Excel ứng dụng trong kinh tế Bài 4 pdf

Excel ứng dụng trong kinh tế Bài 4 pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.16 KB, 5 trang )

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5.Giải phương trình và hệ phương trình
Trần Thanh Phong 36 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế
BÀI 4. BÀI TOÁN ĐIỂM HOÀ VỐN

4.1. Giới thiệu
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, câu hỏi thường đặt ra là sản xuất hay
bán bao nhiêu sản phẩm để cân bằng giữa thu nhập và chi phí, nghóa là khi đó
doanh nghiệp được hòa vốn. Dưới đây là tóm tắt lý thuyết:
Số liệu cần co
ù
F: đònh phí
v: biến phí đơn vò
r: giá bán đơn vò
Biến
Q: sản lượng
Biến trung gian

TC: Tổng chi phí
DT: Tổng thu nhập
Hàm mục tiêu

LN: Lợi nhuận
Điểm hoà vốn là điểm mà tại đó lợi nhuận bằng 0
Các phương trình quan hệ

LN = DT – TC
DT = r*Q
TC = F + v*Q
Công thức tính điểm hoà vốn

LN = DT – TC

LN = r*Q – (F + v*Q)
Điểm hoà vốn thì LN = 0
Ỵ r*Q – (F + v*Q) = 0
Ỵ Điểm hoà vốn
vr
F
Q
BE

=

Để giải bài toán điểm hòa vốn ta cần: xác đònh các dữ liệu, các biến, hàm
mục tiêu và các mối quan hệ giữa các biến.

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5.Giải phương trình và hệ phương trình
Trần Thanh Phong 37 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế
4.2. Bài toán minh họa
Bài toán có các số liệu tóm tắt như sau: Đònh phí là 5triệu đồng, giá bán sản
phẩm là 14.000 đồng và chi phí để sản xuất một đơn vò sản phẩm là 6.000 đồng.
Xác đònh điểm hòa vốn và vẽ đồ thò.
Bài này sẽ giới thiệu hai cách giải (dùng tập tin bai4-1.xls).
Tính điểm hòa vốn
Cách 1.
Dùng công thức tính điểm hòa vốn
Công thức tính điểm hoà vốn là
vr
F
Q

Xem thêm: Viber

BE

=

Ta có: F = 5.000.000 VND
r = 14.000 VND
v = 6.000 VND
Thay vào công thức
625
000.6000.14
000.000.5
=

=
BE
Q đơn vò sản phẩm.

Cách 2.
Dùng Goal Seek

B1. Lập bài toán trên Excel: nhập các biến, thiết lập hàm mục tiêu và các quan hệ
như hình 4.1.

Hình 4.1. Lập bài toán trên bảng tính

B2. Chọn ô có đòa chỉ B12, sau đó chọn Tools Ỉ Goal Seek… Khai báo các thông
số như hình 4.2 bên dưới.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5.Giải phương trình và hệ phương trình
Trần Thanh Phong 38 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

Hình 4.2. Khai báo các thông số cho Goal Seek

B3. Nhấp nút OK để chạy Goal Seek. Kết quả cần tìm sẽ hiển thò tại ô B7 (sản
lượng) và giá trò của hàm mục tiêu lợi nhuận tại B12 lúc này bằng 0.

Vẽ đồ thò điểm hòa vốn

B1. Lập bảng số liệu cần thiết cho vẽ đồ thò.
Ỉ Tự nhập vào các giá trò trong vùng B15:H15
Ỉ Lập công thức cho các ô B16:H20 theo các quan hệ trình bày ở phần tóm
tắt lý thuyết và xem phần ghi chú trong hình 4.3.

Hình 4.3. Lập bảng số liệu cho đồ thò

B2. Chọn vùng đòa chỉ A15:H20, sau đó chọn Insert Ỉ Chart …. Chọn kiểu đồ thò
Scatter như hình 4.4. Nhấp nút Next qua bước tiếp theo.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5.Giải phương trình và hệ phương trình
Trần Thanh Phong 39 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

Hình 4.4. Chọn kiểu đồ thò

B3. Chọn vùng dữ liệu cho các đồ thò, sau đó nhấp nút Next.

Hình 4.5. Chọn vùng dữ liệu cho các đồ thò

B4. Thiết lập các tùy chọn cho đồ thò: tên đồ thò, tên các trục, đường kẽ ngang/ dọc,
chú thích, … Nhấp nút Next qua bước tiếp theo.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5.Giải phương trình và hệ phương trình

Trần Thanh Phong 40 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế

Hình 4.6. Thiết lập các tùy chọn cho đồ thò
B5. Chọn nơi đặt đồ thò.

Hình 4.7. Chọn nơi đặt đồ thò
B6. Nhấp nút Finish để hoàn tất. Sau đó hiệu chỉnh đồ thò theo yêu cầu.

Hình 4.8. Đồ thò điểm hòa vốn
LN = r * Q – ( F + v * Q. ) Điểm hoà vốn thì LN = 0 Ỵ r * Q – ( F + v * Q. ) = 0 Ỵ Điểm hoà vốnvrBEĐể giải bài toán điểm hòa vốn ta cần : xác đònh những tài liệu, những biến, hàmmục tiêu và những mối quan hệ giữa những biến. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5. Giải phương trình và hệ phương trìnhTrần Thanh Phong 37 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế4. 2. Bài toán minh họaBài toán có những số liệu tóm tắt như sau : Đònh phí là 5 triệu đồng, giá cả sảnphẩm là 14.000 đồng và ngân sách để sản xuất một đơn vò mẫu sản phẩm là 6.000 đồng. Xác đònh điểm hòa vốn và vẽ đồ thò. Bài này sẽ ra mắt hai cách giải ( dùng tập tin bai4-1.xls ). Tính điểm hòa vốnCách 1. Dùng công thức tính điểm hòa vốnCông thức tính điểm hoà vốn làvrBETa có : F = 5.000.000 VNDr = 14.000 VNDv = 6.000 VNDThay vào công thức625000. 6000.14000.000.5 BEQ đơn vò loại sản phẩm. Cách 2. Dùng Goal SeekB1. Lập bài toán trên Excel : nhập những biến, thiết lập hàm mục tiêu và những quan hệnhư hình 4.1. Hình 4.1. Lập bài toán trên bảng tínhB2. Chọn ô có đòa chỉ B12, sau đó chọn Tools Ỉ Goal Seek … Khai báo những thôngsố như hình 4.2 bên dưới. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5. Giải phương trình và hệ phương trìnhTrần Thanh Phong 38 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tếHình 4.2. Khai báo những thông số kỹ thuật cho Goal SeekB3. Nhấp nút OK để chạy Goal Seek. Kết quả cần tìm sẽ hiển thò tại ô B7 ( sảnlượng ) và giá trò của hàm mục tiêu doanh thu tại B12 lúc này bằng 0. Vẽ đồ thò điểm hòa vốnB1. Lập bảng số liệu thiết yếu cho vẽ đồ thò. Ỉ Tự nhập vào những giá trò trong vùng B15 : H15Ỉ Lập công thức cho những ô B16 : H20 theo những quan hệ trình diễn ở phần tómtắt triết lý và xem phần ghi chú trong hình 4.3. Hình 4.3. Lập bảng số liệu cho đồ thòB2. Chọn vùng đòa chỉ A15 : H20, sau đó chọn Insert Ỉ Chart …. Chọn kiểu đồ thòScatter như hình 4.4. Nhấp nút Next qua bước tiếp theo. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5. Giải phương trình và hệ phương trìnhTrần Thanh Phong 39 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tếHình 4.4. Chọn kiểu đồ thòB3. Chọn vùng tài liệu cho những đồ thò, sau đó nhấp nút Next. Hình 4.5. Chọn vùng tài liệu cho những đồ thòB4. Thiết lập những tùy chọn cho đồ thò : tên đồ thò, tên những trục, đường kẽ ngang / dọc, chú thích, … Nhấp nút Next qua bước tiếp theo. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài 5. Giải phương trình và hệ phương trìnhTrần Thanh Phong 40 Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tếHình 4.6. Thiết lập những tùy chọn cho đồ thòB5. Chọn nơi đặt đồ thò. Hình 4.7. Chọn nơi đặt đồ thòB6. Nhấp nút Finish để hoàn tất. Sau đó hiệu chỉnh đồ thò theo nhu yếu. Hình 4.8. Đồ thò điểm hòa vốn

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments