ] tham vọng của mình mà thôi .

77. U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton underlined the importance of the Lower Mekong region and its individual countries to the United States and America’s commitment to advancing peace and prosperity in the ASEAN region as a whole .

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của khu vực hạ lưu sông Mê-kông và từng vương quốc trong đó so với Hoa Kỳ và việc Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy hoà bình và thịnh vượng trong khu vực thuộc ASEAN nói chung .

78. Teachers like Kenneth Copeland assert that total prosperity is validated by the teachings of the Apostle John: “Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth” (3 John 2).

( Matthew 6 : 19-21 ) Những người ủng hộ thuyết Lời Đức tin như Kenneth Copeland lập luận rằng Phúc âm Hưng thịnh được hậu thuẫn bởi lời của Sứ đồ John ( Gioan hoặc Giăng ), ” tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh trong phần xác cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy ” ( 3J ohn 2 ) .

79. The corporation’s purpose for its service is: “to develop an urban transit system, provide a convenience for citizens, and promote a national prosperity through the construction of public transportation facilities in the transit zone of metro and operational rationalization.”

Mục đích của công ty cho dịch vụ của mình là : “ để tăng trưởng mạng lưới hệ thống luân chuyển đô thị, mang lại sự tiện nghi cho nhân dân, và thôi thúc sự thịnh vượng cho vương quốc trải qua việc kiến thiết xây dựng hạ tầng giao thông vận tải công cộng trong vùng tàu điện ngầm và hợp lý hóa hoạt động giải trí. ”

80. During their relatively short-lived tenure, the Ayyubids ushered in an era of economic prosperity in the lands they ruled and the facilities and patronage provided by the Ayyubids led to a resurgence in intellectual activity in the Islamic world.

Trong một thời hạn chiếm hữu tương đối ngắn ngủi, người Ayyub mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng kinh tế tài chính trên vùng đất họ quản lý, và việc tạo điều kiện kèm theo cùng bảo trợ của Ayyub dẫn đến hồi sinh hoạt động giải trí tri thức trong quốc tế Hồi giáo .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments