Ứng dụng tích phân tính diện tích

Ứng dụng tích phân tính diện tích quy hoạnh là một trong những bài toán thực tiễn tiếp tục gặp trong bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc. Muốn học tốt chủ đề này bạn cần nhớ những kiến thức và kỹ năng quan trọng của tích phân. Bài viết dưới đây, tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá những dạng bài ứng dụng tích phân thường gặp .

1. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Advertisement

1.1 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 1 đường cong và trục hoành

Giả sử một hình phẳng được tạo bởi y = f ( x ) và đường thẳng y = 0. Biết rằng y = f ( x ) liên tục trên [ a ; b ]. Khi đó diện tích quy hoạnh hình phẳng này được xác lập theo công thức :

Ứng dụng tích phân tính diện tích

1.2 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường cong

Giả sử một hình phẳng có diện tích S, được giới hạn bởi hai đồ thị y = f1(x), y = f2(x). Biết rằng hai đồ thị này liên tục trên[a; b] và hai đường thẳng x = a, x = b. Lúc này diện tích hình phẳng được tính theo công thức

Advertisement

Trường hợp f ( x ) không đổi dấu [ a ; b ] thì diện tích quy hoạnh hình phẳng : USD S = \ int \ limits_ { a } ^ { b } { \ left | f \ left ( x \ right ) \ right | } dx = \ left | \ int \ limits_ { a } ^ { b } { f \ left ( x \ right ) dx } \ right | USD
Muốn bỏ dấu trị tuyệt đối thì :

  • Bước 1: Giả sử nghiệm tìm được từ pt f(x) = 0 hay f(x) – g(x) = 0 là c, d (với c < d).
  • Bước 2: Áp dụng công thức $S=\int\limits_{a}^{b}{\left| f\left( x \right) \right|}dx=\int\limits_{a}^{c}{\left| f\left( x \right) \right|}dx+\int\limits_{c}^{d}{\left| f\left( x \right) \right|}dx+\int\limits_{d}^{b}{\left| f\left( x \right) \right|}dx$

Nếu diện tích quy hoạnh được số lượng giới hạn bởi hai đồ thị : x = g ( y ), x = h ( y ) và hai đường thẳng x = d, x = c .
Khi này diện tích quy hoạnh cần tìm tính theo công thức USD S = \ int \ limits_ { c } ^ { d } { \ left | g \ left ( x \ right ) – h \ left ( x \ right ) \ right | } dx USD

Advertisement

2. Thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay (đọc thêm)

2.1 Thể tích vật thể

Một vật thể được số lượng giới hạn như hình vẽ, khi này thể tích của nó được xác lập theo công thức

Thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay

2.2 Thể tích khối tròn xoay

Giả sử một hình phẳng được hình thành bởi những được x = a ; x = b và đường cong y = f ( x ). Cho hình này xoay quanh trục Ox nó sẽ hình thành khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay được tính theo công thức :

Advertisement

Thể tích khối tròn xoay

3. Bài tập

Câu 0. Parabol USD y = \ frac { { { x } ^ { 2 } } } { 2 } USD chia hình tròn trụ có tâm là gốc tọa độ, nửa đường kính bằng USD 2 \ sqrt { 2 } USD thành hai phần có diện tích quy hoạnh là USD { { S } _ { 1 } } USD và USD { { S } _ { 2 } } USD, trong đó USD { { S } _ { 1 } } < { { S } _ { 2 } } USD. Tìm tỉ số USD \ frac { { { S } _ { 1 } } } { { { S } _ { 2 } } }. USD A. USD \ frac { 3 \ pi + 2 } { 21 \ pi - 2 }. USD B. USD \ frac { 3 \ pi + 2 } { 9 \ pi - 2 }. USD C. USD \ frac { 3 \ pi + 2 } { 12 \ pi }. USD D. USD \ frac { 9 \ pi - 2 } { 3 \ pi + 2 }. USD Hướng dẫn giải Chọn B .

Diện tích hình tròn trụ là USD S = \ pi { { r } ^ { 2 } } = 8 \ pi USD .
Ta có USD { { S } _ { 1 } } = \ int \ limits_ { – 2 } ^ { 2 } { \ left | \ sqrt { 8 – { { x } ^ { 2 } } } – \ frac { { { x } ^ { 2 } } } { 2 } \ right | } \ text { d } x = 2 \ pi + \ frac { 4 } { 3 } USD
Suy ra USD { { S } _ { 2 } } = S – { { S } _ { 1 } } = 6 \ pi – \ frac { 4 } { 3 } USD
Vậy USD \ frac { { { S } _ { 1 } } } { { { S } _ { 2 } } } = \ frac { 3 \ pi + 2 } { 9 \ pi – 2 } USD .
Câu 1. Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi USD y = { { x } ^ { 2 } } – x + 3 USD và USD y = 2 x + 1 USD là :
A. USD – \ frac { 1 } { 6 } USD .
B. USD \ frac { 2 } { 3 } USD .
C. USD \ frac { 3 } { 2 } USD .
D. USD \ frac { 1 } { 6 } USD .
Hướng dẫn giảiChọn D
Chọn DTa có : Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là :
USD { { x } ^ { 2 } } – x + 3 = 2 x + 1 \ Leftrightarrow { { x } ^ { 2 } } – 3 x + 2 = 0 USD USD \ Leftrightarrow \ left [ { \ begin { array } { * { 20 } { c } } { x = 1 } \ \ { x = 2 } \ end { array } } \ right. USD
Diện tích hình phẳng là : USD \ left | \ int \ limits_ { 1 } ^ { 2 } { \ left ( { { x } ^ { 2 } } – 3 x + 2 \ right ) } dx \ right | = \ left | \ left. \ left ( \ frac { { { x } ^ { 3 } } } { 3 } – \ frac { 3 { { x } ^ { 2 } } } { 2 } + 2 x \ right ) \ right | _ { 1 } ^ { 2 } \ right | USD USD = \ left | { \ frac { 7 } { 3 } – \ frac { 9 } { 2 } + 2 } \ right | = \ left | { – \ frac { 1 } { 6 } } \ right | = \ frac { 1 } { 6 } USD
Câu 2. Tính diện tích quy hoạnh hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số USD y = { { x } ^ { 3 } } – 6 { { x } ^ { 2 } } + 17 x – 3 USD và USD y = { { x } ^ { 2 } } + 3 x + 5 USD
A. USD 3. USD
B. USD \ frac { 37 } { 12 }. USD
C. USD \ frac { 13 } { 14 }. USD

D. $\frac{75}{24}.$

Xem thêm: ‎FluentWorlds: Học Tiếng Anh

Advertisement

Hướng dẫn giải.
Chọn B .
Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bới USD y = { { x } ^ { 3 } } – 6 { { x } ^ { 2 } } + 17 x – 3 USD và USD y = { { x } ^ { 2 } } + 3 x + 5 USD
PTHDGD : USD { { x } ^ { 3 } } – 6 { { x } ^ { 2 } } + 17 x – 3 = { { x } ^ { 2 } } + 3 x + 5 USD USD \ Leftrightarrow \ left [ \ begin { array } { l } x = 2 \ \ x = 1 \ \ x = 4 \ end { array } \ right. USD
Vậy USD S = \ left | \ int \ limits_ { 1 } ^ { 2 } { \ left ( { { x } ^ { 3 } } – 7 { { x } ^ { 2 } } + 14 x – 8 \ right ) dx } \ right | + \ left | \ int \ limits_ { 2 } ^ { 4 } { \ left ( { { x } ^ { 3 } } – 7 { { x } ^ { 2 } } + 14 x – 8 \ right ) dx } \ right | = \ frac { 37 } { 12 } USD
Câu 3. Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai đường USD { { y } ^ { 2 } } = 2 x + 1 USD và USD y = x1 USD bằng diện tích quy hoạnh của một hình vuông vắn có chu vi là
A. USD \ frac { 16 } { \ sqrt { 3 } }. USD B. USD \ frac { 4 } { \ sqrt { 3 } }. USD C. USD 4 \ sqrt { 3 }. USD D. USD \ frac { 4 \ sqrt { 3 } } { 3 }. USD
Hướng dẫn giảiChọn A
Chọn ATa có phương trình tung độ giao điểm : USD \ frac { { { y } ^ { 2 } } – 1 } { 2 } = y + 1 \ Leftrightarrow y = – 1 \ vee y = 3 USD .
USD S = \ int \ limits_ { – 1 } ^ { 3 } { \ left | \ frac { { { y } ^ { 2 } } – 1 } { 2 } – y-1 \ right | \ text { d } x } = \ left | \ left. \ frac { { { y } ^ { 3 } } } { 6 } – \ frac { 3 y } { 2 } – \ frac { { { y } ^ { 2 } } } { 2 } \ right | _ { – 1 } ^ { 3 } \ right | = \ frac { 16 } { 3 } USD .
Suy ra cạnh hình vuông vắn là USD \ frac { 4 } { \ sqrt { 3 } } USD .
Vậy chu vi hình vuông vắn cần tìm là : USD \ frac { 16 } { \ sqrt { 3 } }. USD
Câu 4. Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi hình phẳng số lượng giới hạn bởi những đường USD y = \ frac { x + 1 } { x-1 } USD và hai trục khi quay xung quanh $ Ox $ là
A. USD \ pi ( 3-4 \ ln 2 ). USD B. USD \ frac { \ pi } { 2 } ( 3-4 \ ln 2 ). USD C. USD \ frac { \ pi } { 2 } ( 3 + 4 \ ln 2 ). USD D. USD \ pi ( 3 + 4 \ ln 2 ). USD
Hướng dẫn giảiChọn A
Chọn ATacó USD V = \ pi \ int \ limits_ { – 1 } ^ { 0 } { { { \ left ( \ frac { x + 1 } { x-1 } \ right ) } ^ { 2 } } \ text { d } x } USD
USD = \, \ pi \ int \ limits_ { – 1 } ^ 0 { { { \ left ( { 1 + \ frac { 2 } { { x – 1 } } } \ right ) } ^ 2 } { \ rm { d } } x } USD USD = \ pi \ int \ limits_ { – 1 } ^ 0 { \ left ( { 1 + \ frac { 4 } { { x – 1 } } + { { \ left ( { \ frac { 2 } { { x – 1 } } } \ right ) } ^ 2 } } \ right ) { \ rm { d } } x } \, USD USD { = \ pi \ left. { \ left ( { x + 4 \ ln \ left | { x – 1 } \ right | – \ frac { 4 } { { ( x – 1 ) } } } \ right ) } \ right | _ { – 1 } ^ 0 } USD
USD = \ pi \ left ( 3-4 \ ln 2 \ right ) USD .
Câu 5. Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng USD \ left ( H \ right ) USD số lượng giới hạn bởi USD y = { { x } ^ { 2 } } USD và USD y = x + 2 USD quanh trục USD Ox USD là
A. USD \ frac { 72 \ pi } { 10 } USD ( đvtt ) .
B. USD \ frac { 72 \ pi } { 5 } USD ( đvtt ) .
C. USD \ frac { 81 \ pi } { 10 } USD ( đvtt ) .
D. USD \ frac { 81 \ pi } { 5 } USD ( đvtt ) .
Hướng dẫn giảiChọn B
Chọn BPhương trình hoành độ giao điểm USD { x ^ 2 } = x + 2 \ Leftrightarrow \ left [ \ begin { array } { l } x = – 1 \ \ x = 2 \ end { array } \ right. USD .
Thể tích cần tìm là USD V = \ pi \ left | \ int_ { – 1 } ^ { 2 } { \ left [ { { x } ^ { 4 } } – { { \ left ( x + 2 \ right ) } ^ { 2 } } \ right ] \ text { d } x } \ right | = \ frac { 72 \ pi } { 5 } USD .
Câu 6. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng được số lượng giới hạn bởi những đường USD y = { { x } ^ { 2 } } USD và USD x = { { y } ^ { 2 } } USD quay quanh trục USD Ox USD bằng bao nhiêu ?
A. USD \ frac { 3 \ pi } { 10 } USD .
B. USD 10 \ pi USD .
C. USD \ frac { 10 \ pi } { 3 } USD .
D. USD 3 \ pi USD .
Hướng dẫn giải

Chọn A.

Ta có : USD x = { y ^ 2 } \ Leftrightarrow \ left \ { \ begin { array } { l } x \ ge 0 \ \ y = \ sqrt x \ end { array } \ right. USD
Phương trình hoành độ giao điểm : USD { x ^ 2 } = \ sqrt x \ Leftrightarrow \ left [ \ begin { array } { l } x = 0 \ \ x = 1 \ end { array } \ right. USD
Thể tích khối tròn xoay thu được : USD V = \ pi \ left | \ int \ limits_ { 0 } ^ { 1 } { { { x } ^ { 4 } } \ text { d } x } – \ int \ limits_ { 0 } ^ { 1 } { x \ text { d } x } \ right | = \ pi \ left | \ left ( \ frac { { { x } ^ { 5 } } } { 5 } – \ frac { { { x } ^ { 2 } } } { 2 } \ right ) _ { 0 } ^ { 1 } \ right | = \ frac { 3 \ pi } { 10 } \ cdot USD

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments