Bài phát biểu Nông thôn mới

Bài phát biểu Nông thôn mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (123.73 KB, 4 trang )

NỘI DUNG PHÁT BIỂU
Của đ/c Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm xây dựng Nông thôn mới
(Ngày 16/01/2013)
———————–Kính thưa các đồng chí!
Thưa Hội nghị!
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm
mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, tạo ra sự chuyển biến
trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của cư dân nông thôn. Ngay từ khi mới triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy
đã chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cụ thể hoá bằng các nghị
quyết, chương trình, kế hoạch công tác; tập trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều
đổi mới, sáng tạo, tìm ra các làm mới, đột phá; Huyện ủy đã tổ chức sơ kết 02
năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU về thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015 và
đến năm 2020 và ban hành kết luận sau Hội nghị. Chỉ đạo UBND huyện tập
trung hướng dẫn các địa phương thực hiện. Mặt trận, các hội đoàn thể huyện
cùng các ngành tích cực hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua thiết
thực. Sau gần 3 năm tích cực triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới của
huyện đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan.
1- Kết quả sau gần 03 năm triển khai thực hiện.
– Sau 03 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó quan trọng nhất là đã tạo
sự chuyển biến lớn trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng
nhân dân trong chỉ đạo cũng như thực hiện chương trình, xác định rõ người dân là chủ
thể trong xây dựng NTM. Những kết quả của chương trình đã tạo thêm niềm tin của
nhân dân với Đảng, chính quyền, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Chương trình
xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp
trên địa bàn huyện và được minh chứng bằng rất nhiều tấm gương hiến đất, nhà cửa,
cây cối… làm đường để cùng chung tay xây dựng NTM.
– Kinh tế huyện nhà phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương
mại dịch vụ; phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất mới, huy động và sử

dụng có hiệu quả các nguồn lực ở nông thôn; kinh tế tập thể, HTX, Tổ hợp tác được
củng cố kịp thời. Đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả một số cơ chế chính sách phát triển
nông nghiệp. Một số đề án trên lĩnh vực kinh tế đã được huyện triển khai thực hiện
bước đầu mang lại hiệu quả nhất định
– Với sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, ngân sách huyện và huy động các
nguồn vốn hỗ trợ khác, huyện đã xây dựng nhiều công trình trọng điểm, nhiều tuyến
đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; một số tuyến đường ĐH bức xúc
1

cũng đã được xây dựng. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội huyện nhà từng bước được
củng cố, nhất là điện, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa thôn, xã ……góp phần
thay đổi bộ mặt cảnh quan diện mạo nông thôn.
– Văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực. Phong trào Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa dần dần đi vào chiều sâu. Năm 2013, toàn huyện đã có
74% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 30,3% thôn, tổ dân phố đạt tiêu
chuẩn thôn, tổ văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng/người/năm.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo còn 11,2%. Chất lượng y tế,
giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm 2013, đã có 31/68 trường đạt chuẩn (tăng 14
trường so với năm 2011); công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được
chú trọng, đến nay đã có 3/21 xã đạt chuẩn (theo chuẩn mới).
– Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới hệ thống chính trị ở cơ sở
từng bước được củng cố, tăng cường; vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, chi bộ được
nâng lên và có nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội được giữ vững.
– Trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, về cơ bản, các tiêu chí
đạt đều giữ vững và có tăng lên hàng năm. Hiện nay trên địa bàn huyện có 05 xã đạt từ
10-11 tiêu chí; 03 xã đạt 8-9 tiêu chí; 06 xã đạt 6-7 tiêu chí và 07 xã đạt từ 3-5 tiêu chí.
2- Những tồn tại, hạn chế.
– Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về xây dựng NTM chưa đầy đủ,

còn tư tưởng trông chờ, chưa xác định rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.
– Nguồn lực thực hiện Chương trình còn hạn chế. Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh
vực nông nghiệp nông thôn còn quá ít. Một số nơi chưa thật coi trọng việc phát triển
sản xuất; chưa có nhiều mô hình phát triển sản xuất để học tập và khi có mô hình rồi
thì công tác nhân rộng còn chậm.
– Hệ thống các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ người dân
phát triển sản xuất triển khai còn chậm.
– Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn lúng túng trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo. Ở nhiều xã, thôn vai trò trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của cấp ủy
chính quyền nhất là vai trò lãnh đạo của chi ủy, chi bộ và điều hành của trưởng thôn
chưa được phát huy, chưa tạo được sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân, chưa thực
hiện tốt phương châm “Dân bàn, dân làm, dân hưởng”.
3- Một số công việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được thành công là cả một quá
lâu dài, khó khăn, phức tạp và cần có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các
doanh nghiệp và nhân dân trong huyện.
Để công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện Thăng Bình tiếp tục được đẩy
mạnh thực hiện, các xã xây dựng nông thôn mới đúng tiến độ, các tiêu chí quốc gia về
nông thôn mới đạt được một cách bền vững, tôi đề nghị UBND huyện, các cấp các
2

ngành, các đơn vị và các địa phương trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết
quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp sau:
1- Các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác
xây dựng nông thôn mới; trong đó tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao
nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân chung tay xây
dựng NTM; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền
các cấp, sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tiếp tục

đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để mọi người dân hiểu ý nghĩa, mục đích
của việc xây dựng nông thôn mới.
2- UBND huyện cần xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình; trước mắt tập
trung huy động các nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn tập trung ưu tiên đầu tư cho các
xã có khả năng đạt 19 tiêu chí vào năm 2015. Tiếp tục chỉ đạo củng cố kiện toàn BCĐ
xây dựng nông thôn mới ở huyện và các địa phương; chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện
hướng dẫn các địa phương ưu tiên bố trí cán bộ được đào tạo theo Đề án 500 phân
công theo dõi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán
bộ các cấp về công tác xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện việc liên kết giữa
ngân hàng, doanh nghiệp, nhà cung ứng và nhân dân; rà soát và hướng dẫn tổ chức
thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực. Thực hiện việc đăng ký
và giao chỉ tiêu hoàn thành tiêu chí hàng năm gắn với đánh giá phân loại mức độ hoàn
thành nhiệm vụ cho các địa phương.
Tăng cường chỉ đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nông
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với ứng dụng khoa học công nghệ mới và
đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi thửa; Nhân rộng, phát triển mô hình cánh đồng mẫu
lớn; Đẩy mạnh thực hiện các chương trình giống vật nuôi, cây trồng, khuyến nông,
khuyến ngư, phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo mô hình trang trại với
một số con nuôi có giá trị kinh tế cao.
3- Các cơ quan, ban ngành thuộc huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao xây
dựng kế hoạch hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các địa phương. Thực hiện hiệu
quả Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; cử cán bộ bám sát các địa phương trong việc
triển khai thực hiện các tiêu chí của ngành mình; kịp thời phản ánh những vướng mắc,
khó khăn trong quá trình thực hiện về Ban chỉ đạo huyện.
4- Mặt trận, các đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động
nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với
phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng các
chương trình, kế hoạch hoạt động; chương trình phối hợp hoạt động của Mặt trận,
đoàn thể với các cơ quan trong việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến giúp nhân dân nắm vững các cơ chế chính sách trên các lĩnh

vực; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình. Nâng cao vai trò giám sát và phản
biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.
3

5- Các Đảng ủy phải đánh giá phân loại, chỉ đạo rút kinh nghiệm để tăng cường
sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy xã, cấp ủy chi bộ, vai trò của chính quyền, vai trò của
các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là vai trò của bí thư chi bộ,
trưởng thôn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Từng địa phương phải tổ chức tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm
trong lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan ngành ở huyện, đặc biệt phối hợp
với đơn vị kết nghĩa định hướng những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện để tổ
chức thực hiện thắng lợi trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát các tiêu chí của địa
phương mình để chỉ đạo với phương châm tiêu chí nào ít kinh phí, phụ thuộc vào chủ
thể người dân phải khẩn trương hoàn thành. Tập trung khai thác quỹ đất, phát huy có
hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân; tích cực vận động nhân dân góp sức người, sức
của, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Tập trung mạnh mẽ cho việc tổ chức lại đồng ruộng gắn với dồn điền đổi thửa
làm giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương để cải thiện điều kiện làm việc
cho nông dân, tạo điều kiện xây dựng cánh đồng mẫu lớn và cơ giới hóa; tập trung cho
các tiêu chí về môi trường thu gom xử lý rác thải, quy hoạch nghĩa trang nhân dân.
Tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia đình… để nâng thu nhập cho người dân.
6- Ban chỉ đạo, Tổ Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tăng cường hơn
nữa trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị Ban chỉ đạo, Tổ Điều
phối xây dựng nông thôn mới huyện tiếp tục cập nhật để phổ biến các văn bản, quy
định mới của Trung ương, tỉnh liên quan đến xây dựng nông thôn mới; phân công từng
đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ Điều phối cần sâu sát hơn nữa để cùng tháo gỡ khó
khăn, động viên cán bộ và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM vì
mục tiêu cải thiện, nâng cao đời sống của nông dân, xây dựng nông thôn huyện nhà ổn
phát triển…/

—————————–

4

dụng có hiệu suất cao những nguồn lực ở nông thôn ; kinh tế tài chính tập thể, HTX, Tổ hợp tác đượccủng cố kịp thời. Đã chỉ huy tiến hành có hiệu suất cao 1 số ít chính sách chủ trương phát triểnnông nghiệp. Một số đề án trên nghành kinh tế tài chính đã được huyện tiến hành thực hiệnbước đầu mang lại hiệu suất cao nhất định – Với sự chăm sóc tương hỗ từ Trung ương, tỉnh, ngân sách huyện và kêu gọi cácnguồn vốn tương hỗ khác, huyện đã xây dựng nhiều khu công trình trọng điểm, nhiều tuyếnđường giao thông vận tải nông thôn, giao thông vận tải nội đồng ; 1 số ít tuyến đường ĐH bức xúccũng đã được xây dựng. Kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính – xã hội huyện nhà từng bước đượccủng cố, nhất là điện, thuỷ lợi, y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa truyền thống thôn, xã … … góp phầnthay đổi bộ mặt cảnh sắc diện mạo nông thôn. – Văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực. Phong trào Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa truyền thống từ từ đi vào chiều sâu. Năm 2013, toàn huyện đã có74 % hộ mái ấm gia đình đạt tiêu chuẩn mái ấm gia đình văn hoá ; 30,3 % thôn, tổ dân phố đạt tiêuchuẩn thôn, tổ văn hóa truyền thống. Thu nhập trung bình đầu người đạt 14,5 triệu đồng / người / năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, năm 2013, tỷ suất hộ nghèo còn 11,2 %. Chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm 2013, đã có 31/68 trường đạt chuẩn ( tăng 14 trường so với năm 2011 ) ; công tác làm việc chăm nom sức khỏe thể chất cho nhân dân ngày càng đượcchú trọng, đến nay đã có 3/21 xã đạt chuẩn ( theo chuẩn mới ). – Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sởtừng bước được củng cố, tăng cường ; vai trò chỉ huy của cấp ủy cơ sở, chi bộ đượcnâng lên và có trách nhiệm đơn cử để chỉ huy, chỉ huy. Tình hình bảo mật an ninh chính trị, trậttự bảo đảm an toàn xã hội được giữ vững. – Trong quy trình thực thi những tiêu chuẩn xây dựng NTM, về cơ bản, những tiêu chíđạt đều giữ vững và có tăng lên hàng năm. Hiện nay trên địa phận huyện có 05 xã đạt từ10-11 tiêu chuẩn ; 03 xã đạt 8-9 tiêu chuẩn ; 06 xã đạt 6-7 tiêu chuẩn và 07 xã đạt từ 3-5 tiêu chuẩn. 2 – Những sống sót, hạn chế. – Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về xây dựng NTM chưa vừa đủ, còn tư tưởng trông chờ, chưa xác lập rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. – Nguồn lực thực thi Chương trình còn hạn chế. Doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào lĩnhvực nông nghiệp nông thôn còn quá ít. Một số nơi chưa thật coi trọng việc phát triểnsản xuất ; chưa có nhiều quy mô tăng trưởng sản xuất để học tập và khi có quy mô rồithì công tác nhân rộng còn chậm. – Hệ thống những chính sách, chủ trương, nhất là chính sách chủ trương tương hỗ người dânphát triển sản xuất tiến hành còn chậm. – Cấp ủy, chính quyền sở tại ở một số ít địa phương còn lúng túng trong công tác làm việc lãnhđạo, chỉ huy. Ở nhiều xã, thôn vai trò nghĩa vụ và trách nhiệm, tính dữ thế chủ động, tích cực của cấp ủychính quyền nhất là vai trò chỉ huy của chi ủy, chi bộ và quản lý của trưởng thônchưa được phát huy, chưa tạo được sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân, chưa thựchiện tốt mục tiêu “ Dân bàn, dân làm, dân hưởng ”. 3 – Một số việc làm tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy trong thời hạn tới. Xây dựng nông thôn mới trên địa phận huyện đạt được thành công xuất sắc là cả một quálâu dài, khó khăn vất vả, phức tạp và cần có sự vào cuộc của hàng loạt mạng lưới hệ thống chính trị, cácdoanh nghiệp và nhân dân trong huyện. Để công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện Thăng Bình liên tục được đẩymạnh triển khai, những xã xây dựng nông thôn mới đúng tiến trình, những tiêu chuẩn vương quốc vềnông thôn mới đạt được một cách vững chắc, tôi ý kiến đề nghị Ủy Ban Nhân Dân huyện, những cấp cácngành, những đơn vị chức năng và những địa phương trong thời hạn tới liên tục phát huy những kếtquả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, tập trung chuyên sâu vào những trách nhiệm và giải pháp sau : 1 – Các cấp ủy đảng, chính quyền sở tại trong huyện liên tục chỉ huy kinh khủng công tácxây dựng nông thôn mới ; trong đó tập trung chuyên sâu công tác làm việc tuyên truyền, hoạt động, nâng caonhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về trách nhiệm xây dựngnông thôn mới, liên tục phát huy can đảm và mạnh mẽ vai trò chủ thể của người dân chung tay xâydựng NTM ; tăng cường sự chỉ huy của những cấp ủy đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyềncác cấp, sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân ; tiếp tụcđổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền để mọi người dân hiểu ý nghĩa, mục đíchcủa việc xây dựng nông thôn mới. 2 – Ủy Ban Nhân Dân huyện cần xây dựng kế hoạch thực thi theo lộ trình ; trước mắt tậptrung kêu gọi những nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn tập trung chuyên sâu ưu tiên góp vốn đầu tư cho cácxã có năng lực đạt 19 tiêu chuẩn vào năm năm ngoái. Tiếp tục chỉ huy củng cố kiện toàn BCĐxây dựng nông thôn mới ở huyện và những địa phương ; chỉ huy Phòng Nội vụ huyệnhướng dẫn những địa phương ưu tiên sắp xếp cán bộ được giảng dạy theo Đề án 500 phâncông theo dõi trách nhiệm xây dựng nông thôn mới. Tập huấn nâng cao năng lượng cho cánbộ những cấp về công tác làm việc xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực thi việc link giữangân hàng, doanh nghiệp, nhà đáp ứng và nhân dân ; thanh tra rà soát và hướng dẫn tổ chứcthực hiện có hiệu suất cao những chính sách, chủ trương trên những nghành nghề dịch vụ. Thực hiện việc đăng kývà giao chỉ tiêu triển khai xong tiêu chuẩn hàng năm gắn với nhìn nhận phân loại mức độ hoànthành trách nhiệm cho những địa phương. Tăng cường chỉ huy tăng trưởng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nôngnghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến mới vàđẩy nhanh tiến trình dồn điền, đổi thửa ; Nhân rộng, tăng trưởng quy mô cánh đồng mẫulớn ; Đẩy mạnh triển khai những chương trình giống vật nuôi, cây xanh, khuyến nông, khuyến ngư, tăng trưởng chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản theo quy mô trang trại vớimột số con nuôi có giá trị kinh tế tài chính cao. 3 – Các cơ quan, ban ngành thuộc huyện theo công dụng trách nhiệm được giao xâydựng kế hoạch tương hỗ xây dựng nông thôn mới cho những địa phương. Thực hiện hiệuquả Quy chế hoạt động giải trí của Ban chỉ huy ; cử cán bộ bám sát những địa phương trong việctriển khai triển khai những tiêu chuẩn của ngành mình ; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn vất vả trong quy trình thực thi về Ban chỉ huy huyện. 4 – Mặt trận, những đoàn thể huyện tăng cường công tác làm việc tuyên truyền vận độngnhân dân triển khai chương trình tiềm năng vương quốc xây dựng nông thôn mới gắn vớiphong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư ; xây dựng cácchương trình, kế hoạch hoạt động giải trí ; chương trình phối hợp hoạt động giải trí của Mặt trận, đoàn thể với những cơ quan trong việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công táctuyên truyền, phổ cập giúp nhân dân nắm vững những chính sách chủ trương trên những lĩnhvực ; xây dựng và nhân rộng những quy mô, nổi bật. Nâng cao vai trò giám sát và phảnbiện xã hội của Mặt trận, những đoàn thể trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. 5 – Các Đảng ủy phải nhìn nhận phân loại, chỉ huy rút kinh nghiệm tay nghề để tăng cườngsự chỉ huy chỉ huy của đảng ủy xã, cấp ủy chi bộ, vai trò của chính quyền sở tại, vai trò củacác đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới ; đặc biệt quan trọng là vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn trong chỉ huy, chỉ huy triển khai xây dựng nông thôn mới. Từng địa phương phải tổ chức triển khai tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm kinh nghiệmtrong chỉ huy, chỉ huy ; phối hợp với những cơ quan ngành ở huyện, đặc biệt quan trọng phối hợpvới đơn vị chức năng kết nghĩa xu thế những giải pháp đơn cử, tương thích với điều kiện kèm theo để tổchức triển khai thắng lợi trong thời hạn tới. Tiếp tục thanh tra rà soát những tiêu chuẩn của địaphương mình để chỉ huy với mục tiêu tiêu chuẩn nào ít kinh phí đầu tư, phụ thuộc vào vào chủthể người dân phải khẩn trương triển khai xong. Tập trung khai thác quỹ đất, phát huy cóhiệu quả những nguồn lực trong nhân dân ; tích cực hoạt động nhân dân góp sức người, sứccủa, quyết tâm thực thi thắng lợi những tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới trên địa phận. Tập trung can đảm và mạnh mẽ cho việc tổ chức triển khai lại đồng ruộng gắn với dồn điền đổi thửalàm giao thông vận tải nội đồng và vững chắc hóa kênh mương để cải tổ điều kiện kèm theo làm việccho nông dân, tạo điều kiện kèm theo xây dựng cánh đồng mẫu lớn và cơ giới hóa ; tập trung chuyên sâu chocác tiêu chuẩn về môi trường tự nhiên thu gom giải quyết và xử lý rác thải, quy hoạch nghĩa trang nhân dân. Tiếp tục nhân rộng những quy mô chăn nuôi mái ấm gia đình … để nâng thu nhập cho người dân. 6 – Ban chỉ huy, Tổ Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tăng cường hơnnữa nghĩa vụ và trách nhiệm trong tiến hành triển khai trách nhiệm. Đề nghị Ban chỉ huy, Tổ Điềuphối xây dựng nông thôn mới huyện liên tục update để phổ cập những văn bản, quyđịnh mới của Trung ương, tỉnh tương quan đến xây dựng nông thôn mới ; phân công từngđồng chí trong Ban chỉ huy, Tổ Điều phối cần sâu xa hơn nữa để cùng tháo gỡ khókhăn, động viên cán bộ và nhân dân tăng cường trào lưu thi đua xây dựng NTM vìmục tiêu cải tổ, nâng cao đời sống của nông dân, xây dựng nông thôn huyện nhà ổnphát triển … / —————————–

1/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments