triết học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Người theo thuyết tương thích quan trọng nhất trong lịch sử triết học là David Hume.

The most important compatibilist in the history of the philosophy was David Hume.

Bạn đang đọc: triết học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Advertisement

WikiMatrix

Nhà triết học người Pháp Denis Diderot đã đến thăm Nga với lời mời của Catherine Đại đế.

The French philosopher Denis Diderot was visiting Russia on Catherine the Great’s invitation.

WikiMatrix

Cha anh là một nhà triết học.

Advertisement

Your father was a philosopher.

OpenSubtitles2018. v3

Mersenne đã nhấn mạnh rằng mục tiêu của nhà triết học tự nhiên phải là sự chính xác.

Advertisement

Mersenne insisted that the goal of the natural philosopher should be precision.

Literature

Có nhiều trường phái tư tưởng khác nhau trong triết học về khoa học.

There are different schools of thought in philosophy of science.

WikiMatrix

Trong thế kỷ 19, một luật gia nổi tiếng, nhà triết học, Gian Domenico Romagnosi, sống ở Carate.

Advertisement

During the 19th century jurist and philosopher Gian Domenico Romagnosi lived in Carate.

WikiMatrix

Clement xem triết học là “thần học chân chính”

Clement saw philosophy as “true theology”

jw2019

Bạn thường ngủ suốt lớp triết học đó.

Advertisement

You were sleeping during that class .

QED

Từ các tài liệu thu thập này, họ xây dựng một hệ thống triết học mới.

Out of this collected material they constructed their new system of philosophy.

WikiMatrix

Cô gặp Abimael Guzmán, một giáo sư triết học, thông qua cha mẹ cô.

Advertisement

She met Abimael Guzmán, a professor of philosophy, through her parents.

WikiMatrix

Xuất bản năm 1762, tác phẩm đã có nhiều ảnh hưởng tới triết học phương Tây.

Published in 1762, it became one of the most influential works of political philosophy in the Western tradition.

WikiMatrix

Không có nhiều việc làm cho tiến sĩ về triết học Ả rập.

Not a lot of jobs, however, for Ph. D.s in Arabic Studies.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Từ gốc dịch là “triếthọc” có nghĩa là “việc yêu thích và theo đuổi sự khôn ngoan”.

The word “philosophy” literally means “the love and pursuit of wisdom.”

jw2019

Nghệ thuật như là sự bắt chước có nguồn gốc sâu xa trong triết học Aristotle.

Art as mimesis has deep roots in the philosophy of Aristotle.

WikiMatrix

H.-J. Glock, triết học phân tích là gì?

H.-J. Glock, What Is Analytic Philosophy?

WikiMatrix

3 Sứ đồ Phao-lô nói lẽ thật không nằm trong triết học và truyền thuyết của loài người.

3 The apostle Paul said that the truth was not to be found in human philosophies and traditions.

jw2019

1923) 13 tháng 3: Hilary Putnam, nhà triết học, toán học và khoa học máy tính người Mỹ (s.

1923) March 13 – Hilary Putnam, American philosopher, mathematician and computer scientist (b.

WikiMatrix

Tại đây ông nghiên cứu triết học, luật và nghệ thuật, và tốt nghiệp vào năm 1735.

Here he studied philosophy, law, and the arts, graduating as baccalauréat en arts in 1735.

WikiMatrix

Triếthọc và lời hư-không” của thế gian

“The Philosophy and Empty Deception” of the World

jw2019

Cách mạng xã hội là một phạm trù triết học.

Communism as a radical philosophical idea.

WikiMatrix

Những tiêu chí đầu tiên được đặt ra bởi nhà triết học khoa học Karl Popper.

The criterion was first proposed by philosopher of science Karl Popper.

WikiMatrix

Một nhà triếthọc tài-ba và một hiền-nhân, hay cả đến một nhà tiên-tri ư?

As a great philosopher and a wise man, even a prophet?

jw2019

Triết học và phụ nữ

Philosophy and girls

opensubtitles2

Đó là triết học, bác Alfred.

It’s a philosophy, Alfred.

OpenSubtitles2018. v3

Điểm khác biệt giữa tôn giáo và triết học là gì?

What’s the difference between religion and philosophy?

Tatoeba-2020. 08

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments