đào tạo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chúng tôi không đào tạo các kỹ năng cần thiết cho tương lai.

We are not creating the types of skills needed for the future.

ted2019

lớn lên ở Kashmir, và được đào tạo tại Luân Đôn.

Kashmir- raised, and London- trained.

QED

Chúng đang cố đào tạo bản thân chúng để trở thành một sát nhân giỏi hơn.

They’re trying to make themselves into better killers. Mmm-hmm.

OpenSubtitles2018. v3

Việc đào tạo môn đồ đòi hỏi sự gì?

The making of disciples requires what?

jw2019

Poepon trải qua đào tạo trẻ ở Ajax nhưng chưa bao giờ thi đấu ở đội chính.

Poepon came through the youth ranks at Ajax but never played for their senior team.

WikiMatrix

Tìm được niềm vui trong việc đào tạo môn đồ

Discovering the Joy of Teaching

jw2019

Anh quên chúng ta được đào tạo chung hả?

You forgotten we trained together?

OpenSubtitles2018. v3

Đầu năm 2006, hệ đào tạo hoàn chỉnh đại học bắt đầu khóa học đầu tiên.

In early 2006, the universitylevel completion program started the first course.

WikiMatrix

Đào tạo anh ta, lăng xê, biến anh ta thành thứ vĩ đại nhất trong boxing, và…

Make him, promote him, make him the next biggest thing in boxing, and…

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có được đào tạo về tổn thương tinh thần, nhưng đó không phải chuyên môn của tôi.

I have some trauma training, but it’s not my area of focus.

OpenSubtitles2018. v3

Nói không với những buổi đào tạo cấp tốc

Say No to the Seminars

EVBNews

Ông xung khắc với người đào tạo phụ trách ông, Patrick Blackett, người chỉ hơn ông vài tuổi.

He developed an antagonistic relationship with his tutor, Patrick Blackett, who was only a few years his senior.

WikiMatrix

Trong quá trình giáo dục công dân, chúng ta đã đào tạo một kẻ giết người.

In the process of educating the public, we educated a killer.

OpenSubtitles2018. v3

Thành phố lớn nhất và trung tâm đào tạo, y khoa và thương mại là Johnson City.

The county’s largest city and a regional educational, medical and commercial center is Johnson City.

WikiMatrix

Nó chẳng đòi hỏi bất kỳ sự đào tạo đặc biệt nào.

It doesn’t require any special training.

QED

Và tôi nhận ra rằng tôi phải đến trường đào tạo về thiết kế.

And I realized then I had to go to design school .

QED

Anh đã đào tạo họ như thế nào vậy?

How the hell do you train these guys?

OpenSubtitles2018. v3

Tất nhiên, họ cần được đào tạo để làm việc trong kho hàng.

Of course, they’re all trained to work in warehouses.

ted2019

Thỏ có thể dễ dàng đào tạo để tìm hiểu tên.

Rabbits can become trained to learn their name.

WikiMatrix

• Tăng tính cạnh tranh thông qua đào tạo nghề và phát triển kỹ năng

• Strengthening Competitiveness through vocational training and skills development

worldbank.org

10 Chúng ta tiếp tục việc đào tạo môn đồ cho đến khi nào?

10 Until when should we continue with disciple making?

jw2019

(Cũng xem khung “Đào tạo môn đồ trong khu vực thương mại”).

(Include the box “Making Disciples of Business People.”)

jw2019

Làm thế nào chúng ta có thể gia tăng niềm vui trong việc đào tạo môn đồ?

How may we be able to increase the joy we gain from the disciple-making work?

jw2019

Đó là niềm vui của công việc đào tạo môn đồ.

That is the joy of making disciples.

jw2019

Chúa Giê-su tiếp tục trông nom công việc đào tạo môn đồ.

Jesus continues to oversee the disciple-making work.

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments