Ctdttt De Cuong mon Thong ke Ung Dung trong Kinh Te & Kinh Doanh -Noi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÁC NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH: CÁC CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần:Thống kê Ứng Dụng trong Kinh Tế và Kinh Doanh

( Statistics for Business và Economics )

2.Mã học phần:

(Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)

3.Số tín chỉ:3

4.Trình độ:

cho sinh viên năm thứ 1

5.Phân bổ thời gian:

( giờ tín chỉ so với những hoạt động giải trí )

+ Lên lớp:45

+ Thực tập ở nhà:30

+ Tự học:90

6.Điều kiện tiên quyết:

Toán dành cho kinh tế và quản trị

7.Mục tiêu của học phần:

( chi tiết cụ thể )

Học xong học phần Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, sinh viên có khả năng

7.1Hiểu đầy đủ về vai trò và ứng dụng của thống kê trong hoạt động quản trị, kinh

doanh, nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính .

7.2Hiểu được các phương pháp thống kê căn bản

7.3Chọn lựa đúng các kỹ thuật thống kê đã học để giải quyết các nhiệm vụ liên quan

đến số liệu thống kê trong việc làm một cách tương thích .

7.4Hiểu và ứng dụng được các kết quả của phân tích thống kê trong việc ra quyết định

7.5Có kỹ năng xử lý và trình bày số liệu thống kê trên các phần mềm phổ biến.

7.6Đọc hiểu một số kết quả thống kê do các phần mềm xử lý số liệu thống kê

phổ biến

( như Excel, Minitab, SPSS, Stata … ) phân phối

8.Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh cung cấp một cách có hệ thống

các phương pháp thống kê bao gồm việc thu thập dữ liệu về các hiện tượng kinh tế – kinh doanh

và việc xử lý tổng hợp các dữ liệu đã thu thập thành các thông tin hữu ích làm cơ sở cho việc ra

các quyết định trong quản lý kinh tế và kinh doanh. Các phương pháp này bao gồm: thống kê

mô tả, xác suất căn bản, thống kê suy diễn, chỉ số thống kê, dự báo các mức độ của hiện tượng

trong tương lai …

Giới thiệu với sinh viên các phần mềm làm công cụ hỗ trợ cho các xử lý số liệu thống kê nhằm

tiết kiệm thời gian, công sức và gia tăng độ chính xác của kết quả tính toán; giúp sinh

viên làm

quen với việc đọc các kết quả thống kê được tính toán từ các công cụ này.

Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments