tác hại trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Trà xanh cũng có thể bảo vệ gan khỏi tác hại của các chất độc như rượu bia .

Green tea also seems to protect the liver from the damaging effects of toxic substances such as alcohol .

EVBNews

(Khải-huyền 3:14-18) Ngày nay, chủ nghĩa vật chất vẫn có tác hại tương tự.

(Revelation 3:14-18) Materialism has a similar effect today.

jw2019

Sự căng thẳng của suy thoái có thể gây ra nhiều tác hại trước khi nó kết thúc.

The severity of this recession will cause more pain before it ends.

OpenSubtitles2018. v3

TÁC HẠI CỦA RƯỢU

HOW ALCOHOL CAN DAMAGE YOU

jw2019

(2 Cô-rinh-tô 6:14) Điều đó có thể tác hại đến mối liên lạc và hạnh phúc lứa đôi.

(2 Corinthians 6:14) This can have a detrimental effect on communication and on marital happiness.

jw2019

Điều này có tác hại to lớn đối với sức khỏe của chúng ta.

These have tremendous consequences for our health.

ted2019

Tạp chí này cho biết các tác hại của rượu trên cơ thể.

However, some wonder : Is it proper to venerate the instrument used to put Jesus to death ?

jw2019

(“Mình tưởng là bạn biết tác hại của thuốc lá!”).

( “ I thought you were too smart to smoke ! ” )

jw2019

Trong vùng này, bức xạ tia cực tím có tác hại lớn.

In this region, the U.V. radiation is really nasty .

ted2019

Nó đồng thời mang đến nhiều tác hại cho sức khỏe con người.

But it also had deleterious health consequences to people .

QED

Vì anh đã chứng kiến tác hại của nó với động mạch cảnh như thế nào rồi.

Well, because I’ve seen what it does to a carotid artery .

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ cần 0.85 độ C là chúng ta đã thấy rất nhanh hơn những tác hại được dự đoán.

Already it just, 0.85 degrees, we’re seeing faster than predicted impacts.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay cả bệnh tật, tuổi già và sự chết sẽ không tác hại trên chúng ta!

Why, even sickness, old age, and death will not plague us!

jw2019

Chúng ta đều đồng ý rằng ngộ nhận thứ hai cũng gây tác hại nghiêm trọng.

we must all agree that also our second myth has taken a vital blow.

ted2019

Đó không phải tác hại duy nhất của âm thanh kinh dị.

And that’s not the only thing that bad sound damages.

QED

(Châm-ngôn 12:18) Như đã thảo luận trong bài trước, vấn đề này có thể gây nhiều tác hại.

(Proverbs 12:18) As discussed in the preceding article, this can have devastating effects.

jw2019

Ngươi đã thấy tác hại của việc quan tâm cho lũ hoang dã chưa?

You see what caring about savages unworthy of your status brings ?

OpenSubtitles2018. v3

Tác hại nghiêm trọng của nó là rhabdomyolysis.

The effect is a serious one, rhabdomyolysis.

WikiMatrix

Thật ra, điều này gây nên một số tác hại còn nghiêm trọng hơn việc hút thuốc lá!

In fact, some of the harmful effects were even greater than those for a current smoker!

jw2019

Tránh các tác hại—Bằng cách nào?

Avoid the Dangers —How?

jw2019

Tác hại đến trí não

Dangerous for the Mind

jw2019

Chúng tạo tấm màn bảo vệ giúp giảm tác hại của mưa nặng hạt.

They form a canopy that alleviates the impact of heavy rains.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải là mọi người không quan tâm tác hại đến môi trường.

It’s not that people are ignorant to the environmental damage.

ted2019

• Làm thế nào bạn có thể tránh tác hại của việc lạm dụng rượu?

• How can you avoid the dangers of alcohol abuse?

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments