Thi online – Tài liệu text

Thi online

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.74 KB, 9 trang )

Câu 1

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Cho 10,8 gam hỗn hợp Cr và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 4,48
lít khí (đktc). Tổng khối lượng muối thu được là

A

25,0 gam

B

16,7 gam

C

19,7 gam

D

18,7 gam

Câu 2

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl đun nóng thu được 896 ml
khí ở đktc. Khối lượng crom ban đầu là

A

0,560 gam

B

1,015 gam

C

1,040 gam

D

0,065 gam

Câu 3

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng,
thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là

A

18,60 gam

B

25,90 gam

C

33,00 gam

D

29,45 gam

Câu 4

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Lượng kim loại kẽm cần thiết để khử hết dung dịch chứa 0,02 mol CrCl3 trong môi
trường axit là

A

1,30 gam

B

0,65 gam

C

1,95 gam

D

3,90 gam

Câu 5

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Số mol HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng đề điều chế 672 ml khí Cl2 (đktc) là

A

0,16 và 0,01

B

0,14 và 0,01

C

0,42 và 0,03

D

0,06 và 0,03

Câu 6

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi (dư) thu được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối

lượng crom bị đốt cháy là

A

1,74 gam

B

1,19 gam

C

3,12 gam

D

0,78 gam

Câu 7

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế được 3,9 gam crom bằng phương pháp nhiệt
nhôm là

A

20,250 gam

B

4,05 gam

C

2,025 gam

D

35,696 gam

Câu 8

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Thổi khí NH3 (dư) qua 10 gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được chất
rắn màu lục có khối lượng là

A

10,3 gam

B

7,6 gam

C

5,2 gam

D

15,2 gam

Câu 9

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Khi hòa tan cùng 1 lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng và vào dung dịch H2SO4
loãng thì thu được khí NO và H2 có thể tích bằng nhau (đo ở cùng đk). Biết khối lượng
muối nitrat thu được bằng 160,81% khối lượng muối sunphat. Kim loại R là

A

Mg

B

Fe

C

Cr

D

Al

Câu 10

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH
đặc dư, sau phản ứng thu được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng
phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Phần trăm theo khối lượng của Cr2O3
trong hỗn hợp X là

A

20,33%.

B

66,67%.

C

36,71%.

D

50,67%.

Câu 11

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần cho vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,03 mol

HCl và 0,02 mol CrBr3 để lượng kết tủa thu được là cực đại là

A

600 ml

B

700 ml

C

900 ml

D

800 ml

Câu 12

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Cho 300 ml dung dịch CrSO4 1M vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 2M rồi để trong không
khí ẩm đến phản ứng hoàn toàn thì thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

A

78,5 (gam)

B

100,8 (gam)

C

80,2 (gam)

D

90,5 (gam)

Câu 13

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Hòa tan a gam crom trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng thu được dung dịch X và 3,36 lit
khí (đktc). Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư trong không khí đến khối lượng
không đổi. Lọc, đem nung đến khối lượng không đổi thì lượng chất rắn thu được là
(gam)

A

10,2.

B

15.

C

11,4.

D

7,6.

Câu 14

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Khí H2S tác dụng với dung dịch chứa K2Cr2O7 và H2SO4 tạo nên kết tủa. Kết tủa này cháy
trong O2 tạo nên một khí có mùi khó chịu. Hòa tan khí này vào nước thu được 100 gam
dung dịch axit 8,2%. Khối lượng K2Cr2O7 đã tác dụng với H2S là

A

8,2 gam

B

29,4 gam

C

9,8 gam

D

22,5 gam

Câu 15

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3 sau phản ưng thu được 32
gam chất rắn Y. Hòa tan Y hòa toàn trong 1 lit dung dịch HCl 1,5M thu được 5,04 lít khí
(đktc) và dung dịch Z. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch NaOH sinh ra V lít khí. Giá
trị của V ở đktc là

A

1,68

B

2,24

C

4,48

D
Câu 16

3,36
Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí sau

một thời gian thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl
1,6M thu được 0,18 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được
x gam kết tủa. Giá trị của x là

A

6,88 gam

B

10,32 gam

C

8,60 gam

D

72,00 gam

Câu 17

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Khi 101,05 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với một lượng dư dung dịch
kiềm, thu được 5,04 lít khí (đktc). Lấy bã rắn không tan cho tác dụng với một lượng dư
axit clohiđric (khi không có không khí) thu được 39,2 lít (đktc) khí. Thành phần phần
trăm khối lượng Cr trong hợp kim là

A

7,72%.

B

12,86%.

C

4,01%.

D

83,13%

Câu 18

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Hòa tan 1,0 gam quặng crom trong axit, oxi hóa Cr3+ thành Cr2O72-. Sau khi đã phân hủy
hết lượng dư chất oxi hóa, pha loãng dung dịch thành 100 ml. Lấy 20 ml dung dịch này
cho vào 25 ml dung dịch FeSO4 trong H2SO4. Chuẩn độ lượng dư FeSO4 hết 7,50 ml
dung dịch K2Cr2O7 0,0150M. Biết rằng 25 ml FeSO4 tương đương với 35 ml dung dịch
K2Cr2O7 0,015M. Thành phần % của crom trong quặng là

A

21,45%.

B

4,29%.

C

2,145%.

D

10,725%.

Câu 19

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp X gồm Cr, CrO và Cr2O3 bằng một lượng dung dịch
H2SO4 loãng vừa đủ thu được 1,568 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch
Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, khuấy đều, lọc thu được 8,6 gam kết tủa
và dung dịch Z trong suốt, sục khí Cl2 dư vào dung dịch Z, rồi lại thêm một lượng dư
dung dịch BaCl2 thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m

A

47,40

B

5,06

C

10,12

D

42,34

Câu 20

Câu trắc nghiệm (0.5 điểm)

Cho hai dung dịch: dung dịch A chứa NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, dung dịch B chứa
CrCl3 1M và Cr2(SO4)3 0,5M
– Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu được 62,54 gam kết tủa
– Cho BaCl2 dư vào dung dịch B thì thu được 41,94 gam kết tủa.
Giá trị nhỏ nhất của V1 gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A

0,38

B

0,34

C

0,28

D

0,26

0,560 gam1, 015 gam1, 040 gam0, 065 gamCâu 3C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 ( đktc ). Khối lượng muối trong X là18, 60 gam25, 90 gam33, 00 gam29, 45 gamCâu 4C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Lượng sắt kẽm kim loại kẽm thiết yếu để khử hết dung dịch chứa 0,02 mol CrCl3 trong môitrường axit là1, 30 gam0, 65 gam1, 95 gam3, 90 gamCâu 5C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Số mol HCl và K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng đề điều chế 672 ml khí Cl2 ( đktc ) là0, 16 và 0,010,14 và 0,010,42 và 0,030,06 và 0,03 Câu 6C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi ( dư ) thu được 4,56 gam một oxit ( duy nhất ). Khốilượng crom bị đốt cháy là1, 74 gam1, 19 gam3, 12 gam0, 78 gamCâu 7C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế được 3,9 gam crom bằng chiêu thức nhiệtnhôm là20, 250 gam4, 05 gam2, 025 gam35, 696 gamCâu 8C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Thổi khí NH3 ( dư ) qua 10 gam CrO3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn thì thu được chấtrắn màu lục có khối lượng là10, 3 gam7, 6 gam5, 2 gam15, 2 gamCâu 9C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Khi hòa tan cùng 1 lượng sắt kẽm kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng và vào dung dịch H2SO4loãng thì thu được khí NO và H2 có thể tích bằng nhau ( đo ở cùng đk ). Biết khối lượngmuối nitrat thu được bằng 160,81 % khối lượng muối sunphat. Kim loại R làMgFeCrAlCâu 10C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tính năng với dung dịch NaOHđặc dư, sau phản ứng thu được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằngphản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Phần trăm theo khối lượng của Cr2O3trong hỗn hợp X là20, 33 %. 66,67 %. 36,71 %. 50,67 %. Câu 11C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M tối thiểu cần cho vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,03 molHCl và 0,02 mol CrBr3 để lượng kết tủa thu được là cực lớn là600 ml700 ml900 ml800 mlCâu 12C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Cho 300 ml dung dịch CrSO4 1M vào 200 ml dung dịch Ba ( OH ) 2 2M rồi để trong khôngkhí ẩm đến phản ứng hoàn toàn thì thu được m ( gam ) kết tủa. Giá trị của m là : 78,5 ( gam ) 100,8 ( gam ) 80,2 ( gam ) 90,5 ( gam ) Câu 13C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Hòa tan a gam crom trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng thu được dung dịch X và 3,36 litkhí ( đktc ). Cho X tính năng với dung dịch NaOH dư trong không khí đến khối lượngkhông đổi. Lọc, đem nung đến khối lượng không đổi thì lượng chất rắn thu được là ( gam ) 10,2. 15.11,4. 7,6. Câu 14C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Khí H2S tính năng với dung dịch chứa K2Cr2O7 và H2SO4 tạo nên kết tủa. Kết tủa này cháytrong O2 tạo nên một khí có mùi không dễ chịu. Hòa tan khí này vào nước thu được 100 gamdung dịch axit 8,2 %. Khối lượng K2Cr2O7 đã tính năng với H2S là8, 2 gam29, 4 gam9, 8 gam22, 5 gamCâu 15C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3 sau phản ưng thu được 32 gam chất rắn Y. Hòa tan Y hòa toàn trong 1 lit dung dịch HCl 1,5 M thu được 5,04 lít khí ( đktc ) và dung dịch Z. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch NaOH sinh ra V lít khí. Giátrị của V ở đktc là1, 682,244,48 Câu 163,36 Câu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện kèm theo không có không khí saumột thời hạn thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl1, 6M thu được 0,18 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu đượcx gam kết tủa. Giá trị của x là6, 88 gam10, 32 gam8, 60 gam72, 00 gamCâu 17C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Khi 101,05 gam kim loại tổng hợp gồm có Fe, Cr và Al tính năng với một lượng dư dung dịchkiềm, thu được 5,04 lít khí ( đktc ). Lấy bã rắn không tan cho tính năng với một lượng dưaxit clohiđric ( khi không có không khí ) thu được 39,2 lít ( đktc ) khí. Thành phần phầntrăm khối lượng Cr trong kim loại tổng hợp là7, 72 %. 12,86 %. 4,01 %. 83,13 % Câu 18C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Hòa tan 1,0 gam quặng crom trong axit, oxi hóa Cr3 + thành Cr2O72 -. Sau khi đã phân hủyhết lượng dư chất oxi hóa, pha loãng dung dịch thành 100 ml. Lấy 20 ml dung dịch nàycho vào 25 ml dung dịch FeSO4 trong H2SO4. Chuẩn độ lượng dư FeSO4 hết 7,50 mldung dịch K2Cr2O7 0,0150 M. Biết rằng 25 ml FeSO4 tương tự với 35 ml dung dịchK2Cr2O7 0,015 M. Thành phần % của crom trong quặng là21, 45 %. 4,29 %. 2,145 %. 10,725 %. Câu 19C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp X gồm Cr, CrO và Cr2O3 bằng một lượng dung dịchH2SO4 loãng vừa đủ thu được 1,568 lít H2 ( đktc ) và dung dịch Y. Cho hàng loạt dung dịchY công dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, khuấy đều, lọc thu được 8,6 gam kết tủavà dung dịch Z trong suốt, sục khí Cl2 dư vào dung dịch Z, rồi lại thêm một lượng dưdung dịch BaCl2 thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của mlà47, 405,0610,1242,34 Câu 20C âu trắc nghiệm ( 0.5 điểm ) Cho hai dung dịch : dung dịch A chứa NaOH 1M và Ba ( OH ) 2 0,5 M, dung dịch B chứaCrCl3 1M và Cr2 ( SO4 ) 3 0,5 M – Cho V1 lít dung dịch A vào V2 lít dung dịch B thu được 62,54 gam kết tủa – Cho BaCl2 dư vào dung dịch B thì thu được 41,94 gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của V1 gần nhất với giá trị nào sau đây ? 0,380,340,280,26

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments