Nghĩa của từ ‘self-discipline’ trong Từ điển Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” self-discipline “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ self-discipline, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ self-discipline trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Self-Discipline

Kỷ Luật Tự Giác

Advertisement

2. Self-discipline is needed.

Kỷ luật tự giác là thiết yếu .

3. Such self-discipline is rewarding.

Kỷ luật cá thể như vậy đem lại hiệu quả tốt .

Advertisement

4. It will require self-discipline.

Nó sẽ yên cầu kỷ luật tự giác .

5. This takes effort and self-discipline.

Advertisement

Điều này yên cầu sự cố gắng và kỷ luật tự giác .

6. Others were Stoics, stressing self-discipline.

Những người khác theo phái Stoiciens nhấn mạnh vấn đề đến sự khắc kỷ ( tự sửa phạt ) .

7. “It is where I learned self-discipline.”

Đó là nơi mà tôi đã học được kỷ luật tự giác. ”

8. Self-discipline and personal organization are essential.

Advertisement

Điều cốt yếu là ta phải kỷ luật tự giác và biết cách tổ chức triển khai đời sống cá thể .

9. The key word is discipline—self-discipline.

Từ hầu hết là kỷ luật — kỷ luật tự giác .

10. Again, self-discipline and concentration are needed.

Lần nữa, tất cả chúng ta cần có kỷ luật tự giác và tập trung chuyên sâu tư tưởng .

11. Obviously, this requires good scheduling and self-discipline.

Advertisement

Hiển nhiên, điều này yên cầu có thời dụng biểu tốt và kỷ luật tự giác .

12. The principle of work is part of self-discipline.

Nguyên tắc làm việc là một phần của việc kỷ luật tự giác.

13. Successful self-teaching requires self-discipline and reflective capability.

Sự thành công xuất sắc của việc tự học nhu yếu ý thức tự kỉ luật và năng lực tâm lý sâu ( reflective capability ) .

Advertisement

14. I think self-discipline is something, it’s like a muscle.

Tôi nghĩ rằng kỉ luật là một điều gì đó giống như là cơ bắp .

15. We are not born with an inclination toward self-discipline.

Khi sinh ra, tất cả chúng ta không sẵn có tính kỷ luật .

16. How necessary discipline is to true worshipers —particularly self-discipline!

Kỷ luật thật thiết yếu cho những người thờ phượng thật — đặc biệt quan trọng là kỷ luật tự giác !

17. Importance is placed on family, religion, education, self-discipline and respect.

Advertisement

Xã hội đặt nặng những yếu tố mái ấm gia đình, tôn giáo, giáo dục, tự kỷ luật và sự tôn trọng .

18. Not pursuing your “own pleasure” on the Sabbath requires self-discipline.

Việc “ không theo ý riêng mình ” vào ngày Sa Bát yên cầu kỷ luật tự giác .

19. We may need the gift of self-discipline or of cheerfulness.

Chúng ta hoàn toàn có thể cần ân tứ về kỷ luật tự giác hoặc về niềm vui .

20. “I do this by exercising self-discipline and being resourceful,” she says.

Chị cho biết : “ Tôi làm được điều này nhờ tự chủ và khéo xoay sở .

21. Self-reliance is a product of provident living and exercising economic self-discipline.

Sự tự cung tự túc là tác dụng của lối sống tằn tiện và có kỷ luật tự giác về mặt kinh tế tài chính .

22. Self-discipline is a rigorous process at best; too many of us want it to be effortless and painless.

Sự kỷ luật tự giác là một tiến trình nghiêm khắc nhất ; có quá nhiều người trong tất cả chúng ta muốn nó mà không bỏ ra nỗ lực và không bị đau đớn .

23. Eternal life in the kingdom of our Father is your goal, and self-discipline will surely be required if you are to achieve it.

Cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Cha Thiên Thượng tất cả chúng ta là tiềm năng của những em và kỷ luật tự giác chắc như đinh sẽ được yên cầu nếu những em phải đạt được tiềm năng đó .

24. Its founder, Mahāvīra, taught that all living things have eternal souls and that salvation of the soul from the bondage of Karma is possible only through extreme self-denial and self-discipline and a rigid application of nonviolence toward all creatures.

Người sáng lập là ông Mahāvīra. Ông dạy rằng mọi vật sống đều có linh hồn trường cửu và linh hồn chỉ được cứu khỏi sự kìm kẹp của Nghiệp Báo bằng lối sống cực kỳ khắc khổ và kỷ luật tự giác và triệt để bất bạo động so với mọi sinh vật .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments