Quyết định 149/QĐ-ƯDCNTT 2016 về danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN QUỐC GIA VỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
——-

Số : 149 / QĐ-ƯDCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

————–

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA
VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điu tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an và các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm:

1. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng nhà nước, Ủy viên, Tổng Thư ký Ủy ban .

2. Ông Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

3. Ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên .

4. Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên .

5. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên .

6. Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên .

7. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên .

8. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên .

9. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên .

10. Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên .

11. Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên .

12. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ, Ủy viên .

13. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên .

14. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên .

15. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, Ủy viên .

16. Ông Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.

17. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn

phòng Quốc hội;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
– Lưu: VT, ƯDCNTT (3).XH

CHỦ TỊCH

PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments