Pascal (đơn vị) – Wikipedia tiếng Việt

Đối với những định nghĩa khác, xem Pascal ( khuynh hướng )

Pascal (ký hiệu Pa) là đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường quốc tế (SI). Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được suy ra từ việc các đơn vị cơ bản.

Advertisement
1 Pa = 1 N/m²

Đơn vị đo lực ( N ) trong SI cũng là một đơn vị chức năng dẫn xuất nên quy về đơn vị chức năng cơ bản của SI là :

1 Pa = 1 N/m² = 1kg/m s-2

Ký hiệu Pa còn dùng để chỉ sức căng, độ dẻo, và sức giãn.
Đơn vị này được đặt theo tên của Blaise Pascal, nhà toán lý học và nhà triết học nổi tiếng người Pháp.

1 pascal là áp suất tạo ra được từ áp lực đè nén 1 niutơn công dụng lên mặt phẳng có diện tích quy hoạnh 1 mét vuông .

1 Pa = 1 N/m²

Hệ thống SI[sửa|sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị pascal

[sửa|sửa mã nguồn]

Tiền tố
Kết hợp với đơn vị pascal
Giá trị
Cách đọc bội sô

Y
YPa
1 × 1024 Pa
Yôtapascal

Advertisement

Z
ZPa
1 × 1021 Pa
Zêtapascal

E
EPa
1 × 1018 Pa
Êxapascal

P
PPa
1 × 1015 Pa
Pêtapascal

T
TPa
1 × 1012 Pa
Têrapascal

G
GPa
1 × 109 Pa
Gigapascal

M
MPa
1 × 106 Pa
Mêgapascal

Advertisement

k
kPa
1 × 103 Pa
Kilôpascal

h
hPa
1 × 102 Pa
Héctôpascal

da
daPa
1 × 101 Pa
Đềcapascal

Tiền tố
Kết hợp với đơn vị Jun
Giá trị
Cách đọc ước sô

d
dPa
1 × 10−1 Pa
Đêxipascal

c
cPa
1 × 10−2 Pa
Xentipascal

Advertisement

m
mPa
1 × 10−3 Pa
Milipascal

μ
μPa
1 × 10−6 Pa
Micrôpascal

n
nPa
1 × 10−9 Pa
Nanôpascal

p
pPa
1 × 10−12 Pa
Picôpascal

f
fPa
1 × 10−15 Pa
Femtôpascal

a
aPa
1 × 10−18 Pa
Atôpascal

Advertisement

z
zPa
1 × 10−21 Pa
Zeptôpascal

y
yPa
1 × 10−24 Pa
Yóctôpascal

Bảng chuyền đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

[sửa|sửa mã nguồn]

Các ước số-bội số
YPa
ZPa
EPa
PPa
TPa
GPa
MPa
kPa
hPa
daPa
JPa
dPa
cPa
mPa
μPa
nPa
pPa
fPa
aPa
zPa
yPa

1 YPa
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 1022
1 × 1023
1 × 1024
1 × 1025
1 × 2626
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039
1 × 1042
1 × 1045
1 × 1048

1 ZPa
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1019
1 × 1020
1 × 1021
1 × 1022
1 × 1023
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039
1 × 1042
1 × 1045

Advertisement

1 EPa
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1016
1 × 1017
1 × 1018
1 × 1019
1 × 1020
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039
1 × 1042

1 PPa
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1013
1 × 1014
1 × 1015
1 × 1016
1 × 1017
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036
1 × 1039

1 TPa
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1010
1 × 1011
1 × 1012
1 × 1013
1 × 1014
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033
1 × 1036

1 GPa
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 107
1 × 108
1 × 109
1 × 1010
1 × 1011
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030
1 × 1033

1 MPa
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 104
1 × 105
1 × 106
1 × 107
1 × 108
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027
1 × 1030

1 kPa
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 105
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 2624
1 × 1027

1 hPa
1 × 10−22
1 × 10−19
1 × 10−16
1 × 10−13
1 × 10−10
1 × 10−7
1 × 10−4
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 105
1 × 108
1 × 1011
1 × 1014
1 × 1017
1 × 1020
1 × 1023
1 × 1026

1 daPa
1 × 10−23
1 × 10−20
1 × 10−17
1 × 10−14
1 × 10−11
1 × 10−8
1 × 10−5
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 104
1 × 107
1 × 1010
1 × 1013
1 × 1016
1 × 1019
1 × 1022
1 × 1025

1 Pa
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 102
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021
1 × 1024

1 dPa
1 × 10−25
1 × 10−22
1 × 10−19
1 × 10−16
1 × 10−13
1 × 10−10
1 × 10−7
1 × 10−4
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 102
1 × 105
1 × 108
1 × 1011
1 × 1014
1 × 1017
1 × 1020
1 × 1023

1 cPa
1 × 10−26
1 × 10−23
1 × 10−20
1 × 10−17
1 × 10−14
1 × 10−11
1 × 10−8
1 × 10−5
1 × 10−4
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 101
1 × 104
1 × 107
1 × 1010
1 × 1013
1 × 1016
1 × 1019
1 × 1022

1 mPa
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−5
1 × 10−4
1 × 10−3
1 × 10−2
1 × 10−1
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018
1 × 1021

1 μPa
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−23
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−8
1 × 10−7
1 × 10−6
1 × 10−5
1 × 10−4
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015
1 × 1018

1 nPa
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−11
1 × 10−10
1 × 10−9
1 × 10−8
1 × 10−7
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012
1 × 1015

1 pPa
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−14
1 × 10−13
1 × 10−12
1 × 10−11
1 × 10−10
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109
1 × 1012

1 fPa
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−17
1 × 10−16
1 × 10−15
1 × 10−14
1 × 10−13
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106
1 × 109

1 aPa
1 × 10−42
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−23
1 × 10−22
1 × 10−21
1 × 10−20
1 × 10−19
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103
1 × 106

1 zPa
1 × 10−45
1 × 10−42
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−24
1 × 10−23
1 × 10−22
1 × 10−21
1 × 10−20
1 × 10−19
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1
1 × 103

1 yPa
1 × 10−48
1 × 10−45
1 × 10−42
1 × 10−39
1 × 10−36
1 × 10−33
1 × 10−30
1 × 10−27
1 × 10−26
1 × 10−25
1 × 10−24
1 × 10−23
1 × 10−22
1 × 10−21
1 × 10−18
1 × 10−15
1 × 10−12
1 × 10−9
1 × 10−6
1 × 10−3
1

So sánh với những đơn vị chức năng áp suất khác[sửa|sửa mã nguồn]

1 barơ
100000 Pa

1 barye
0,1 Pa

1 milibarơ
100 Pa

1 atmôtphe
101325 Pa

1 mmHg (hay Torr)
133,322 Pa

1 inHg
3386,833 Pa

1 cmH2O
98,0638 Pa

Ví dụ:  1 Pa = 1 N/m2  = 10−5 bar  = 10,197×10−6 at  = 9,8692×10−6 atm, vân vân.
Ghi chú:  mmHg là viết tắt của milimét thủy ngân (millimetre Hydragyrum).

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments